Sy2 Uned 5 Gender ac Addysg

Yn gymraeg

HideShow resource information
 • Created by: Hannah
 • Created on: 15-05-15 17:13
View mindmap
 • SY2 Uned 5- Addysg a Gender
  • Ffeministiaid
   • Dadlau bod addysg yn atgyfnerthu syniad o 'atriarchaeth'
    • Systemau sy'n cyfiawnhau dominyddiaeth dynion
   • Gwahanol grwpiau o ffeministiaid, ond i gyd astudio rol addysg fel asiant cymdeithasoli eilaidd
    • Pwysleisio patrymau anghydraddoldeb
    • Ffem. edrych ar addysg fel asiant cymdeithasoli ar gyfer rolau rhyw, er bod agweddau gwahnaol yn cael eu trin gan ffeministiaid gwahanol.
    • Addysg atgyfnerthu'r ideoleg bod dynion yn awdurdod, cwric.cudd cyfrannu ato- ee dirprwy + prifathro'n ddynion
     • Er bod mwy o athrawon menywod yng Nghymru a Lloegr
   • HEATON A LAWSON
    • Cyfeirio at y cwricwlwm cudd
     • Digwydd mewn sawl ffordd ee llenydiaeth OMAM
    • Rhai athrawon dal i gael syniadau rhywiaethol -ee bechgyn symud dodrefn, merched glanhau
    • ER gwaethaf y Cwric.cened. hyn a ddysgir mewn ysgolion yn creu anghydraddoldeb rhwng y ddau rhyw.
     • ee chwaraeon canolbwyntio mwy ar lwyddiannau bechgyn
   • Ffeministiaid Marcsaidd
    • Rol merch mewn cymd. penderfnu gan anghenion yr economi
     • System cyfalafol sydd ar faiam gymdeithasoli merched i gefnogi dynion yn y tai- addysg hefyd atgyfnerthu'r syniadau ee dim cyflawni potensial
     • Sianlei merched i swyddi a chyflog isel ee gwarchodydd plant
   • FFEMINISTIAID RADICAL
    • merched angen eu rhyddhau o ddylanwad neg. dynion, eisiau ysgolion un-rhyw, hwn manteisio merched mwy na bechgyn
    • Iard chwarae gweld fel ffynhonnell o'r math o ymddygiad ee bechgyn chwarae pel droed, merched pwysau sut i wisgol
   • Ffeministiaid Rhyddfrydol
    • dadlau bod newidiadau polisiau addysg a chyfleoedd cyfartal anghenrheidiol i gael gwared o batriarchaeth
     • Cwriwc. cen. yn dda ohe, sicrhau'r ddau rhyw dysgu'r un pwnc
     • 1975 Deddf gwahaniaethu ar sail rhyw
   • FFEMINISTIAID DU
    • Merched cael eu trin yn wahanol os yn ddu neu'n wyn; gan athrawon a llyfrau
   • OL-FFEMINISTIAID
    • Erbyn hyn, nid yw 'merch' yn air ag un ystyr yn unig, gallu bod yn cyfuniad o ddu, lesbaidd, dosb.gweith, gwyn etc
    • Theori ol-fod, dim 1 theori sengl i esbonio popeth
   • GWERTHUSIAD
    • Merched cyffred. neud yn well na bechgyn yn llawer o feysydd addysg
    • llawer o le i herio ffemins. o fenywod fel dioddefwyr ohe cyflawniad dda merched diweddar
  • Cefndir
   • 60'au bechgyn ennill canlyniadau 5% well na merched
    • 80'au bechgyn gor-berfformio merche mhob lefel oni bai 11+= ohe. bechgyn yn 'datblygu'n hwyrach'
   • Ddim cael ei herio tan 60/70au. Ffem. deud bod perfformiad well bechgyn ohe. profiad addysgol gwahanol nid ohe. allu uwch
   • tan 80'au cwricwlwm . paratoi merched at fywyd cartref, bechgyn- gwaith academaidd ac ymarferol
    • llyfrau testun a'r ffocws yn unig ar fechgyn
   • Canol 80'au 2 gender gwella'u perfformiad- merched fwy gyflym na bechyn
  • Patrymau diweddar cyflawniad merched a bechgyn
   • TGAU
    • 10% mwy o ferched cael 5A*-C (2006-63.4%/ 53.8%)
     • Gwahaniaeth gender mwyaf; celf a ieithoedd)
     • Gwahaniaeth lleiaf; ,maths a gwydd gap o 1-2%
    • Merched mwy teb. cael A's, bechgyn G's
   • Lefel A
    • Gwahaniaeth fwy cul yn lefel A
    • Mwyafrif o bynciau, merched well na bechgyn (o gael A)
   • Dewis Pynciau
    • Bechgyn mwy teb. cymryd P.E I.T geo (TGAU)
    • Lefel A: pwnch pobl. merched= saesneg, bechgyn= maths
     • Ffiseg- 1.3% o ygeiswyr merched
   • Cyn-oed ysgol
    • Merched a sgiliau cymdetihasu well
     • Rhieni mwy teb. darllen/dysgu caenuon gyda merched

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Education resources »