Sy2(Modiwl 2) Barn Swyddogaethwyr ar y system addysg

Trwy gyfrwng y gymraeg

HideShow resource information
 • Created by: Hannah
 • Created on: 21-04-15 18:22
View mindmap
 • Sut mae Swyddogyddiaeth yn esbonio'r system addysg?
  • Swyddogyddiaeth
   • HOLMWOOD (+eraill) dweud bod pethau'n bodoli ohe. mae yna pwrpas iddint yn cymd. Dadleuol (ee troseddu- obvs peth drwg)
   • Gweld cymd. fel corff- popeth a rol hanfodol, newid i un effeithio'r llall
   • Dadlau bod system addysg yn feritocrataidd- bodoli i adael rhai mwyaf talentog llwyddo a haeddu cael swyddi pwysicaf
   • Anghydraddoldeb dda i gymd. ohe dim on rhai haeddu gwobrau'r gorau.
   • Anghydraddoldeb yn amlwg yn ateb diben i'r gymd neu ni fyddai'n digwydd
   • Math yma o syniadau wedi dylanwadu ar rai aelodau o'r Blaid Lafur yn y 60au
    • Antony  Crosland (ysgrifennydd Gwladol- ADdysg a Gwyddoniaeth
     • Credu, un ffordd gwneud cymd mwy. cyfartal = gwneud cystadleuaeth rhwng disg. yn ysgol yn mwy cyfartal
      • Arwain at bolisau a greodd ysgolion cyfun
       • Cylchlythyr 1965- gorchymyn i gynllunio ysgolion Cyfun
  • EMILE DURKHEIM (FFRANGEG)
   • 1)Atgynerthu ymdeimlad o berthyn + undod cymdeithasol
    • gwneud mewn sawl ffordd; trwy Cwricwlwm cened. a chudd
     • Cen.- trwy'r pynciau ee ?Hanes, dysgu hanes Prudain, Iaith
     • Cudd- Tim chwaraeon, gwasanaeth, gwisg, eisteddfodau
   • 2)Cynnal rolau a rheolau cymdeithasol, trwy hyn cynnal trefn gymdeithasol
    • Rolau- angen dysgu rolau trwy'r ysgol
     • Chwarae'r disgybl; gweithgar, parchu
    • Rheolau; ee dim ysmygu. Anffurfiol ee parchu eraill.
     • Sancsiynau cael eu gosod
   • 3)Paratoi pobl at waith addas i'w allu (merit.)
    • Rhaniad llafur i'w gael mewn cymd. modern- neb gyda'r holl sgiliau i oroesi
     • Rhaid i bobl arbenigo yn y math o waith maent am wneud
      • ee plymwyr, gofalwyr, athrawon, meddygon
       • Cymd. methu oroesi heb swyddi gwahanol i gyd
        • Rhaid i bobl arbenigo yn y math o waith maent am wneud
         • ee plymwyr, gofalwyr, athrawon, meddygon
          • Cymd. methu oroesi heb swyddi gwahanol i gyd
     • Ysgolion darparu sgiliau ni angen i gydweithio a chynhyrchu nwyddau
      • Disg. i gyd sefyll arholiadau dan yr un amodau felly'n deg
       • OND yn anwybyddu unrhwy pethau negyddol all effeithio ar y disg. ( naiif)
    • TALCOTT PARSONS (UDA)
     • Addysg; Asiantaeth cymd. eilradd pwysicaf
     • Ysgol, trosg. norm+ gwerth sy'n berthnasol i bawb yn cymd.
     • Gweithredu fel ddetholiad cymdeithasol
      • Dewis beth bydd myfyrwyr am wneud am eu rolau yn y dyf.
      • Ysgolion= cystadeuol, dysgu ei bod hi'n deg i'r rhai sy'n gweithio'n galetach llwyddo felly annog i'r myf. bod yn gystadleuol
     • Ysgolion UDA rhoi gwerth ar gyflawniad a chyfle teg- annog pawb i weithio'n galed er mwyn cyrraedd y gwobrau.
    • DAVIS A MOORE
     • Os mae system addysg yn anghyrtal, rhaid bod rheswm am yr anghyfiawnder hwn
      • Anghydraddoldeb yn anghenrheidiol + gyffredinol oher. cymd. i gyd gyda elfennau o anghydraddoldeb
      • Neu ni fyse'n bodoli.Dadansoddiad yma'n ddylanwadol ohe. mae'n cyfiawnhau cyflog +a statws uchel y bobl cyfoethog yn gymd.
     • Rhai swyddi'n bwysicach nag eraill. Rhai i'r rhai mewn swyddi arbennig cael sgiliau + rhinweddau sbesiffig
      • Pwysig i gymd. taw y goreuon sy'n wneud y rolau yma ohe. dim ond ychydig sydd gyda'r sgiliau a doniau addas
      • Neu ni fyse'n bodoli.Dadansoddiad yma'n ddylanwadol ohe. mae'n cyfiawnhau cyflog +a statws uchel y bobl cyfoethog yn gymd.
    • TURNER
     • Addysg darparu cyfleoedd gapp pobl ei ddringo neu beidio-dibynnu ar eu gallu ac ymdrech
     • Cydnabod, rhai'n ymdrechu ond ddim llwyddo- ysgolion angen ddarparu system annog y gorau-
      • Ond hefyd i adael plant llai alluog yn fodlon ar eu sefyllfa- + i ddrbyn ddim yn digon da am y swyddi uchaf
       • Gwel yr egwyddorion hyn drwy setio'n yr ysgol

   Comments

   No comments have yet been made

   Similar Sociology resources:

   See all Sociology resources »See all Education resources »