Cymdeithaseg (SY1) uned dau - datblygiad Diwylliant ieuenctid

Yn Gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 30-04-15 21:08
View mindmap
 • SY1: Datblygiad Diwylliant Ieuenctid
  • ARIES
   • Syniad modern o ieuenctid ymddangos 19 ganrif
  • PEARSONS (1983)
   • Rhieni dosb. canol- awyddus ymestyn cyfnod eu plant yn addysg ohe. mwy o sgiliau = mwy o arian
    • yn y 19 ganrif, dosb. gweith. dechrau gwneud yr un peth
     • Aml troi @ dulliau anghyfreithlon i oroesi ee petty theft
  • ABERCROMBIE
   • Awgrymu 5 nodwedd i Diw. Ieuencti
    • 1) Hamdden
     • dechrau 20 ganrif dim ond dosb. canol gallu fforddio gweith. hamdden
      • ar ol 1918 mwy o dosb. gweith. ohe cynnydd cyflogau, datblygiad Cynhaliaeth y Wladwriaeth Les
      • hamdden traddodiadol dominyddu gan ddnion, canolog i ffurfiant hunaniaeth gwrywaidd
       • merched llai tebygol ohe prif cyfrifoldeb merch =teulu
    • 3) Grwp Cyfoed
     • Grwp o bobl oedran tebyg, rhannu'r un n+g
     • pwysigrwydd dod yn fwy wrth dylanwad teulu lleihau
      • Swydd. ohe. rhoi pont rhwng plentyndod ac oedolaeth
    • 4) Prynwriaeth
     • Diw. Ieu. selio arno
      • Cyfnod gellir gwario arian ar bethau diangen, marchnad wedi tyfu
     • Ol-fodernwyr, pryn. wedi datbl. ffynhonnell ddylanwadol iawn P.I uniaethu dros be maent yn prynu
    • 2) Steil
     • Pwysigrwydd delwedd hanfodol i diwy. ieu. ee dillad, steil gwallt, chwaeth gerddorol, argot
      • Dillad: Skin heads, siacedi llefr, Dr Marten ohe bygythiol, ffyrnig i'r cymd.
      • Gwallt: Hippies- gwallt hir i bawb ohe. mae'n naturiol
      • Cerdd:Emos "******** punk" geiriau llawn emosiwn ohe gallu uniaethu, cyfleu emosiynau
      • Iaith: ohe. technoleg, diog, rheini methu deall
    • Dyrchafu ymddygiad drwg i symboleiddio bod yn wahanol
  • Pam ddechreuodd I.D P.I yn y 50au?
   • Amryw o ffactorau; newidiadau cymdeithasol, cyfreithiol, economaidd
   • 3) Dylanwad Diwylliant UDA
    • Globaleiddio: lledaeniad coke, Nike
    • Dim tan diwedd 1945 (WWII) daeth sylanwad UDA i Brydain
    • Dylanwadau enwogion ee Elvis
     • Dylanwadu'r Teddy Boys
    • Cynhyrchu i apelio @P.I
   • 4)Datblygiad Cyfryngau
    • P.I cynulleidfa targed, ffordd o ledaeni ffasiwn, cerdd., dylanwadu P.I
    • Cyfryngau Masnachol dechrau- i greu arian
    • HALL- The world is shrinking
   • 2) Newidiadau Cymdeithasol
    • Natur Moderniaeth (1850 +) strwythur dosb. tynn, hunaniaeth deillio o dosb. cymd.
    • trefoli: pobl symud i ddinasoedd, gweld ffordd newydd
    • Cyfnod Ol-Fodern: syniadau cael eu cwestiynu, cyfryngau- pobl edrych am hunaniaeth wahanol
     • Erbyn heddi: Media Saturation, gallu cael cyngor am bobeth
   • 5) Twf Addysg Ffurfiol
    • 1944 Deddf Addysg Butler, system Teiran ; Ysgol Gramadeg, Uwchradd Fodern, Technegol
     • Angen pasio 11+ i fynd i Gramadeg
    • Treulio amser a'i gilydd, rhannu n+ g
     • Teimlo rhwystrediageth enwedig setiau gwaelod
    • Albert Cohen: cysylltu a bechgyn dosb. gweith- ffurfio gangiau i ymdopi a straen yr ysgol
   • Cynnydd ym mhwer economaidd pobl ifanc
    • rhwng 1950-60 nifer o geir yng Nghorllewin Ewrop wedi dwblu, dangos rhyddid
    • 1950: 300,000 pobl Du a teledu, 1965: 10.5 miliwn
    • 60% mwy o ddisg. prifysgol Prydain yn 1964 nag yn 1950, swyddi gwell
  • Diwylliant neu I.D P.I??
   • Gair Diwylliant awgrymu aelodau i gyd rhannu'r un ffordd o fyw
    • Nid yw P.I i gyd rhannu'r un normau a gwerthoedd
     • ee Hippies, a Skinheads
      • Heddwch// Brwydro yn erbyn mewnfudwyr
   • Sywdd. ddim meddwl angen term gwahanol, cytuno bod gwahaniaethau bychain ond maent yn di-bwys
   • Marcsiaeth
    • Meddwl bod yna lot o I.D yn lle un Diwy. P.I
    • Marcsiaeth a Ol-foderniaeth meddwl dadansoddi cynnwys a steil amrywiol I.D anghenrheidiol i ddeall P.I
  • Gwerthusiad
   • Pwysig cofio, mwyafrif o P.I yn gonfensiynol. Ddim ffitio i grwp penodol
    • Ysgol a gwaith yr un mor bwysig a steil ac agwedd I.D
    • SARA DELAMONT  print yw'r astudiaethau am y rhai cyffredin

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »