Cymdeithaseg (SY1) Uned 10- Tramgwyddiaeth

Yn gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 06-05-15 18:31
View mindmap
 • SY1: Tramgwyddiaeth
  • Ystyr : gweithgaredd anghyfreithlon ieuenctid ee dwyn, ymosod, graffiti, gwefr-yrru
   • ER cael ei ddefnyddio i son am ystod eang o gamyddwyn gwrth-gymdeithasol nad yw o reidrwydd yn aghyfreithlon ee loetran
   • Gallu bod yn 'fynegiadol' i gael cyffro/gwefr
   • Neu'n 'gyfrannol' i elwa'n ariannol
    • Gallu bod yn 'fynegiadol' i gael cyffro/gwefr
   • Anodd cael darlun ystadegol ohe. ddim i gyd cael ei adrodd i'r heddlu/ ddim cael ei recordio
  • Modd creu darlun o dramgwyddwyr arferol
   • Gan edrych ar ystadegau swyddogol a chanlyniadau ymchwil Cymdeithasol
   • Bachgen, Dosb gweih., teulu un rhiant, tangyflawni'n academaidd, hanes teuluol o droseddu
    • ee P.I o gefndir ethnigedd gwyn, cyfrifol am 80-85% o dramgwyddau (amrywio  yn y degawd diwethaf)
    • Bechgyn cyfrifol am 82% o dramgwyddau yn 2012/13
  • Tramgwyddiaeth a Dosb.Cymd.
   • Mwyafrif o droseddwyr ifanc o dosb.gweith.
    • MURRAY
     • Meddwl bod is-ddosbarth yn bodoli, ar wahan i'r triongl- methu symud
    • Gall fod ohe. y modd recordir troseddu ee dosb.can. cael eu trin yn fwy caredig
    • Dim syndod, % uchaf o droseddu P.I yw trosedd eiddo (19%)
     • Felly P.I tlotach yn ei wneud ohe. eu hysfa i gael pethau materol ee ffonau symudol.
    • Trais a ymddygiad gwrth-gymd ohe.dioddef o amddifadedd satws (Albert Cohen)
   • Gwerthusiad y Yob ROSS COWARD
    • Cyfryngau weithiau rhoi darlun anghywir o P.I - P.I cael eu ystradebu a'i ddefnyddio fel y bwch dihangol
     • Cael eu portreadu fel bygythiad cymd. ond maent yn aml yn fechgyn di-bwer a amgylchiadau anodd cartref
      • Felly gwefr-yrru, fandaleiddio ee ffordd o gael statws ohe dim gobaith o gael lwyddiant confensiynol.
  • Esboniadau -dramgwyddiaeth
   • CLOWARD AC OHLIN
    • Merton hefyd yn dylanwadu arnynt
     • Merton meddwl pawb yn rhannu consensws o werthoedd a nodau cymd.
      • Yn ol C+O, tramgwyddwyr dosb. gweith. yn rhannu gwerthoedd I.D gwyrol eu hunain
    • C+O credu tramgwyddyddiaeth bechgyn ifanc dosb.gweith. ohe strwythurau cyfleoedd cyfreithlon ar gau iddynt ee addysg, swyddi sefydlog ayyb.
     • Felly, dysgu'r 'crefft' ofewn y Strwythur Cyfle Anghyfriehtlon
      • Meddwl am ladder, dysgu o eraill nes iddynt fod yn digon profiadus i ddysgu'r genhedlaeth iau
    • Gwerthusiad
     • Cryfder: Rhannu I.D i 3- meddwl bod syniad Cohen o un I.D yn afreolistig
      • i) I.D troseddol
       • nodweddiadol mewn cymunedau dosb.gweith lle mae cyfleon caeedig yn annog ymateb i.D wedi'i ganoli'r strwythur cyrfaol anghyfreithlon- galluogi i symud i yrfa droseddol
      • ii)I.D gwrthdaro treisgar
       • Ardaloedd lle nad yw strwythurau cyfreithiol nac anghyfreithlon ar gael i bawb- arwain at drais ee rhyfeloedd gangiau- Liverpool Rhys Jones
      • iii) I.D enciliol (cyffuriau)
       • Rhai sydd heb lwyddo'n byd troseddu na thraid- felly encilio i fyd cyffuriau ac alcoholiaeth
        • talu gan dwyn o siopau, phuteindra
      • OND, trwy ei gatagereiddio, wedi anwybyddu'r gor-gyffwrdd posib
     • Ei beirniadu ohe. awgrymu fod pawb yn UDA dechrau a'r un gwerthoedd taw ymateb i fethiant yw cyrraedd I.D
   • WALTER MILLER
    • Gahanol i Cohen, C+O,Merton- nwh i gyd meddwl pawb wedi'i cymdeithasoli a consensws o werthoedd, a I.D yw ymateb ohe. methiant cyrraedd y llwyddiannau mewn ffordd confensiynol
     • Miller meddwl, bo gan bob dosb.cymd. cyfres wahanol o werthoedd
      • is-ddosbarth gweithiol a diwylliant penodol gaiff ei drosglwyddo i lawr cenhedloedd
       • ohe, cyfnod hir o ddi-weithdra, gwaith di-sgil- I.D darparu ffordd i ymdopi a'r sefyllfa ac i gael boddhad tu hwnt i'r gwaith
        • WEdi datblygu cyfres o werthoedd: Materion Ffocal
         • i) Caledwch- dangosir yn rhinwedd 'gwroldeb' - gallu yfed, chwarae chwaraeon ayyb
         • ii)Clyfrwch- bod yn stryd-gall, graff
         • iii) Helynt- derbyn bo traid/ ymladd yn weithgareddau cyffredin ymysg dynion ifanc dosb.gweith
         • iv) Ymreolaeth- dal dig @ pobl mewn awdurdod neu cael ei gwthio gan athrawon, cyflogwyr, swyddogion, heddweision ayyb.
    • Cysylltu P.I tramgwyddus + teuluoedd un rhaint ( a mam)
     • Awgrymu bod y bechgyn trio cael statws gwrywaidd trwy weithgareddau grwp cyfoedion ee ymladd
    • Gwerthusiad
     • Sawl ymddygiad mae ef wedi dosbarthu'n faterion ffocal yn gyffredin ar draws pob dosb.
   • ALBERT COHEN
    • Dylanwyd gan syniadau MERTON
     • UDawyr, American Dream. Gwrthdaro rhwng beth maent eisiau wneud a beth maent yn gallu
    • Os methu i gyrraedd nodau'r consensws o lwyddiant (ee cyflawniad mewn addysg), modd 'ffurfio adwaith' arwain at rwystredigaeth statws- teimladau o fethiant ac annigonoldeb
    • P.I tramgwyddus yn adweithio i fethiant confensiynol gan greu statws eu hunain
     • I.D cynnig gwobrau positif- y rhai sy'n llwyddiannus yn ennill bri a llwyddiant
      • ee gwefr-yrru- cael 'buzz' o'i wneud- statws newydd yn cymryd lle diffyg statws confensiynol
      • gwerthoedd a caiff ei condemnio gan gymd. yw gwerthoedd y I.D
    • GWERTHUSIAD
     • 50bl hen ond dal yn berthnasol, mwyafrif gallu uniaethu a 'rhwystredigaeth statws'
     • beirniadu ohe. rhoi gormod o sylw i rol gangiau trefnus-heb ystyried tramgwyddo arall
     • Amau a yw tramgwyddwyr ifanc yn coleddu syniadau gwrthryfelgar agored fel awgryma Cohen
     • Anwybyddu merched er y cynnydd yn ymddygiad 'ladette' yw'r un psyniad o ffurfio adwiath a rhwystrediageth statws yn berthnasol iddynt hefyd?
   • SYKES A MATZA
    • Herio'r syniad bod yna set arbennig o werthoedd gwrthgymdeithasol dosb. gweith. I.d
     • Gweld tramgwyddwyr ifanc fel P.I sy'n 'drifftio' mewn i wyredd fel rhan normal o dyfu
      • P.I i gyd (enwedig dosb.gweith) drifftio i i wyredd ohe teimlad o  dyngedfennaeth- dim arall i wneud yn y cyfnod o 'dir-neb' rhwng plentyndod +oedolaeth
    • Yn lle gwerthoedd I.D, Matza'n meddwl bod gennym 2 lefel o wethoedd
     • Gwerthoedd Tanddaearol (angyf)
     • Gwerthoedd Prif-Ffrwd  (Ysgolayyb)
     • Dosb, canol yn drifftio am gynfnod bach ond mynd nol i'r prif ffrwd ohe. deall pwysigrwydd = boddhad gohiriedig
     • Gweld tramgwyddwyr ifanc fel P.I sy'n 'drifftio' mewn i wyredd fel rhan normal o dyfu
      • P.I i gyd (enwedig dosb.gweith) drifftio i i wyredd ohe teimlad o  dyngedfennaeth- dim arall i wneud yn y cyfnod o 'dir-neb' rhwng plentyndod +oedolaeth
    • Beirniadu am ddim trio osod tramdgwyddiaeth P.I o fewn fframwaith strwythurol eangach o amgylchiadau economiadd +cymdeithasol
   • SIMON WINLOW
    • Lot fwy diweddar (2005) felly dangos bod bechg. ifanc mewn ardaloedd tlawd dal yn drifftio i drosedd
    • Bach o gyfuniad o syniadau pawb: Cohen (rhwystredigaeth statws), C+O ( I.D gwrthdaro treisiol, Miller (caledwch)
    • AStudio dnion ifanc yn Sunderland- cael eu gyrru mewn i gystadleuaeth statws ymysg cyfoedion, seiliedig ar amddiffyn eu pethau personol
    • Disg. hierarchaeth wrywaidd- seiliedig ar galedwch a caiff ei werthfawrogi fel rhyddhad o ddiflastod

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »