SY2(Modiwl 3) Trefniant Addysg

Yn gymraeg

HideShow resource information
 • Created by: Hannah
 • Created on: 15-05-15 11:39
View mindmap
 • Sy2 Uned 3: Trefniant y system addysg?
  • Basics
   • Rhwng 6-11 mwyafrif o blant DU mynychu ysgol gynradd lleol
    • Ond, amrywiaeth o ysgolion uwchradd i blant 11-16
     • Ohe. newidiadau mewn polisiau Llywodraeth dros amser- llyw. wedi newid barn ar sut dylid trefnu ysgolion
   • O ganlyniad i Ddeddf (Llafur)Addysg Butler 1945- arholiad 11+ cael ei sefyll
    • Llwyddo= ysgol gramadeg- cwricwlwm academaidd iawn
    • methu- ysgolion uwchradd fodern- pynciau mwy ymarferol ee gwaith pren, coginio
   • 1965- llyw. amhoblogaidd Llafur Cylchlythyr yn dweud dylai awdurdod addysg lleol paratoi at sefydlu ysgolion cyfun
    • Rhai awdurdodau newid yn gyflym, eraill lot o wrthwynebiad- ardaloedd yma, dal ysgolion gramadeg ar gael
   • 1979- Marg.Thatch (Ceidwadol Dde NEwydd). cael ei hethol- cydraddoldeb ddim yn bwysig rhagor, ond economi 'marchnad rhydd' yn cymryd drosodd
  • (Ceidwadwyr)1988 Deddf Diwygio Addysg- Cyflwyno TGAU, a Cwricwlwm Cenedlaethol
   • TGAU well i ferched ohe. gwaith cwrs- gweithio am gyfnod hir o amser

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Education resources »