Cymdeithaseg (SY1) Uned 11- Profiad Mewn Addysg

Yn Gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 07-05-15 17:58
View mindmap
 • SY1: Uned 11 Profiad mewn addysg
  • 4 prif ddylanwad ar P.I- cartref, ysgol, grwp cyfoedion, cyfryngau
   • Yn amlwg, am gael effaith mawr arnynt
  • 1) Dobsarth Cymdeithasol a'r profiad o ysgol
   • Astudiaethau cynnar 60'au canoblwyntio ar fechgyn gwyn dosb.gweith (ohe. effaith mewnfudwyr ddim mor fawr eto)
    • HARGREAVES A LACEY
     • Ysgolion un-rhyw bechgyn, bechgyn datblygu I.D gwrth-ysgol
      • Rhannol ohe. labeu- ahtrawon meddwl eu bod nhw'n ddrwg-weithwedwyr
      • Rhannol ohe. setiau isel- colli brwdfrydedd ohe. athrawon ddim trin yn yr un modd a setiau uwch
      • Methu ennill statws yn nhermau gwerthoedd prif-ffrwd ysgol- chwilio am statws yn llygaid cyfoedion
       • ee trwy ddim parchu athrawon, cyrraedd yn hwyr, ymladd- troi gwerthoedd ysgol ben i weired
     • Gwerthuso
      • Dim ond ffocysi ar fechgyn croenwyn dosb.gweith
   • PAUL WILLIS (70au)
    • Astudiaeth o 12 bachgen dosb.gweith. gwyn. blwyddyn ola ysgol a misoedd cynta o waith
     • Birmingham 70'au
     • AStudiaeth ethnograffig
     • Diwylliant gwrthysgol y bechgyn heb addasu i gydymffurfio a'r gweithle cyfalafol
    • Yn ei lyfr "How working class kids get working class jobs"
    • bechgyn gwybod sicr o ddiweddu yn swydd di-sgil, setiau isel,
     • ffurfio I.D gwrth-ysgol
     • Lads a'r earoles
      • Lads yn treulio'i amser yn trio goroesi'r diflastod (paratoi @ gwaith)
       • Gan wneud hwyl ar ben yr earoles ag oedd yn weithgar
    • Gwerthusiad
     • Grwp fach iawn (ohe. ethnograffig- costus)
     • Wedi polareiddio'r grwpiau-  dim byd yn y canol
     • Ymchwil diweddar (STEVE BALL)
      • Nad yw bechgyn dosb. gweith. o reidrwydd yn gwrthod ysgol, ond yn lle dangos agwedd o ddi-wahaniaeth
     • Dim ond ystyried bechgyn gwyn, nid merched, nid croenddu
   • BROWN
    • beirniadu gorolwg polar Hargreaves +Lacey, a Paul Willis
    • Arolwg ysgol gyfun Ne Cymru- mwyafrif o ferched +bechgyn dosb. gweith, ymateb mewn 3 ffordd wahanol
     • Cryfder: Cynnwys merched
     • i) ''Getting in' tebyg i Lads P.W- cyflawniad isel gadael ysgol ASAP, swydd dosb. gweithiol
     • ii) 'Getting Out' Tebyg i Earoles P.W, eisiau bywyd cyfforddus a swyddi dosb.canol
     • iii) 'Getting On' mwyafrif yn dilyn yr opsiwn yma- anhebygol o dderbyn neu gwrthod ysgol jyst yn ei ddilyn
      • Gwahanol i Paul Willis
    • Meddwl gwahaniaeth bach rhwng y 'rems' a'r myfyrwyr cyffredin. P.I cyffredin yr un mor tebygol o gael eu dylanwadu gan wrthdaro tu allan- ond gallu atal y dylanwadau allanol rhag effiehtio arnynt yn ysgol
  • 2) Ysgol a Gwryweidd-dra
   • CONNELL
    • Gwryweidd-dra goruchafol- pwysau sydd ar fechgyn i gydymffurfio i'r delwedd gwyrywaidd dominyddol
    • Cysylltir gan HAYWOOD
     • 2) Ysgol a Gwryweidd-dra
      • CONNELL
       • Gwryweidd-dra goruchafol- pwysau sydd ar fechgyn i gydymffurfio i'r delwedd gwyrywaidd dominyddol
       • Cysylltir gan HAYWOOD
        • Sut defnyddiwyd iaith i gyfeirio at bechgyn gradd A dosb.canol fel 'bumbandits' 'gays'
         • Cyfeirio at rywioldeb sy'n hollol di-gyswllt
         • eu 'trosedd' oedd cymryd gwaith o ddifri ohe. hwnna ddim yn arwydd o 'fachgen iawn'
      • MAIRTIN MAC AN GHAILL
       • Ymchwilio cymhlethdod dylanwad dosb.cymd. ar ysgol, gwaith, gwryweidd-dra a rhywioldeb
        • Adnabod amrywiaeth o I.D ysgol-  ymchwilio myfyrwyr dosb.canol (wahanol i'r lleill) ffeindiodd 5 grwp
         • iii) The New Enterprises- Brwdfrydig am bynciau galwedigaethol, gweithio'n galed, beirniadol o ymddygiad plentynaidd y M.L. Dosb. gweith. gweld ffordd o lwyddo'n eu dyfodol
         • iv) Real Englishmen- (G.Y) - mwyaf diddorol, defnyddio i werthuso Paul Willis ohe. dosb.canol hefyd, gwrth-ysgol
          • Mwy hyderus na'r gweddill, rhieni cefnogi'r plant- llwyddo heb o reidrwydd gweithio'n galed, diffyg parch at yr athrawon ohe. meddwl pawb o'i dan, ystyried y M.L yn ymosodol
         • ii) Academic Achievers- mwyafrif o dosb.gweith(uchel)- ethnig gwaith cryf. Dim o blaid ysgol ond gweithio'n galed. Setiau UWch, M.L yn eu trin nhw'n wael
         • v) Gay students- grwp mawr o fechgyn hapus i ddangos eu rhywioldeb, ddim yn I.D o raddau
         • i) The Macho-Lads (G.Y) methiant acedemaidd, gwrthos ysgol, mwynhau a ffrindiau'n bwysicach. Creu steil gwrywaidd- ffocysi ar ddewder ffisegol. Setiau isel- trin fel methiannau gan athrawon
      • Cymdeithasegwyr yn gytun, fod gwrthod llwyddiant academaidd yn dominyddu mewn I.D gwrth-ysgol gwrywaidd
      • Yn yr ystafell dosbarth, gender yn dylanwadu- bechgyn yn dominyddu'r gwagle gan siarad mwy= mwy o sylw gan athrawon
     • Sut defnyddiwyd iaith i gyfeirio at bechgyn gradd A dosb.canol fel 'bumbandits' 'gays'
      • Cyfeirio at rywioldeb sy'n hollol di-gyswllt
      • eu 'trosedd' oedd cymryd gwaith o ddifri ohe. hwnna ddim yn arwydd o 'fachgen iawn'
   • MAIRTIN MAC AN GHAILL
    • Ymchwilio cymhlethdod dylanwad dosb.cymd. ar ysgol, gwaith, gwryweidd-dra a rhywioldeb
     • Adnabod amrywiaeth o I.D ysgol-  ymchwilio myfyrwyr dosb.canol (wahanol i'r lleill) ffeindiodd 5 grwp
      • iii) The New Enterprises- Brwdfrydig am bynciau galwedigaethol, gweithio'n galed, beirniadol o ymddygiad plentynaidd y M.L. Dosb. gweith. gweld ffordd o lwyddo'n eu dyfodol
      • iv) Real Englishmen- (G.Y) - mwyaf diddorol, defnyddio i werthuso Paul Willis ohe. dosb.canol hefyd, gwrth-ysgol
       • Mwy hyderus na'r gweddill, rhieni cefnogi'r plant- llwyddo heb o reidrwydd gweithio'n galed, diffyg parch at yr athrawon ohe. meddwl pawb o'i dan, ystyried y M.L yn ymosodol
      • ii) Academic Achievers- mwyafrif o dosb.gweith(uchel)- ethnig gwaith cryf. Dim o blaid ysgol ond gweithio'n galed. Setiau UWch, M.L yn eu trin nhw'n wael
      • v) Gay students- grwp mawr o fechgyn hapus i ddangos eu rhywioldeb, ddim yn I.D o raddau
      • i) The Macho-Lads (G.Y) methiant acedemaidd, gwrthos ysgol, mwynhau a ffrindiau'n bwysicach. Creu steil gwrywaidd- ffocysi ar ddewder ffisegol. Setiau isel- trin fel methiannau gan athrawon
   • Cymdeithasegwyr yn gytun, fod gwrthod llwyddiant academaidd yn dominyddu mewn I.D gwrth-ysgol gwrywaidd
   • Yn yr ystafell dosbarth, gender yn dylanwadu- bechgyn yn dominyddu'r gwagle gan siarad mwy= mwy o sylw gan athrawon
  • I.D benywaidd (ymchwil wedi dechrau'n y 90au fel arfer)
   • Lot o waith ffeministiaid- dweud bod rhywiaeth mewn ysgolion wedi rhwystro cynnydd merched yn yr ysgol
    • ee efallai ohe. cael eu disgwyl i fod a dyfodol domestig, ddim cael eu hannog i weithio'n galed
    • Erbyn nawr, darlun wedi newid, merched yn well na fechgyn TGAU - cynsyrn am 'dangyflawniad bechgyn'
   • SARA DELAMONT- grwpiau cyfeillgarwch yw'r peth pwysicaf i ferched
   • VALERIE HAY
    • Cyfweld a merched yn Llundain- teimlo lot o bwysau i fod yn 'normal'- llawer wedi selio ar cyst. rhywiol ee faint o fechgyn
     • I'r rhai sy'n gwyro o'r norm- labelau negyddol 'frigid' '****s' 'dykes'
   • BATHURST
    • Cyfweld a merched yn Leeds- merched cael eraill i gydymffurfio trwy...
     • 1) Tanseilio hyder 'pam sgen ti'm cariad'.             2) Dieithrio ee dim gwahodd i barti 3) Adnabod mannau gwan a'i thargedi 4) Moesoldeb dau-wynebod- galw merch yn '****' pan yn cael rhyw ei hun
   • SUE LEES
    • MErched poeni mwy beth mae merched yn feddwl ohonynt na beth yw bechgyn. Merched ddim yn derbyn rhywiaeth
  • Is-Ddiwylliannau ac Ethnigedd
   • Effeithio ar brofiad ysgol mewn a,ryw o ffyrdd- P.I tueddol cymdeithasu a pobl o'r un grwp ethnig
    • Diwylliant cartref gallu gwrthdaro a diwylliant yr ysgol (Brasians) - bygythiad o hiliaeth mae rhai plant yn profi
   • Efffeithio ar gyrhaeddiad ysgol (SY2) ee Asiais tebygol o wneud y gorau, Afro-Garebeaidd tueddol i wneud y waeth
   • GILBORN
    • Astudiaeth o ysgol gyfun- athrawon gweithredu ar sail eu syniadau ystradebol o blant yn grwp ethnig
     • Disgwyl yn isel o disgyblion du- beirniadu'n gyson ar sail eu hagwedd ddrwg- unrhyw fynegiant o ddiwylliant croenddu ee ffordd o siarad yn fygythiol
      • Felly, plant colli diddordeb- ddim yn gweithio'n dda
   • TONY SEWELL
    • Amrywiaeth o steiliau gan fechgyn Afro-Garebeaidd yn y 2 ysgol
     • Cydymffurfwyr- gweithgar, cefnogol o ethos yr ysgo
     • Encilwyr- grwp llai, gwrthod gwaith ysgol ond ddim yn ymwneud a thrwbl
     • Y Gwrthryfelwyr- grwp gwrthysgol mwyaf amlwg. Gosod llawer o bwyslaid ar rywioldeb, cryfder corfforol. Ysgol yn fygythiad i'w fwryweidd-dra
   • MAC AN GHAILL
    • Sut roed athrawon yn gwahaniaethu rhwn I.D Afro-GArebeaidd ac Asiaidd
     • Rastaheads(Afro-garebeaidd)- Grwp gwrthysgol- gwrthod normau'r ysgol, datblygu ffordd 'ethnig' o siarad a cherdded,
      • Bechgyn yn 'disruptive' gan gyrraedd yn hwyr, siarad, gwrthod ymddiheirio. Tangyflawni mewn arholiadau er yn alluog
     • Warriors- Asiaidd. Gwrth-ysgol ond y gwrthsafiad yn invisible i'r athrawon
      • athrawon dilyn ystradeb o ddisgybl asiaidd 'da'
       • os oedd unigolyn yn cambihafio- digwyddiad unigol, nid ymddygiad arferol i asiaid i gyd
     • felly, er y ddau grwp yn ymddwyn mewn ffordd tebyg, athrawon yn eu trin yn wahanol- plant yn ymateb i'r ysradebau yma
    • Cryfder: AStudio pob math o grwp ar yr un pryd
    • Black Sisters- merched croenddu 6ed dosbaryh- gwrthod ystradebau a oedd yn cel eu rhoi arnynt- llwyddo er yr ystradebau

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »