SY1 (Modiwl 8) Diwylliant, Ieuenctid a Gender

Yn Gymraeg

HideShow resource information
 • Created by: Hannah
 • Created on: 04-05-15 11:03
View mindmap
 • SY1: Modiwl 8 Diwylliant, Ieuenctid a gender
  • Merched
   • Ddim lot wedi'i ysgrifennu am ferched, heb eu trafod mewn astudiaethau ehtnograffig gwreiddiol
    • PAUL WILLIS
     • Astudiaeth o gan fechgyn beiciau modur
      • deud bod yr unig peth yn cysylltu'r merched oedd ei angen i gael cariad
     • Merched yn amharod i siarad, chwerthin yn lle
      • Falle petai wedi'i ofyn gan gymdeithasegwraig neu i ffwrdd o'r bechgyn, wedi bod mwy fodlon
    • Pam?
     • Efallai ohe. mwyafrif o gymdeithasegwyr yn ddynion felly methu uniaethu a merched
      • Merched yn amharod i siarad, chwerthin yn lle
       • Falle petai wedi'i ofyn gan gymdeithasegwraig neu i ffwrdd o'r bechgyn, wedi bod mwy fodlon
   • i)A oedd merched wir yn absennol o I.D?
    • ANGELA MCROBBIE: Feminism and Youth Culture
    • Delwedd poblogaidd I.D pwysleisio aelodaeth gwrywaidd, nodweddion o wryweidd-dra ee caledwch, chwilio am gyffro
     • Felly, ni fydd merched yn ffitio mewn i'r I.D gwreiddiol ohe dim ymddangos y nodweddion yma'n naturiol
   • ii)A oedd merched yn bresennol ond anweledig?
    • Tystiolaeth ehtnograffif I.D P.I awgrymu merched yn bresennol ac yn ei hystyried eu hun yn ran o'r I.D 'Teddy Boys'
     • Gwelir y 'TeddyGirls' yn dawnsio a'r bechgyn
      • Mwyafrif o'r TeddyGirls o'r dosb.gweith. wedi gadael ysgol yn gynnar
       • Gwisgo steil tebyg: siwtiau, colleri, teis melfed du. Gwallt fyr (anghyffredin i ferched y cyfnod) Scarffiau ar eu pennau
     • I weld yn y cefndir o luniau am terfysgoedd Notting Hill
   • CCCS (Marcsiaeth)
    • Dangos cysylltiad rhwn dosb.cyd. a I.D. phe cyflogau bechgyn wedi cynyddu yn y 50au= mwy o arian i wario ar I.D. Ddim yr un peth wedi digwydd i fenywod
     • McROBBIE
      • Patrymau gwario merched yn amrywio- gwario mwy o arian ar golur etc felly llai i wario ar gymdeithasu
       • 50au, cylchgronau yn pwysleisio math arbennig o ddelwedd i ferched- cartref a bod yn briod yn ganolog i ddiwylliant merched ifanc o'r dosb.gweith
      • Tra diwylliant T.D yn ddihangfa o fywyd teulu i fechgyn, pwysicach i ferched ddim mynd mewn i drwbwl
      • Merched perthynas wahanol i gerdd- edmygu erdychiad y cerddorion yn lle eu talent gerddorol
   • iii)Rolau'r merched yn yr I.D?
    • Merched beic-modur
     • symbol o ryddid rhywiol. Defnyddio mewn hysbysebion + ffonograffi meddal
      • Ffantasi yn hytach na realiti diwylliant rocer
       • PAUL WILLIS
        • Dangos lleiafrif o ferched oedd actually'n ran ohono
         • aelodaeth yn dibynnu ar bwy oedd ei chariad
          • Dim rol technegol gweithredol
    • Merched Mod
     • Ymglymiad y mods yn eithag cryf
      • Ohe. newidiadau economiadd y 60au, lot o ferched mewn swyddi tal isel ond lle roedd delwedd yn bwysig
     • Rhieni'n ei hoffi ohe. dwelwedd smart, anelu i fod yn well-esgynnol, heb gysylltu a trais
    • Merched yr Hipi
     • Cael myneidad trwy fynd i brifysgolion yn y 60au hwyr/70au cynnar
      • Ohe.Rhyddid bywyd coleg, merched gallu datblygu hunaniaeth ei hun
     • Cyfryngau ffocysi ar yr agwedd o gyffuriau, anfoesoldeb rhywiol
      • Er roedd hipi's yn cynrychioli bwer cynyddol a rhyddid cymdeithasol merched
       • ee 1970 Cyflogau cyfartal, 1974 Deddf gwahaniaethu ar sail rhyw
   • iv) A oedd merched yn trefnu eu bywyd diwylliannol yn wahanol?
    • Mrched wedi ffurfio diwylliant unigryw eu hun, wedi selio ar edmygu ser pop gwrywaidd. Dibynnu ar radio, teldu, cylchgronnau
     • ANGELA McROBBIE
      • Astudio'r cylchgronnau- llenyddiaeth poblogaidd yn dysg merched am ideoleg y cartref- sut i fod yn domestig a hardd
      • Cysylltiedig ar syniad o ddiwylliant stafell wely
       • Merched gwrthsefyll yn erbyn dominyddiaeth gwrywyddol gan fabwysiadu I.D P.I sy'n pwysleisio rol domestig
        • Merched Dosb.Gweith. gwella ei benyweidd-dra gan siarad am gariadon, hwn yn sicrhau statws isel- paratoi at fod yn famau
       • Diwylliant saf ohe, aros cartref, ddim rheolau llym nag yw'n ddrud yn ol McRobbie
   • Benyweidd-dra mwy ddiweddar- Ladettes
    • Ol-Foderniaeth
     • Merched mwy barod i ymgymryd ar agwedd laddish- rhegi, meddwi, bywyd rhywiol llac
      • Modelau rol yn newid, cael eu hedmygu am yr agwedd yma ee yn Cosmopolitan
    • Oherwydd gan y lads ar ladettes yr un fath o werthoedd, rhaniad rhwng y ddau rhyw wedi lleihau
     • Ol-Foderniaeth
      • Merched mwy barod i ymgymryd ar agwedd laddish- rhegi, meddwi, bywyd rhywiol llac
       • Modelau rol yn newid, cael eu hedmygu am yr agwedd yma ee yn Cosmopolitan
     • Enghraifft o hybrid- dewis a dethol rhannau o ddiwylliant maent eisiau
   • MAC AN GHAILL
    • Ymchwil ar I.D gwrthysgol yn Parnell
     • Grwp gwaethaff ddos ar draw oedd y Posse, carfan o ferched dosb.gweith teimlo cael eu heithrio o'r pynciau gorau gan fechgyn ac athrawon
      • WEdi gweld panig moesol diweddar bod merched datblygu I.D mwy treisiol
       • Tystiolaeth yn wan/cymysg. Mwy o ferched ymddangos yn y llys ond dal llai na fechgyn
      • BATHURST
       • Merched defnyddio bwlio, galw enwau fel arf i ddinistrio hunan-hyder y dioddefwr
        • VALERIE HEY-defnyddio geirfa fel'****'dyke''ugly' i gosbi merched sy'n gwyro o'r norm benywaidd
      • OND
       • Geiriau yma ddim cael ei ddefnyddio gan y mwyafrif, wedi gallu ei orliwio gan y cyfryngau i ddenu mwy o ddiddordeb
  • Bechgyn
   • iii) Lads
    • Gwrywdid newid dros amser- 80au cymdeithasegwyr dweud bod y dyn newydd wedi cyrraedd, ond yn y 90au y gwerthoedd ofod yn sensitif, rhannu, ofalgar wedi disodli gan agwedd rhywiaethol ladish
     • Cylchgronnau fell FHM a Loaded yn dathlu'r diwylliannau yma
      • NIXON pwyntio at y cylchgronnau i ddangos hyn
   • ii) Gwryweidd-dra newydd- Y Dyn Newydd
    • FRANK MORT
     • Gwrwyeiddra wedid dod yn fwy benywaidd- colur, persawr, trin gwallt i
    • WHANNEL
     • Astudiodd gwryweidd-dra David Beckham. Hunaniaeth gwrywol ( pel-droed, tatws) ond hefyd benywaidd- trin gwallt, gemwaith, gofalu am plant
   • iv) Gwryweidd-dra androgonaidd
    • Nifer o I.D ee emos, goths, glam rock. sy'n androgynous- ddim yn ben. nac yn gwryw.
     • I.D yn gwrthryfela yn erbyn hyn- Skinheads, Hiphop- dynion dilyn yr hen stereoteip o wrywdod
   • i) Gwryweidd-dra goruchafol/hegemonaidd *traddodiadol
    • BOB CONNELL
     • Defnyddio'r term gwrywdod hegmonaidd i ddisgrifio'r prif syniad o beth yw gyrywdod.
      • Dynion sy'n mynd yn erbyn hwn (ee hoyw, asiaidd) i weld yn is-raddol
      • Teddy Boys, Skinheads, yn dibynnu ar y nodweddion hyn
   • v) Creisis mewn gwryweidd-dra
    • Rhai yn dadlau bod bechgyn heddi mewn genhedlaeth coll, ohe popeth yn newid mor gyflym, ansicr o'u rolau gwrywaidd
     • ADRIENNE KATZ (ol-fod)
      • Cynnal arolygon samplu mawr o blant 13-19, mwy o ferched yn hyderus, barod cystadlu'r un lefel a bechgyn
       • felly, lleihad yn hyder bechgy, ansicr o sut i ymddwyn- fod actio fel dyn ond hefyd dangos tynerwydd
    • OND
     • Eraill meddwl, dynion ifanc a'r bleser o ddim angen dilyn gymaint o ystradebau rhyw. Gallu profi pethau oedd arfer bod yn unig i ferched
   • COHEN
    • pwyntio at y cysylltiad rhwng gwrywdod dosb.canol a rheoli ei ardal daearyddol. Methu rheoli eu bywydau ond gallu amddiffyn eu tiriogaeth

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »