Sy1 (Modiwl 7) Ieuenctid ac Ethnigedd

Yn Gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 03-05-15 20:22
View mindmap
 • SY1: Modiwl 7 Ieuenctid ac Ethnigedd
  • Erbyn 60'au lot o P.I tarddiad Afro-Garebeaidd ym Mhrydain i lunio'u hunaniaeth I.D penodol eu hun
   • HEBDIDGE
    • Awgrymu taw "Rude Boys" (Neu o'r enw Rudies)oedd y grwp cyntaf hwn
     • Yn Jamaica R.B ffurfio hunaniaeth ar sail pimpio ac edrych yn cwl, delio canabis
      • Cael ei trosg. i D.U a cerdd. ska, ac fel pob I.D bach o drosedd
     • Yn gor-gyffwrdd oedd symudiad Rastafariaeth
      • Symudiad datblygu'n Jamaica ond gwel Ethiopia fel y wlad gysygredig
       • Ymerawdwr Ethiopiadd, (Ras Tafari) fel eu harweinydd
        • Babylon (neu Trefedigaethau cyfalafol gwyn) fel ei gelyn
      • Marijuana chwarae rol hanfodol i'r crefydd ohe. caniatau symud i gyflwr uwch o ymwybyddiaeth
     • SIVANANDAN
      • Diw.Rastafariaeth+RudeBoys, darparu cyd-destun diwylliannol i genhedlaeth o P.I croenddu a cafodd eu gwahanu o Diw.gwyn
       • Dadlau bod y I.D penodol wedi datblygu o ganlyniad i ymylaeth economaidd, cymdeithasol profwyd gan yr ail genhedlaeth o P.I croenddu a cant eu geni'n Brydain  ohe ei lliw
      • Dadlau bod yr I.D yn fath o barhad o frwydr drefedigaethol a brofodd eu cyndeidiau
       • Fel mae Dosn.Gweith. gwyn yn brwydro yn erbyn cyfalafiaeth ee Skinheads
        • I.D 'du' wedi'u harwain a'r un fath o anniddigrwydd a cyfalafiaeth
   • rhai lleiafrifoedd ethnig tn ffurfio I.D a grwpiau sy'n hiliol @cymd.
    • TONY SEWELL
     • Dweud bod bechgyn Affro Caribi yn weithiau'n ffurfio Diwylliant Gwrth-Ysgol. Pwyslaid ar gryfer corfforol +gwrthod gwaith ysgol
      • Aml: gwisgo dillad Rastafarian, dreadlocks, cerdd. ragga. Cerdded mewn ffordd arbennig
       • Ymddygiad yn heriol. Grwp sy'n wneud gwaethaf yn ysgol
        • 31% mwy o bobl du allan o waith na pobl wyn o'r un allu
       • Lot ohonynt yn rhan o gangiau felly edrych ar bethau materol ee bling i roi statws iddynt
      • STUART HALL
       • Cyfryngau wedi canolbwyntio ar gynrychioli bechgyn ifanc croenddu a trosedd stryd(enwedig mygio)
        • Llyfr, Policing the crisis
         • 1970au-term mygio cael ei ddefnyddio am y tro 1af
          • er bod y trosedd wedi bodoli eisioes ee Highway man
          • Cael ei cysylltu a P.I du- fel ei bod nhw'n ymddangos fel bygythiad newydd
           • Panig moesol- tro cyntaf i'r cyfryngau ei wneud yn bwrpasol
           • Neud ei ymddangos yn broblem fawr; i gyfiawnhau am gynnydd yn pwer
            • Heddlu targedu P.I du yn benodol- nhw'n ei gweld yn anheg felly ymateb yn geiriol/ Treisgar
             • Cael ei harestion- cydfynd ar syniad ei bod nhw'n ymosodol
              • Proffwydoliaeth hunan-gyflawnol
     • Adviser penodol am hyn ohe. problem mor fawr
  • Dylanwadau Ethnig Lleiafrfol ar ddiwylliant Prif-Ffrwd
   • Nif o I.D P.I denu ysbrydoliaeth o Diwylliant pobl du
    • Cerdd. du cael ei ystyried yn beryglus- p.I gwyn cael eu denu ato
     • I.D gwyn wedi mabwysiadu ee JAzz, RnB, Roc a Rol
      • Nifer o berfformwyr gwyn ee Elvis, Eminem canu cerdd. du
       • Cerdd.Affro Caribi ee Reggae rhoi llwyddiant i berfformwyr gwen ee Madness, UB40 ( a wedi'i gysylltu a Skinheads hiliol gwyn) ond nid yw'r artisiaid gwreiddiol du'n cael cydnabyddiaeth
    • PAUL GILROY 'There ain't no black in the union jack'
     • traddodiad o gael DJ's deillio o Jamaica ohe prinder perfformwyr byw
    • Llawer o iaith P.I wedi dod o ddiwylliant UDa du (un o nodweddion ABERCROMBIE)
   • I.D P.I wedi cael ysbrydoliaeth o ddiwylliannau ethnig
    • eeHipis cael eu hysbrydoli o grefyddau Dwyrain, cerdd. a gwisg Asiaidd dod yn boblogaidd iawn
   • Gogwydd ffasiwn diweddarach ee piercings/tattoos dod yn wreiddiol o lwythi Affrica- patrymau diwylliannol cael ei mwynhau ond y diwylliant tu ol cael ei gwrthod
    • Penwisgoedd Indiaid Americanwyr Cenhedyd cael eu gwisgo- anwybodaeth am y traddodiadau, benthyg delweddau heb ystyried y symbolaeth
  • GWERTHUSO
   • ROGER BALLARD
    • Meddwl y gwrthdaro rhwng asiaid yn eu harddegau wedi'i gorbwyso
     • Er bod gwahaniaeth mawr rhwng y ddau diwylliant, mwyafrif gallu plethu dau yn hawdd
      • Fel gwisgo mwgwd gwyn a'i ffrindiau
   • LES BACK
    • Ymchwil o ystadau tai cyngor De Llundain, dod ar draws hunaniaeth hybrid newydd
     • Rhwng pobl gwyn, du ac asiaidd. P.I mewn stad trosiannol (gyda'r rhyddid i greu hunaniaeth newydd)
      • Hunaniaeth yma;n dod a phobl gwyn a du yn agosach felly helpu dileu gwahaniaeth diwylliannol a'r hiliaeth a bodoloi rhwng y grwpiau
     • Dod ar draws sawl enghraifft o gyfeillgarwch rhwng gwahanol hiloedd. Gwahanol grwpiau mabwysiadu pethau gwahanol o'i gilydd ee iaith, gwisg, cerdd
   • Lot o newidiadau erbyn heddi ee mwy o briodasau cymysg rhwng affro caribi a gwyn
  • Asiaid Ifanc Prydeinig
   • JOHAL
    • Dweud eu bod wedi datblygu haniaeth diwylliannol Asiaidd Prydeining- nad yw'n Asiaid nac yn Brydeinig = hybrid o'r dday
     • Rhai Trio cael cyfaddawd rhwng y ddau- ee trafod cyn cael priodas wedi'i drefnu er mwyn osgoi gwrthdaro
    • I.D ffurfio o ganlyniad i'r tensiwn rhwng trio ffitio mewn yn yr ysgol ond cadw hunaniaeth derbynnol cartref
   • Gwrando ar gerdd. Bhangra

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »