Sy1 (Modiwl 5) Theori Marcsiaeth

Yn gymraeg

?
 • Created by: Hannah
 • Created on: 02-05-15 09:37
View mindmap
 • SY1: Theori Marcsiaeth
  • Cefndir Marcsiaeth
   • Theori Gwrthdaro
   • Blaenllaw yn y 70'au
   • Meddwl bod I.D yn adlewyrchu pethau sy'n anghywir yn cymd a gwrthdaro rhwng dos.rheoli + dosb.gweith
    • I farcswyr, cyfalafiaeth sy'n achosi i I.D ffurfio
   • KARL MARX(1818)
    • 2 prif dosb.cymd= proletariat + bourgeoisie
     • Meddwl mae cyfalyfiaeth yn ddieithrio mwyafrif o bobl arferol- gweithi'n creu pethau ni ellir fforddio
      • Gwaith yn undonog, diflas ac atal creadigrwydd- fel peiriannau
   • Prif diddordeb marcsiaeth : astudio steiliau + symbolau I.D- yn aml I.D ffurfio i roi sioc i'r system +protestio, er mwyn herio ffasiwn diweddaraf
  • Yn y 70'au/80'au theoriau radical o I.D P.I, radical ohe. hynod o feirniadol am anghyfartaleddau a fodola mewn cymd. cyfalafol
   • CCCS - cysylltu y gwaith gyda cymd. oedd yn gweithio yn y cccs (manceinion)
   • HEGEMONI: proses lle mae grwp bach o bobl yn rheoli grwp mawr di-bwer
    • Dosb.Rheoli defnyddio rheolaeth Cymd. trwy'r system cyfiawnder cyfreithiol i gadw'r dosb.gweith yn eu lle
    • Rheoli gwerthoedd y cymd. fel bod cyfalafiaeth ac anghyfiawnderau i weld yn naturiol. Cyflawni trwy reoli'r cyfryngau torfol a gwethoedd yn yr ysgol.
  • GWERTHUSIO
   • Yn aml I.D yn ymladd yn erbyn ei gilydd ee Mods a Rockers; mynd yn erbyn y syniad bod P.I yn gwrthryfela yn erbyn gwerthoedd dosb.canol
   • I.D P.I cael eu masnacheiddio; steil neu cerddorion cael ei herogipio
   • Methu defnyddio'r theori i egluro I.D dosb can. ee Hipis
    • Os dilyn Marcsaidd yn llythrennol, ni ddylsent bodoli
    • Anwybyddu merched: ee llai o statws ond llai teb. o ffurfio I.D
   • Lot o P.I dim ond ymuno i gael amser dda, nid o reidrwydd i wrthwynebu cyfalfiaeth- marcsiaeth darllen gormod mewn i'r ystyron
   • Prif beirniadaeth gwaith CCCS: dadansoddi ystyron ni fydd y P.I yn eu hadnabod
    • ee Mods- gorddweud bod nhwn prynu siwtiau ddrud, mwyafrif o siopau elusen
  • Pam P.I ymuno a I.D? Hud- rhoi'r argraff o ffatrysiad effeithiol
   • PHIL COHEN
    • Dadlau bod y gwrthodiad symbolaidd dim ond rhoi argraff o ddatrysiad
     • Ond methu i waredu anghyfartaleddau :dosbarth, cyfoeth na phwer
     • Pan gaiff steiliau, cerdd, dawns ayyb cael ei copio gan lawer o bobl: I.D heriol cael eu gweld yn ddof (tame)
  • Pam P.I ymuno a I.D?Gwrthwynebiad/ Gwrthodiad diwylliannol
   • STUART HALL Datblygu'r syniad bod P.I datblygu ffurff eu hun o wrthwynebiad i awdurdod +cymd- wedi rhannu ar sail dosb. cymd
    • Lyfr pwysig HEBDIDGE o'r CCCS "The meaning of Style"
     • Dadlau bod I.D o'r Teddy Boys(50au) i'r Punks( 70au) datblygu fel ffordd o wrthwynebu cyfalafiaeth
      • Modd dangos trwy'r gerdd. a geiriau radical, dillad anghofensiynol + ymddygiad ymosodol= P.I herio'r drefn
       • ee Teddy Boys; mynegu gwrthwynebiad drwy'u steil; hwyl dros ben dosb.canol
       • ee Pyncss; piniau diogelwch, dillad wedi'i rhwygo; tanseilio +herio gwerthoedd parchus
       • Gor-wryweidd-dra Skinhead ee gwallt wedi'i shafio, D.M boots; fath o amddiffyniad o wryweidd-dra tradd.
     • CCCS defnyddio'r syniad o semioteg: dadansoddiad o arwyddion ee steil, gwisg ayyb i danlinellu'r ystyr a rhoddir i I.D P.I
      • PHIL COHEN
       • Skinheads
       • Mods
        • Gwrthwyneb i'r Skinheads; adlewyrchu dyheadau esgynnol trio efelychu'r dosb.canol
         • Siwitiau Crand Eidalaidd +gyrru sgwters
          • Ffordd o fyw wedi selio ar glybiau nos, cyffuriau (ee uppers n downers) , cerdd. dawns
           • Cohen pwysleisio steil yn adlewyrchu gwrthodiad o ddiwyll. traddodiadol y dosb.gweith
            • Gwerthusiad
             • Cohen wedi gorddweud, dim ond rhai oedd gallu byw fel hyn
             • Darllen gormod mewn i'r steil effallai
      • HALL AND JEFFERSON
       • Teddy Boys: cynydd ohonynt cyd-fynd a gwelliannau economaidd ar ol WWII
        • FYvel deud bod T.B heb elwa o'r gwelliannau: felly nunman i fynd: caffis, corneli stryd ayyb
        • Sgidiau a Jacedi (suede a Edwardian)- fel steil Edwardian dandy; trwy wisgo fel rhai uwch ei ben, dangos amharch at y sytem dosbarth.
       • Bootlace ties: fel rhai gan gymeriadau yn ffilmiau gorllewinol- angen ymddyried ar ei glyfder i oroesi; T.B dyheu at fod
      • **** HEBDIDGE
       • Pyncs
        • Proses Bricolage- defnyddio wrthrychau i greu ystyr newydd
        • Ymddangosodd yn y 70au, ymateb i oruchafiaeth cyfryngau, diwylliannau ffasiwn +cerdd.
        • Trio tanseilio steiliau sy'n bodoli yn barod; gweld ei hun tu allan i'r diwylliannau/ strwythur dosbart  sy'n bodoli eisioes
        • Blank Generation
         • Trio tanseilio steiliau sy'n bodoli yn barod; gweld ei hun tu allan i'r diwylliannau/ strwythur dosbart  sy'n bodoli eisioes
         • Unig peth yn gyffredin: ei gwrthodiad o unrhyw peth normal, arferol
         • Gyda elfennau gwleidyddol ee caneulon y Clash am biti bywyd ar ystadau, di-weithdra ayyb
         • OND O fewn cwpwl o fisoedd, siopau fawr wedi dwyn steil Pync,
          • HEBDIDGE meddwl hwn yn dangos sut mae cyfalfiaeth yn niwtraleiddio I.D P.I a'i gwneud yn ddiogel
   • Pam P.I ymuno a I.D? Gwagle diwylliannol/ Protest
    • Thema cyffredin arallCCCS: P.I dosb.gweith moen cale wagle i'w hun
     • Rhywle gellir dangos eu tiriogaeth + amddiffyn
     • Trwy ffurffio I.D a hystyron, efodau +hunaniaeth unigryw: ffordd o wrthod barn isel eraill amdanynt
    • OND, HALL A JEFFERSON
     • Symbolaidd yn unig yw I.D Dosb.gweith. ddim sicrhau unrhwy newidiadau  ee i'r anghyfartaleddau cyfalafiaeth
      • Yn wahanol i Dosb. canol ee Hipis MArg.Thatch newid cyfraith
       • Skinheads; heb atal mewnfudwyr
       • Pyncs: siopau'n mabwysiadu'u steil, ei niwtraleiddio
      • Gwrthod drwy ddefodau

  Comments

  No comments have yet been made

  Similar Sociology resources:

  See all Sociology resources »See all Youth Culture resources »