Addysg Grefyddol - Ein byd

Creu

Cynllun unigryw, wedi ei gynllunio gan grewr Duw yn llunio’r byd i bwrpas

1 of 18

Llywodraethu

Bod a math o reolaeth a chyfrifoldeb a rhoddwyd i dynolryw gan Dduw.  Bod yn gyfrifol am y byd ar ran Duw.

2 of 18

Amgylchedd

Lle rydym yn byw – mae crefyddau yn dweud ein bod ni’n cyfrifol amdanyn nhw.

3 of 18

Dynoliaeth

Tostyri dros eraill trwy wasanethu  eraill yn wirfoddol. Gofalu a eraill trwy weddi a gweithred

4 of 18

Enaid

Y rhan o’r natur ddynol nad yw’n gorfforol yn unig. Y rhan o’r corff dynol a fydd yn byw hyd yn oed ar ol i’r corff marw. Ochr ysbrydol sy’n effeithio ar y gwir person ynoch chi

5 of 18

Stiwardiaeth

Gofalu am rywbeth ar ran y gwir berchennog. Cyfrifoldeb a roddwyd gan Dduw i reoli’r ddear.

6 of 18

Pam rydym ni yma?

 • I geisio gwneud y byd yn lle gwell
 • I wneud y pethau rydym yn hoffi gwneud
 • Gofalu am ein gilydd ac am y planed
7 of 18

Beth yw barn Iddewon am defnyddio ein donau?

Dylent defnyddio ein donau i gwneud rhywbeth da yn y byd.

8 of 18

Beth yw barn Cristnogion am defnyddio ein donau

Mae Cristnogion yn credu Duw a greodd y byd, dyletswydd nhw yw i gwarchod y byd i Dduw , ac i ddefnyddio ein donau i gwneud y byd yn lle gwell gan ei fod o’n rhodd gan Duw.

9 of 18

Stori creu, genesis 1 & 2

 • Goleuni a thywyllwch
 • Yr haul, yr lleuad a’r ser
 • Dydd a nos
 • Creaduriaid byw
 • Amser a tymhorau
 • Bodau dynol
 • Y tir, y mor a’r awyr.
10 of 18

Beth yw barn Iddewon am le a phwrpas dynol ryw ar

 • Ufuddhau i Dduw a gadw’r gorchmynion
 • Mwynhau’r byd a’r ffrwythau am ei fod yn gweld Duw ynddynt
 • Gofalu am y byd o ran Duw, bod a gofal ar ran Duw
 • Gwarchod coed, peidio ei ddifetha gan maent yn gweld Duw ynddynt
 • Byw mewn cytgord/harmoni caru dy cymydog
 • Cael perthynas rywiol a chael plant ond mae hyn yn fendith gan Duw.
11 of 18

Beth yw barn Cristnogion am le a phwrpas dynol ryw

 • Ufuddhau i Duw
 • Mwynhau'r byd a'i ffrwythau
 • Gofalu am y byd ar rhan Duw
 • Gwasanaethu Duw a byw ar ei fwyn
 • Gofalu am eraill a byw mewn harmoni
 • Cael perthynas rywiol a chael plant, mae’n naturiol ac yn alwad gan Duw.
12 of 18

Y glec fawr

 • Popeth wedi digwydd hefo’r glec fawr

 • Ehangu dal i digwydd heddiw

 • Eithaf hawdd i pobl heb crefydd ei credu

 • 15,000 mil o flynyddoedd yn ol

 • Dim yn gwybod popeth amdan y glec fawr

 • Cristnogion yn derbyn y damcaniaeth ond yn dweud Duw wnaeth greu o.

13 of 18

Esblygiad

 • Charles Darwin
 • Wedi sylweddoli roedd yr anifeiliaid ar ynysoedd yr hemisffer y de wedi ymddasu i newidiadau ei amglychfed.

 • Dim ond y gorau wnaeth goroesi

 • Codi cwesiynau am Duw

 • Dweud ein bod ni wedi esblygu dros amser hir

 • Rhai Cristnogion yn dweud ei fod o’n proses natural wnaeth Duw ei greu

 • Dim ots beth mae gwiddonwyr yn dweud mae nhw’n wastad yn dod a Duw mewn i’r damcaniaeth

14 of 18

Beth yw'r perthynas rhwng crefydd a gwyddoniaeth?

Dim yn ffruo ond mae nhw’n ateb cwestiynau a rhoi gwybodaeth i ni i rhoi darlun ehangach i ni. Hefyd gall cristnogion derbyn a ymrhesymu  gwybodaeth  y gwyddonwyr.

15 of 18

Barn Cristnogion am yr amgylchedd

Mae nhw’n meddwl fod ganddyn nhw ddyletswydd i edrych ar ol y byd. Defnyddwyd y term Stiwardiaeth i ddisgrifio hyn, sef i edrych ar ol y byd i’r wir berchennog.

16 of 18

Barn Iddewon am yr amgylchedd

Mae iddewon yn creu bod ganddynt ddyletswydd i ofalu am y byd mae Duw wedi ei greu. Dim on cael ein fenthyg yden ni. Mae nhw’n rhannu eu cyfrifoldebau mewn 3 rhan:

 •  Diolgarwch
 •  Gofal
 • Dim sbwriel
17 of 18

Y Gronfa Iddewig Genedlaethol

Llawer o siopau a gartrefi iddewig yn dangos eu cefnogaeth, i’r amgylchedd, drwy rhoi arian i elusenau. Wedi prynu 12.5% y cant o’r holl dir Israel. Yn y dechrau rhoddwyd yr arian tuag at phlannu coed ond wedyn sylw i darparu dwr. Dal i ddefnyddio fo i helpu pethau naturiol yn y byd.

18 of 18

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Topic: Ein byd resources »