Addysg Grefyddol - A yw'n deg?

Awdurdod

Hawl neu bwer dros eraill. Mewn crefydd gallai hyn fod yn perthyn i offeiriad neu arweinydd crefyddol.

1 of 11

Gwasanaethu

Trin pobl yn wahanol oherwydd hil, rhyw, crefydd, dosbarth ayb. Methu trin pobl fel bodau dynol a rhan o greadigaeth Duw.

2 of 11

Cydraddoldeb

Cael eich ystyried o'r un cryfder neu gymeriad fel rhan o'r ddynoliaeth. Cael eich drin yn yr un modd a pheidio a phrofi gwasanaethau yn eich erbyn am bod pawb yn rhan o greadigaeth Duw.

3 of 11

Hunaniaeth

Personoliaeth a chymeriad - mae pawb yn unigryw. Y ffordd y mae rhywun yn gweld ei hun.

4 of 11

Anghyfiawnder

Lle nad oes cydraddoldeb darpariaeth na chyfle. Lle mae hawliau dynol yn cael ei hanwybyddu.

5 of 11

Rhagfarn

Barnu person arall heb dystiolaeth neu heb wybod dim byd amdan y person. Casineb tuag at rhywbeth neu rhywun heb achos da.

6 of 11

Pam y mae pobl yn trin pobl eraill yn wahanol?

  • Balchder neu hunanoldeb
  • Anwybodaeth
  • Profiadau drwg
  • Ofn
  • Dicter neu dial
  • Pwysau gan ffrindiau neu teulu
7 of 11

Angen

Rhywbeth anghenrheidiol; rhywbeth sydd rhaid i ni gael. Hebddo byddai person yn ddioddef tlodi neu galedi.

8 of 11

Eisiau

Rhywbeth rydym yn dymuno cael. Rhywbeth bysen ni'n gallu byw hebddo.

9 of 11

Barn Cristnogion am cyfoeth

Nid cyfoedd materol yw'r peth mwyaf pwysig mewn bywyd. Peidiwch a poeni am arian. Mae nhw'n rhani eu arian gyda eraill e.e. rhoi tuag at elusenau gwahanol.

10 of 11

Barn Iddewon am cyfoeth

Dylai person gynllunio'n ofalus yn ariannol fel gallen nhw darparu'r arian i'w teulu. Mae nhw'n credu mae o'n ddyletswydd i rhoi arian tuag at elusenau e.e. y Tzedek

11 of 11

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all A yw'n deg? resources »