Nodiadau ar Fesur a Chynnwys Cerddi Cymraeg Llen CBAC

nodiadau ar gynnwys a mesur y cerddi colli iaith, 11.12.82, etifeddiaeth, y llwynog, y mor, y coed, delyth fy merch, glas, dangosaf i ti lendid, gail fu farw a ty'r ysgol. Yn anffodus does dim nodiadau ar gynnwys ar bob gerdd. 

HideShow resource information
  • Created by: Hannah
  • Created on: 04-04-13 11:46
Preview of Nodiadau ar Fesur a Chynnwys Cerddi Cymraeg Llen CBAC

First 301 words of the document:

Cymru a Chymreictod
Colli Iaith ­ Harri Webb
Mesur: Telyneg
Cynnwys
1. Son am sut mae Cymru wedi colli pethau yn cynnwys ei diwylliant: "colli
coron aur cymdeithas" a'i Barddoniaeth, ac sut mae'r iaith Cymraeg yn
llawn wallau oherwydd mae Saesneg wedi eu llygru.
2. Son am sut mae Cymru wedi colli ei cerddoriaeth traddodiadol a'i "hen
alawon persain" ac mae'r synau hyll y "clebar brain" yn eu lle,sy'n
cynrychioli'r Saesneg.
3. Bardd yn siomi oherwydd rydyn ni wedi" colli crefydd,colli enaid", sy'n
bwysig yng Nghymru. Fanhyn ni wedi colli popeth sy'n dda, "ac yn eu lle
cael baw a llaid".
4. Son am bpentrefi mae Cymru wedi colli er mwyn i Loegr elwa, er
enghraifft llefydd fel "Elan a Thryweryn." Symboli'r colled mae Cymru
wedi ddioddef oherwydd Lloegr.
5. Pennill llawn gobaith ­ Gallwn ni cael pethau ni wedi colli yn ôl "o borth
marwolaeth" os ydyn ni'n dechrau "ar ei hymdaith" ­ dim yn rhy hwyr i
achub Cymru.
11.12.82 ­ Iwan Llwyd
Mesur: Penrhydd
Cynnwys
Bardd yn cofio marwolaeth Llywelyn "saith canrif ynghyd"
Awyrgylch Pesimistaidd ­ "gymylau gwelwon". Son am sut ydyn ni wastad yn
edrych yn ôl ar y gorffennol.
Yn disgrifio Cymry fel sefyll ar "erchwyn y dibyn" ddim yn symud ymlaen neu yn
ôl, dim ymdrech. Awgrymu bod Cymru mewn perygl, e.e o golli iath.
Cymru wedi newid ond ni'n parhau i fyw yn y gorffennol: "ac edrych i'r gorwel
yn ddistaw" ddim ymdrech i wneud unrhywbeth.

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Ond mae yna trobwynt ­ "..yna bloeddioedd y baban" sy'n torri ar ddraws ei
feddyliau ac yn atgoffa'r bard bod angen stopio edrych i'r gorffennol a dechrau
edrych i'r dyfodol " a her canrif newydd yn nychryn ei waed" gobaith newydd
yn dod gyda'r bywyd newydd.…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

Y Mor ­ Einir Jones
Mesur: Penrhydd
Cynnwys
Mae;r mor yn cael ei bortreadu fel lle hyfryd a hapus lle mae "Heigiau o bysgod
yn dawnsio'n loyw". Mae yna naws Grefyddol wrth i fe gael ei ddisgrifio fel
"tarddle'r dechreuad" Mae'r darlun perffaith yma o'r byd natur yn cael ei
ddinistrio gyda un frawddeg syml: "Ac yna, fe daeth yr olew.…read more

Page 4

Preview of page 4

Here's a taster:

Glas ­ Bryan Martin Davies
Cynnwys
1. Mae'r bardd yn cofio nol am ei drip a ddisgrifio ei brofiadau. Yn ail greu'r
llun ei ymweliad: "ymdeithiem yn y pensil goch o dren" a gweld y "chloc
o flodau"
2. Defnydd o synhwyrau:"syllu'n awchus" wrth iddo eistedd ar y traeth yn
disgrifio'r olygfa. Disgrifio pethau yn defnyddio lliwiau e.e "llongau
banana melyn"
3.…read more

Page 5

Preview of page 5

Here's a taster:

Pigo Cydwybod
Gail, fu farw ­ Nesta Wyn Jones
Mesur: Rhydd
Cydwybod ­ Merion MacIntyre Huws
Mesur: Caeth
Ty'r Ysgol ­ T.H Parry Williams
Mesur: Soned
Cynnwys
Er bod neb yn byw yn y ty "Mae'r cyrn yn mygu". Mae rhywun yn
gwneud swyddi o gwympas y ty er bod neb yn fyw fyna ers marwolaeth
rhieni y bardd, sef "y chwalfa fawr"
Bardd a'i brodyr a'i chwiorydd yn dod o dros y byd "er mwyn cael
seibiant bach o'r dre..…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »See all resources »