Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
UNED 1 ­ PAPUR YSGRIFENEDIG - ADRAN A BARDDONIAETH
Natur a Dynoliaeth
Y Llwynog R. Williams Parry
Y Môr Einir Jones
Y Coed Gwenallt

Pigo Cydwybod
T'r Ysgol T.H. Parry-Williams
Gail fu farw Nesta Wyn Jones
Cydwybod Meirion MacIntyre Huws

Ieunctid
Delyth fy merch
Dangosaf iti lendid
Glas

Cymru a…

Page 2

Preview of page 2
Cerdd gomisiwn- gofynnwyd i Meirion Macintyre ysgrifennu cerdd i'w chyhoeddi yn y cylchgrawn golwg ar ddydd
gyl dewi ond datblygodd i fod yn gerdd am rywbeth arall. Cyhoeddwyd llun hefyd yn y cylchgrawn i gyd-fynd a hi.
Er ei fod yn cyfeirio at ein Cymreictod ni, mae yna hefyd gyfeiriadaeth…

Page 3

Preview of page 3
Symbolaeth- "Mae'r cyrn yn mygu er pob awel groes" ­ maer' cyfeiriad at simne'r ty yn arbennig o arwyddocaol gan
od mwg o simne yn gyfystyr a chroeso a chynhesrwyss. Mae'n gysur i'r bardd weld y mwg er bod yna awel groes
sy'n symbol o farwolaeth wedi gwahanu'r teulu.
Trosiad…

Page 4

Preview of page 4
Gallwn weld yn y darn fod y naws yn newid. Yn y dechrau, mae'r naws yn drist, yn ddiflas, yn ddiobaith wrth i'r bardd
enwi popeth mae Cymru wedi colli. Ond yn y diwedd, mae'r bardd yn gally gweld fod 'na obaith i Cymru a'i
Chymreictod.
Arddull
Ailadrodd ­ colli,…

Page 5

Preview of page 5
Darlunia;r bardd gymru, y wlad a roed i ni wel wlad a oedd yn bur ac yn lan, ond yn cael ei throi'n wlad lle mae hanes a
thraddodiadau tn cael eu damsgen, a'u hanghofoio er mwyn cynnydd economaidd e.e. "troesau ein tir yn simneau
tan" gan gyferirio at diwydannaeth.…

Page 6

Preview of page 6
Mae'r bardd wedi mynd allan am dro gyda'i ddau ffrind i fwynhau gogoniant byd Natur.
Dewisodd y tri ffrind gerdded y mynydd yn hytrach na mynd i wasanaeth crefyddol yn yr eglwys neu yn y capel gan
roi blaenoriaeth i fyd natur dros grefydd.
Mae'r bardd yn nodi'r union fan…

Page 7

Preview of page 7
Mesur-
Pernhydd, gerdd heb patrwm- symboli rhyddfraint y mor.
Neges y gerdd-
Dyle ni ddim ddinistrio neu gwenwino'r mor oherwydd mae'n pwysoig a fydd ni ddim yn gally cael y ddwr glan nol.
Dim on un mor. Hefyd, rydyn ni eisiau'r mor i fyw ond wrth ddinistrio, ni'n lladd y…

Page 8

Preview of page 8
Delyth (fy merch) yn ddeunaw oed- Dic Jones
Neges y Gerdd
Mae'r gerdd yma, gan y Prifardd Dic Jones, i gyfarch ei ferch Delth aer adeg ei phen-blwydd yn ddeunaw oed. Ar yr
olwg gyntaf mae'n gerdd o ddathlu sy'n cyfleu hapusrwydd y bardd. Ond, o ystyried mai e yw…

Page 9

Preview of page 9
Gwrthgyferbyniad - "y dyddiau glas" a "dyffryn du totalitariaeth glo" . Sain dywyll sydd i'r llinellau olaf yn y geiriau
caled, 'dyffryn du totalitariaeth glo.' Sydd yn gwrthgyferbynnu gyda rhyddid a hapusrwydd "y dyddiau glas". Mae hyn
yn pwysleisio pa mor special oedd y dyddiau glas i'r Mwmblws.
Neges
Neges…

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »