Celloedd Arbennigol

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 01-03-14 19:41
View mindmap
 • Celloedd Arbennigol
  • Epthiliwm Ciliedig
   • Swyddogaeth
    • Rhwymo bacteria a'i symud allan o'r oesoffagws
    • Symud wy lawr dwythell wyau
   • Addasiadau
    • Cilia
    • Secretu Mwcws
  • Celloedd Gwaed Coch
   • Swyddogaeth
    • Cario Ocsigen o amgylch y corff
   • Addasiadau
    • Cynnwys haemoglobin
    • Siap bigeugrwm
    • Dim cnewyllyn
  • Celloedd Nerfol
   • Swyddogaeth
    • Cludo negeseuon trydanol
   • Addasiadau
    • Hir a Tenau
    • Nifer o gysylltiadau i nerfau eraill
  • Celloedd Palisad
   • Swyddogaeth
    • Gwneud Ffotosynthesis
   • Addasiadau
    • Nifer fawr o gloroplastiau
    • Hir a tenau
     • Cynyddu'r arwynebedd

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Cellular processes and structure resources »