Carbohydradau

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 21-02-14 18:45
View mindmap
 • Carbohydradau
  • Monosacaridau
   • Trios
    • Cael ei greu wrth i glwcos cael ei chreu yn ystod:
     • Ffotosynthesis
     • Resbiradaeth
    • 3 atom Carbon
   • Pentos
    • Rhan o folecylau DNA ac RNA
     • Ribos
     • Deocsiribos
    • 5 atom Carbon
    • Creu ATP
   • Hecsos
    • Glwcos
     • Isomerau siap cylch
      • Beta Glwcos
      • Alffa Glwcos
     • Prif ffynhonnell egni mewn celloedd
     • Helpu ffurfio nifer o deusacaridau a polysacaridau
  • Deusacaridau
   • Maltos
    • GLWCOS+ GLWCOS
    • Bond Glycosidig 1,4
    • Cynnyrch gyntaf wrth treulio startsh
   • Swcros
    • GLWCOS (alffa) + FFRWCTOS
    • Defnydd mewn planhigion i gludo fwyd
   • Lactos
    • GLWCOS (alffa) + GALACTOS
    • Siwgr sydd yn llaeth
  • Polysacaridau
   • Startsh
    • Carbohydrad storio glwcos mewn planhigyn
    • Cadwynau o ALFFA GLWCOS
    • Bondiau glycosidig 1,4
    • Anhydawdd
     • Ddim yn newid potensial dwr celloedd
     • Glycogen
      • Carbohydrad storio glwcos mewn anifeiliaid
      • Mewn celloedd yr afu a chyhyrau
      • Cadwyn CANHENNOG
       • Molecylau ALFFA GLWCOS
       • Bondiau Glycosidig 1,6
    • Hawdd ychwanegu /cymryd i ffwrdd molecylau glwcos
     • Glycogen
      • Carbohydrad storio glwcos mewn anifeiliaid
      • Mewn celloedd yr afu a chyhyrau
      • Cadwyn CANHENNOG
       • Molecylau ALFFA GLWCOS
       • Bondiau Glycosidig 1,6
    • Cymysgedd o:
     • Amylos
     • Amylopectin
   • Cellwlos
    • Carbohydrad Strwythurol
    • Cellfuriau planhigion
    • Cadwyni BETA GLWCOS
     • Pob yn ail foleciwl wyneb i waered
      • Bondiau hydrogen yn ffurfio rhwng y cadwyni
       • Cadw'n syth er mwyn wrthsefyll tensiwn
       • Ffurfio microffibrilau cellwlos
        • Anhyblyg
        • Cryf Iawn
        • Rhoi nerth i gelloedd planhigyn
   • Citin
    • Tebyg i gellwlos OND asidau amino wedi ychwanegu
    • Ffurfio sgerbwd allanol pryfed
     • Cryf
     • Gwrthsefyll Dwr
     • Ysgafn

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biological molecules resources »