Cyfnewid Nwyon

BY2 CBAC

HideShow resource information
  • Created by: Rhian
  • Created on: 09-05-12 14:59

Organ Cyfnewid Nwyon

Dydd: planhigion yn ffotosyntheseisio a resbiradu - ocsigen tryledu allan a CO2 i mewn gyda rhai CO2 yn cael ei ddarparu gan resbiradaeth.
Nos: resbiradaeth yn unig ac yn cael cyflenwad O2 o'r amgylchedd trwy cyfnewid nwyon.

Addasiadau Cyfnewid Nwyon
Tenau a gwastad (AA mawr)
Mesoffyl sbwngaidd caniatau i nwyon cylchredeg a gofod aer caniatau trylediad.
Mandyllau stomataidd caniatau cyfnewid nwyon.
Cellfuriau llaith fel bod nwyon yn hydoddi ac yn medru tryledu.

Addasiadau Ffotosynthesis
AA mawr i dal heulwen ac yn gallu troi yn berpendicwlau i'r haul
Tenau - golau'n treiddio i'r haenau isaf
Cwtigl + epidermis tryloyw - goleuni'n gallu treiddio i'r mesoffyl.
Celloedd palis yn hir gyda'r acsis gir yn berpendicwlar i'r arwyneb
Cloroplastau'n troi a symud i drefnu eu hunain yn ol dwysedd golau
Gwagleoedd aer rhyng-gellol - caniatau nwyon tryledu. 

1 of 2

Stomata

Agor a cau i rheoli cyfnewid nwyon 

Dydd: Celloedd epidermal yn pwmpio ionau potasiwm i fewn i'r cell gwarchod gan gludiant actif sy'n lleihau'r PD gan achosi i ddwr llifo mewn gan osmosis. Mae'r celloedd yn mynd yn chwydd-dynn ac yn gwyro i ffwrdd o'i gilydd gan fod y cellfur mewnol yn fwy trwchus. 

Nos: Ionau K+ yn stopio cael ei bwmpio i fewn ac yn symud nol i'r celloedd epidermal gan lleihau'r ei PD dwr, sy'n achosi i'r dwr symud allan gan osmosis. Mae'r cell yn mynd yn flasid a'r stomata'n cau.

Serofftau yn gallu cau'r stomata yn ystod y dydd a'u hagor yn y nos er mwyn cadw dwr.

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »