Other questions in this quiz

2. I

 • ia
 • ias
 • ia
 • iamos

3. We

 • ian
 • ia
 • iamos
 • iais

4. They

 • ias
 • ian
 • ia
 • ia

5. He/She/It

 • ia
 • iamos
 • iais
 • ian

Comments

No comments have yet been made

Similar Spanish resources:

See all Spanish resources »See all Grammar and vocabulary resources »