English Words D

Words

HideShow resource information
  • Created by: Amber
  • Created on: 25-06-11 13:43

Words D

Dash - rennen, hardlopen
Data - gegevens
Daunt - ontmoedigen
Dawn - dauw, dageraad
Dazzle - verblinden
Decade - decennium, 10 jaar
Deceased - overledene
Deceive - bedriegen
Decline - weigeren, afnemen, verminderen, langzaam afnemen
Dedicate to - wijden aan
Deduct - aftrekken
Defeat - nederlaag
Defendant - verdachte
Deficit - tekort, financieel tekort
Define - omschrijven
Deformed - mismaakt
Deity - god, godheid
Dejected - neerslachtig
Deluge - overstromen
Demand For - vragen naar
Demanding - veeleisend
Depict - beschrijven
Deplore - betreuren
Deposit - aanbetaling

1 of 2

Words D

Derive From - afleiden van
Descend From - afstammen van
Designate - aanwijzen, aanstellen
Despise - minachten
Destination - bestemming
Destitute - berooid, zonder bezittingen
Detach - losmaken
Detain - vasthouden
Detect - ontdekken, waarnemen
To Be In Detention - nablijven
Detergent - wasmiddel, afwasmiddel
Deteriorate - verslechteren
Detox - afkicken
Devoid Of - zonder
Devoted - toegewijd
Devour - verslinden
Dice - dobbelstenen
Digest - verteren
Diligent - ijverig
Dilute - verdunnen, aanlengen
Dimensions - afmetingen
Disabled - invalide
Disapprove Of - afkeuren
Disdain - minachting
Disembark - van boord gaan
Disguise - vermommen
Dismiss - ontslaan
Disposable - wegwerp
Disposal - het weggooien, het opruimen, beschikking
Dispute - geschil
Distinct - verschillend
Distinguish - onderscheiden, onderscheid maken
Distort - verdraaien
Distract - afleiden
Divine - goddelijk
Do For A Living - voor de kost doen
Domestic - binnenlands
Down-To-Earth - nuchter, praktisch
Draft - versie, ontwerp
Draw - gelijkspel
To Draw - trekken
Drought - droogte
Dusk - schermering
Dwindle -  verminderen

2 of 2

Comments

Alex

Report

is meant to be in the languages section?

Similar English resources:

See all English resources »