English Words J K N Q

Words

HideShow resource information
  • Created by: Amber
  • Created on: 24-06-11 19:21

Words J

Traffic Jam - verkeersopstopping
Jeopardy - gevaar
Jigsaw - puzzel
Job Centre - arbeidsbureau
Junction - kruispunt
Juvenile Delinquency - jeugdcriminaliteit  

1 of 4

Words K

Keen - enthousiast
Kidney - nier
Knight -  ridder

2 of 4

Words N

Narrative - verhaal
Narrator - verteller
Narrow - smal
Narrow-Minded - bekrompen 
Natural Resources - natuurlijke hulpbronnen
Neglect - verwaarlozen
Negligible - verwaarloosbaar
Newsagent - kiosk, krantenverkoper
Numb - verstijfd, verdoofd
Numerous - talrijk
Nurture -  verzorgen, opvoeden

3 of 4

Words Q

To Question - in twijfel trekken
Quotation -  citaat

4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »