English Words C

Words for my Exam

HideShow resource information
  • Created by: Amber
  • Created on: 24-06-11 18:45

Words C

Cabinet - glazenkast, pronkkast
Captivity - gevangenschap
Cardiac Arrest - hartstilstand
Careers Adviser - decaan
Cargo - lading
Carriage - wagon
Cast - acteurs, rolbezetting
Casualty - slachtoffer
Caterpillar - rups
Caution - waarschuwing
Cautious - voorzichtig
Cease - stoppen, ophouden
Celebrated - gevierd
Cemetery - kerkhof
Job Centre - arbeidsbureau
Challenge - uitdaging
Charged With - beschuldigd van
Cherish - koesteren
China - porselein
Civil - burger-
Clergy - de geestelijkheid

1 of 4

Words C

Clerical - administratief
Clue - aanwijzing
Coach - touringcar
Cockroach - kakkerlak
Coffin - doodskist
Collision - botsing
Combat - bestrijden
Come Across - toevallig tegenkomen
Come To Terms With - accepteren
Comfort - troosten
Commerce - handel
Commitment - grote inzet
House Of Commons - Tweede Kamer, Hogerhuis
Commute - forenzen
Compel - dwingen
Compete - deelnemen (aan wedstrijd)
Competitive - prestatiegericht
Compile - samenstellen
Comprehend - begrijpen
Comprehension - begrip
Comprehensive - uitgebreid

2 of 4

Words C

Comprehensive School - scholengemeenschap
Compulsive - dwangmatig
Compulsory - verplicht
Conceited - verwaand
Concerned - bezorgd
Concrete - beton
Condemn - veroordelen, sterk afkeuren
Condescending - neerbuigend
Conduct - gedrag
Confine To - opsluiten in
Congestion - opstopping
Conscience - geweten
Consequently - als gevolg daarvan
Conservation - milieubeheer
Consistently - consequent, steeds
Constitution - grondwet
Contagious - besmettelijk
Contain - bevatten
Contaminated - besmet
Contemporary - hedendaags

3 of 4

Words C

Contest - wedstrijd
Contestant - deelnemer
Contractor - aannemer
Contradict - tegenspreken
Controversial - omstreden, geruchtmakend
Convertible - cabriolet
Convey - overbrengen, meedelen
Convict Of - veroordelen voor, schuldig bevinden aan
Cope With - aankunnen
Corporation - bedrijf
Corrosion - roest
Councillor - raadslid
In Due Course - tezijnertijd
To Meet With Critical Acclaim - door de critici toegejuicht
Crook - oplichter
Crucial - erg belangrijk
Crusade - kruistocht
Curator - museumbeheerder
Current - stroom, stroming (to swim against the current)
Current - huidig
Curriculum - leerplan, vakkenpakket
Custody - hechtenis
Custom - gewoonte
Cut -  bezuiniging

4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »