Immunsystemet

?
View mindmap
 • Immunsystemet
  • Uspesifikke systemet
   • Ytre systemet
    • Hud
     • Kjertlar med talg og enzym, hindrar vekst av bakteriar
    • Slimhinner
     • Dekkjer alle kropshol med opning ut til omgivnadane
   • Indre systemet
    • Makrofagar
     • Fjernar døde celler og bakteriar ved fagocytose.
    • Granulocyttar
     • Granulocyttar
     • Mastceller
      • I kontakt med mikroorganismar skil dei ut histamin, dette gjer at det strøymer blod til skadestaden og vi får ein betennelsereaksjon
   • Gjenkjenner ikkje mikroorganismar, angrip alt som ikkje er kjend

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biology resources »