CEMEG 1

ASID + ALCALI
HALWYN + DWR
1 of 45
ASID + BAS
HALWYN + DWR
2 of 45
ASID + CARBONAD
HALWYN + DWR + CARBON DEUOCSID
3 of 45
ASID + METEL
HALWYN + HYDROGEN
4 of 45
PARATOI GRISIALAU O HALWYN, CAM 1?
YCHWANEGI GORMODEDD O FETEL AT YR ASID I SICRHAU BOD YR HOLL ASID WEDI ADWEITHIO. MAE GWRESOGI'R CYMYSGEDD YN OFAUS A'I DROI'N BARHAUS YN CYNORTHWYO'R ADWAITH.
5 of 45
CAM 2?
MAE'R GORMODEDD O FETEL SYDD HEB ADWEITHIO YN CAEL EI DYNNU TRWY BROSES HIDLIAD, GAN DEFNYDDIO TWMFFAT A PHAPURA HIDLO.
6 of 45
CAM 3?
ANWEDDI'R HYDODDIANT SYDD YN GADAEL Y GRISIALAU AR OL. GALL ANWEDDI GAN ADAEL YN YMYL FFENESTR AR DYMHEREDD YSTAFELL NEU TRWY WRESOGI GYDA BYNSEN.
7 of 45
YSTYR ELFENNAU
BLOCIAU ADEILADU SYLFAENOL YR HOLL SYLWEDDAU. NI ELLIR EU TORRI I LAWR YN SYLWEDDAU SYMLACH DRWY DULLIAU CEMGOL.
8 of 45
YSTYR ATOM
MAE GAN POB ATOM ELECTRONAU SYDD GYDA GWEFR NEGATIF MEWN ORBIT GYDA PROTONAU SYDD GYDA GWEFR BOSITIF.
9 of 45
PRIODWEDDAU FETELAU
DARGLUDYDD TRYDAN DDA, DARGLUDYDD GWRES DDA, YMDODDBWYNT A BERWBWYNT UCHEL, HYDRIN A HYDWYTH.
10 of 45
PRIODWEDDAU ANFETELAU
DDIM YN DARGLUDO TRYDAN, GWRES, YMDODDBWYNT A BERWBWYNT ISEL, DDIM YN HYDRIN NEU HYDWYTH.
11 of 45
ENW'R DYN WNAETH CREU'R TABL CYFNODOL?
MENDELEEV
12 of 45
YSTYR CYFANSODDION
SYLWEDDSY'N CYNNWYS DAU NEU FWY O ELFENNAU GWAHANOL WEDI UNO A'I GILYDD YN GEMEGOL.
13 of 45
YSTYR MWYNAU
MAE METELAU YN CAEL EI DARGANFOD MEWN CYFANSODDIN MEWN CREIGIAU SY'N GWNEUD CRAMEN Y DDAEAR.
14 of 45
YSTYR ECHDYNNU
DYNNU METELAU PUR ALLAN O'R MWYN.
15 of 45
YSYR RHYDWYTHO
DYNNU OCSIGEN O'R MWYN TRWY DEFNYDDIO CARBON.
16 of 45
ELECTROLYSIS
DEFNYDDIO TRYDAN I ECHDYNNU'R METELAU PUR.
17 of 45
ENWI'R PEDWAR DEUNYDD CRAI?
MWYN HAEARN, GOLOSG, CALCHFAEN AC AER POETH.
18 of 45
MWYN HAEARN
FFYNHONNELL HAEARN
19 of 45
CALCHFAEN
I DYNNU AMHUREDDAU. FFURFIR **** PAN FYDD CALCHFAEN YN TORRI I LAWR AC YN ADWEITHIO GYDA THYWOD O'R CREIGIAU.
20 of 45
AER POETH
Y PEDWERYDD DEFNYDD CRAI. EI ANGEN ER MWYN I GOLOSG LLOSGI.
21 of 45
ELECTROD POSITIF
ANOD
22 of 45
ELECTROD NEGATIF
CATOD
23 of 45
DEFNYDD SY'N CAEL EI WNEUD O NANODECHNOLEG
MEWN CHWISTRELLI DIHEINTIOL AC MEWN OERGELLOEDD
24 of 45
PERYGLON
GALL GRONYNNAU NANO PERYGL FYND I MEWN I SYSTE GWAED.
25 of 45
PRAWF HYDROGEN
OS YW SBLINT SY'N LLOSGI YN CAEL EI RHOI MEWN HYDROGEN FE WNEITH GREU SWM POP GWICHLYD.
26 of 45
PRAWF OCSIGEN
MAE OCSIGEN YN AIL-DANIO SBLINT SY'N MUDLOSGI.
27 of 45
MANTEISION HYDROGEN FEL TANWYDD
NID OES CARBON DEUOCSID YN CAEL EI GREU FELLY NID YW'N CYFRANNU AT CYNHSU BYD EANG. HEFYD NID YW'N CYFRANNU AT GLAW ASID.
28 of 45
ANFANTEISION HYDROGEN FEL TANWYDD
FFRWYDROL IAWN, MAE ANGEN CYNWYSYDDION MAWR O DAN WASGEDD MAWR. HEFYD MAE ANGEN LLAWER O DRYDAN I GYNHYRCHU HYDROGEN O DDWR TRWY ELECTROLYSIS YN Y LLE CYNTAF.
29 of 45
DANGOSYDD CYFFREDINOL
SYLWEDD SY'N NEWID LLIW PAN MAE'N CAEL EI YCHWANEGU AT SYLWEDD ASIDIG, ALCALIAIDD NEU NIWTRAL.
30 of 45
PRAWF CARBONAD
PAN MAE ASID YN ADWEITHIO GYDA CARBONAD BYDD YN SIO, BYDD SWIGOD I WELD GAN FOD C02 YN CAEL EI GREU.
31 of 45
PROFI AM CARBON DEUOCSID
OS YW CALCH CLIR YN TROI YN LLAETHOG MAE CARBON DEUOCSID YN BRESENNOL.
32 of 45
CREU OLEW
FFURFIWYD DROS FILIYNAU O FLYNYDDOEDD O WEDDILLION ORGANEBAU MOROL SYML.
33 of 45
Y BROSES DISTYLLU FFRACSIYNOL
CAIFF OLEW CRAI EI WAHANU I GYMYSGEDDAU LLAI CYMHLETH O'R FFRACSIYNAU SY'N CYNNWYS HYDROCARBONAU SYDD A BERWBWYNTIAU WAHANOL. MOLECIWLAU MAWR AR WAELOD A MOLECIWLAU BACH AR Y TOP.
34 of 45
LITOSFFER
HAEN ALLANOL Y DDAEAR SY'N CYNNWYS TRI MATH O GREIGIAU. MAENT YN CREU PLATIAU TECTONIG.
35 of 45
PLATIAU ADEILADOL
SYMUD ODDI WRTH EU GILYDD. MAGMA YN GWTHIO ALLAN I GREU CRAIG IGNEAIDD.
36 of 45
PLATIAU DINISTRIOL
SYMUD TUAG AT EI GILYDD. PLAT MWY DWYS YN TODDI I FFURFIO MAGMA. MYMYDDOEDD YN CAEL EI FFURFIO.
37 of 45
DAMCANIAETH DRIFFT CYFANDIROL
CYFANDIROEDD Y DDAEAR AR UN ADEG WEDI EU HUNO.
38 of 45
DAMCANIAETH DRIFFT CYFANDIROL GAN PWY
ALFRED WEGENER
39 of 45
CREAD YR ATMOSFFER
4000 MILIWN O FLYNYDDOEDD YN OL. LLOSGFYNYDDOEDD YN RHYDDHAU NWYON CARBON DEUOCSID AMONIA AC ANWEDD DWR I GREU'R ATMOSFFER. Y DDAEAR YN OERI AC YN ACHOSI'R STEM GYDDWYSO, PROSES GWEDDOL GYFLYM.
40 of 45
CREU ATMOFFER CAM 2
BACTERIA SY'N GALLU FOTOSYNTHESU YN FFURFIO YN Y CEFNFOROEDD, LEFEL CARBON DEUOCSID YN GOSTWNG. BACTERIA WEDYN YN RHYDDHAU OCSIGEN I'R ATMOSFFER, LEFEL OSIGEN YN CYNYDDU SY'N ADWEITHIO GYDA AMONIA I CREU NITROGEN.
41 of 45
CREU ATMOSFFER CAM 3
OCSIGEN YN CYFUNO I GREU OSON, MAE'N ATAL PELYDRIAD UWCHFIOLED O'R HAUL GYRRAEDD Y DDAEAR. MAE'N HELPU ATAL CANCR Y CROEN.
42 of 45
GLAW ASID
MEWN TANWYDDAU FEL OLEW A PETROL MAE AMHUREDDAU FEL CYFANODDION SY'N CYNNWYS SYLFFWR A NITRGEN N BRESENNOL. PAN FYDD RHAIN YN LLOSGI BYDDANT YN FFURFIO NWYON LLYGROL FEL SYLFFWR DEUOCSID AC OCSIDAU NITRGEN.
43 of 45
GLAW ASID CAM 2
GLAW ASID SY'N FFURFIO PAN MAE SYLFFWR DEUOCSID YN CAEL EI RYDDHAU O FFACTRIOEDD. FFURFIR GLAW ASID PAN FYDD ASID SYLFFWRIG YN CAEL EI FFURFIO WRTH I GLAW ADWEITHIO YDA SYLFFWR DEUOCSID.
44 of 45
EFFEITHAU GLAW ASID
MAE'N LLADD PLANHIGION AC ANIFEILIAD LLYNNOEDD. HRFYD MAE'N DIFRODI CERFLUNIAU ARBONAD A METEL E.E. PONTYDD.
45 of 45

Other cards in this set

Card 2

Front

ASID + BAS

Back

HALWYN + DWR

Card 3

Front

ASID + CARBONAD

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

ASID + METEL

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

PARATOI GRISIALAU O HALWYN, CAM 1?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »See all The earth and its atmosphere resources »