Other questions in this quiz

2. Dielektrici:

 • se prema upotrebi klasifikuju na organske i neorganske. (prema poreklu na organske i neorganske)
 • imaju energetski procep veći od 3,5 eV
 • koji su odlični izolatori obično imaju jonske hemijske veze. (materijali sa kovalentnim vezama i elektronskom polarizacijom su odlicni, dobri izolatori su sa jonskim hemijskim vezama i jonskom polarizacijom, a slabi sadrze stalne el.dipole sa orijentacionom polarizacijom)
 • na sobnoj temperaturi već sadrže znatnu koncentraciju slobodnih elektrona.

3. Gubici u dielektriku:

 • potiču samo od struje curenja (ne postoje samo Dzulovi gubici vec i gubici od polarizacije ako je napon vremenski promenljiv)
 • opisuju se kosinusom ugla gubitaka.
 • ne postoje pri jednosmernom naponu na kondenzatoru. (postoje Dzulovi gubici sa const.naponom i sa promenljivim)
 • za vremenski promenljiv napon na kondenzatoru poticu prevashodno od polarizacionih pojava

4. Električna polarizacija dielektrika:

 • koja se javlja u svim dielektricima je jonska polarizacija
 • koja se dešava najsporije je elektronska polarizacija.
 • je orijentaciona samo ako je dielektrik polaran
 • ne javlja se kod jonskih kristala.

5. Izolacioni materijali

 • polietilen može da bude termoplastičan ili umrežen. (izolacija kablova, termoplasticni i umrezeni)
 • kvarcno staklo je nitrid srebra. (SiO2)
 • elgas ima manju dielektričnu čvrstoću od vazduha. (Ekr(elgas)=9 kV/mm a Ekr(vazduh)=3 kV/mm)
 • PVC je znatno skuplji od PE(polietilen).

Comments

No comments have yet been made

Similar Engineering resources:

See all Engineering resources »See all Pitalice resources »