Literatuurwetenschap: Theorieën

?
 • Created by: 12chakie
 • Created on: 04-08-14 11:49

Cultural Turns

 • paradigmaverschuiving of vernieuwing van denkpatroon in literatuur- en cultuurwetenchap
  • reeks van innovaties
  • of: heeft cultuurwetenschap de plaats van literatuurwetenschap ingenomen?
   • interdisciplinair
  • tendes van cultuurwetenschap tot pluarlismuscritische zelfreflectie en (inter-) cultureel inordening van eigen theorie
  • verniewing van cultuurwetenschappen (bv. door vaktaal vastgelopen)
 • kritiek: volgt een denkpatroon op het ander en verwijdert wat er voorheen was?
  • kunnen zij naast elkaar bestaan?
 • mainstream? wedstrijd?
1 of 27

Linguistic turn

 • 'mega turn'
 • fundamenteel voor alle anderen turns
 • ontwikkelte zich in taalwetenschap
 • 1967 door Richard Rorty bekend geworden
 • alles denken is talig - er is geen denken zonder taal > realiteit = taal
 • analyse van realiteit is altijd door taal 'gefiltert'
 • realiteit is mensengemaakt (want betekenis is mensengemaakt)
 • gaat terug op Ferdinand de Saussure (1916)
 • systeem van differencies (identiteit door afbakening en verschil)
 • (maar ook Jaques Derrida, Roland Barthes, Ludwig Wittgenstein) 
2 of 27

Interpretative turn

 • heeft zich 1970 in de cultuurwetenschap voltrokken
 • "cultuur als tekst"
 • cultuurbegrip heeft belang van sociaalsystematieken verdringt
 • culturele coderingen, cultuur als betekenisproducent
 • niet meer instituties, wetten en systemen centraal
  • maar indiviuus, details en interpretaties
3 of 27

Performative turn

 • praktische kant van cultuur centraal
 • handelingen, inscenerigen
 • menselijk gedraag als 'performance': publiek presentation of het zelf, REPRESENTATION
 • "cultuur als performance"
 • process-begrip in plaats van structuur-begrip
  • tegen binaire opposities
 • context van een mens erg belangrijk
 • interpretative turn te veel op tekst geconcentreerd
  • performative turn let meer op handeling, performance
4 of 27

Reflexive turn / Literary turn

 • wetenschappelijke teksten over andere culturen zijn altijd door rhetorieke en narratieve tradities van de eigen cultuur bepaald
 • zelfreflexie
 • *** wordt kennis of ervaring tekst?
 • 'cirsis van de representaties'
 • tegenin empirie; maakt deel uit van een postmoderne keerpunt
5 of 27

Postcolonial turn

 • in context van kolonialisatie, dekolonialisatie en neokoloniale tendensen
 • post = na (chronologisch) 
  • maar ook nieuw vormen en doorwerking van kolonialisme!
 • niet taal of tekst centraal, maar cultuur (zoals ook 'class, race en gender')
 • kritiek op eurocentrisch denken 
 • nog altijd 'othering' > nieuwe analysecategorien nodig
 • waarneming van zelf (zelfrepresentatie) 
  • en ander (andere (tot nu toe marginaliserde) culturen en hun literatuur)
6 of 27

Translational turn

 • omgang met cultuurcontact, culturele verschillen
 • vertaling niet meer philologisch-linguistisch maar cultuurwetenschappelijk
 • vertaling van en tussen culturen
 • ook belangrijk voor handelen in een complexe levenswereld
7 of 27

Spatial turn

 • rond het eind van 1980
 • Frederic Jameson "Always spatialise!"
 • doet beroep op geografisch ruimte 
 • postmodern, want niet meer allein tijd van belang (gelijktijdingheid!)
 • ruimte als sociaal construct niet alleen diskursproblematiek
 • kritiek op eurozentrisme, belang van macht
8 of 27

Pictorial turn / Iconic turn

 • tegen dominantie van taaligheid
 • analyse van beelden, visuele medien
 • rond 1992/4
 • J.T. Mitchell: nieuwe waardering voor denken over beelden, denken onder behulp van beelden > pictorial turn
 • Gottfried Boehm: voor een algemeen beeldwetenschap > iconic turn
  • bereiding voor visuel turn
9 of 27

Material turn

 • belang van materiele cultuur
 • objectonderzoek
 • Wat zeggen tegenstanden over een cultuur, wat voor betekenissen transfereren ze?
 • toewending tot empirie
10 of 27

Auteur

 • auteurintentie 
 • ook de lezer produceert betekenis
 • Wayne Booth "The Rhetoric of Fiction" 1961 > de impliciete auteur
 • Roland Barthes "La mort de l'auteur" 1968 > de auteur is dood 
 • M.H. Abrams > poëtica: stelsel van normatieve opvattingen over aard en functie van literatuur
 • werkintenre vs. werkexterne poëtica
 • Stötemann en Van Den Akker:

     de mimetische poëtica: poging om getrouw afspiegeling van de wereld te geven
     de expressieve poëtica: uitdrukking van de gevoelens of gedachtens van de auteur
     de pragmatische poëtica: effect teweegbrengen bij lezer
     de autonimistische poëtica: literair kunstwerk op zich van belang

 • auteursfunctie: de auteur als functie die het mogelijk maakt over zijn teksten te spreken 
11 of 27

Hermeneutiek

 • studie van interpretatie
 • de hermeneutische cirkel
  • betekenis van een woord is afhankelijk van context
  • maar je kan nooit alle toepassingen kennen
  • specifieke betekenis ↔ algemene betekenis
 • Schleiermacher: reconstructie van individuele betekenis van tekst
 • Dilthey: verschijnsel niet verklaren maar betekenis verstaan
 • Heidegger: fenomenologie: directe ervaring van fenomenen, streeft naar exacte beschrijving, los van interpretatie
 • Gadamer:
  • verschil tussen positie van interpreet en positie van tekst (horizonnen)
  • volledige reconstructie van horizon van auteur is een illusie
  • interpretatie is confrontatie met horizonnen lezer en auteur
  • horizon van lezer is interpretatiekader
  • interpretatie is nooit af! (Wirkungsgeschichte van een tekst)
12 of 27

Ideologie

 • Marxs en Engels: ideologie = wijdverspreide en abstracte geheel van opvattingen en overtuigingen waarmee we voor onszelf een voorstelling maken van de wereld vals!                

      > ideologie als vals bewustzijn

 • machtsverhoudingen worden geïnternaliseerd > reproductie van conditites
 • macht werkt vanuit bovenbouw op onderbouw
 • kunst kan mensen bewust maken van hun situatie
13 of 27

Discours

 • 'discoursiv formations' > discours
 • er bestaat geen wereld buiten de discours alleen maar waarheidseffecten
 • het subject is een historisch en cultureel bepaald constructie
 • auteur:
  • schrijver neemt een uitzonderingspositie in (buiten discours, ideologie)

of

 •  
  • taalgebruik is altijd ideologisch/discoursief bepaald (schrijfer binnen discours, ideologie)
 • moderne positie van vele theortici:

Literatuur kan niet los worden gezien van sociaaleconomische condities en krachtsverhoudingen, maar macht is ook niet overal en werkt niet op alles in.

 • kritiek: literatuurwetenschapper is zo 'intellectueel' dat hij erdoorheen ziet?
14 of 27

Structuralisme

 • 1950-1970, uit FR
 • menselijke cultuur beschrijven als 'taal' en tekensysteem
 • de Saussures ideëenals model
 • gericht op structuur
 • ordening van afzonderlijke elementen in een coherent en stabiel geheel
 • binaire opposities als basiselementen van structuur
  • syntagma en paradigma (semitotiek)
  • langue en parole (taaltheorie)
  • bipolaire structuur van taal metafoor/metonymie
 • belangrijk voor semiotieken de ontwikkeling van denarratologie
 • kritiek: antihumanistisch want op systemen niet op individus gericht
15 of 27

Liberal humanism

 • literatuur en cultuur als beschaafend en mens en maatschappij verheffend 
 • civiliseerende rol van religie nu in literatuur
 • een vertegenwoordiger: Matthew Arnold (1822-1888)
  • "Culture and Anarchy" 1869
16 of 27

New Criticism

 • een formalistische school (vanuit VS en Groot-Britannië)
 • 1930-1950
 • teksten als autonome literaire kunstwerkeneenheid en afgeslotenheid van tekst
 • belang van literaire, poëtische taal
 • idee: het nauwkeurige lezen van individuele teksten, los van hun cultuurhistorische context als belangrijkste bezigheid van literatuurwetenschappers > close reading
 • beschrijven van de esthetische kwaliteiten van een werk met speciale aandacht voorcomplexiteitambiguïteitironie en het samenspel van vorm en thematiek, met name in poëzie
17 of 27

Formalisme

 • kwam vanuit Rusland en Tsjechië
 • 1915-1930
 • gericht op formale kenmerken van teksten
 • deautomatiserende functie van kunst (dus ook literatuur)
 • Boris Eichenbaum (1886-1959) en Viktor Sjklovski (1893-1984)
 • kritiek: veronderstelt een bepaald soort mens (blank, heteroseksueel, mannelijk)
 • spreekt waardeordelen uit (Alleen literatuur met een vervreemdingseffect is goed)
18 of 27

Narratologie

 • voortgekomen uit de verhaaltheorieën van de formalisten en de structuralisten
 • er wordt gekeken naar structuur van verhalenrelaties tussen hun thematiek en defuncties die de verhalen voor groepen lezers vervullen
 • geïntegreerd in feministische literatuurkritiek, mediastudies en postkoloniale literatuurkritiek
19 of 27

Poststructuralisme

 • rond 1960
 • theory revolution, linguistic turn
 • o.a. deconstructie, discoursanalyse, postkolonialisme, gendertheorie
 • politieke en ideologische dimensie van taalgebruik
 • betekenis ligt niet vast maar is dynamisch
  • kritiek op binaire opposities en essentialisme

1. theorie heeft altijd een pragmatische kant
2. theorie heeft een retorischeesthetische en 'literaire' component
3. theorie is dynamisch 'travelling theory'

 • Jaques Derrida (1930-2004)
 • Roland Barthes (1915-1980)
 • Julia Kristeva (geb. 1941)
 • Judith Butler (geb. 1956)
 • Edward Said (1935-2003)
 • Homi Bhabha (geb. 1949)
20 of 27

Gender studies

 • gender als sociale constructie
 • binaire oppositie: man(nelijkheid) - vrouw(elijkheid)
 • 'vrouwelijkheid' als patroon van onderdrukking en uitbuiting van de vrouw                     > vrijheid, autonomie
 • tegenstelling lichaam - geest
  • niet genderneutraal > man / geest - vrouw / lichaam
 • de sociale en culturele context stuurt en kleurt literatuur
 • maar: ook literatuur brengt culturele betekenis van gender teweg !

Feministische literatuurkritiek (deel van gender studies)

 • rond 1960
 • gericht op constructie van seksuele identiteit 
 • Simone De Beauvoir (1908-1986)
 • Judith Butler (geb. 1956)
21 of 27

Postkoloniale literatuurkritiek

 • sinds 1980 van belang
 • literaire teksten als dragers en 'makers' van culturele waarden, als bemiddelaars in de constructie van culturele identiteit en ook als bemiddelaars tussen verschillende culturen
 • verhouding literaire teksten en concrete historische, politieke en culturele contexten!
 • deconstructie van koloniale discoursen en eurozentrisch denkbeelden
 • begrip problematisch want: 
  • post > voorbij
  • maar ook: nieuwe vormen van kolonialisme: neokolonialisme
  • overal hetzelfde (Azië, Afrikaa, India...) ?
 • Edward Said: oriëntalism > orient als construct
 • Homi K. Bhabha: zelf - ander > ambivalente verhouding verlangen - haat
22 of 27

New Historicism

 • volgt op New Criticism, poststructuralisme en neomarxisme
 • historische benadering
 • vanuit Engelstalige literatuurwetenschap
 • vanaf 1980
 • belangstelling voor historische dimensies van literatuur en de relaties tussen teksten encultuurhistorische contexten
 • bv. politieke macht in taaluitingen
 • relatie tussen tekst en context als dynamisch en productief samenspel > met altijd kleine verschuivingen
23 of 27

Empirische literatuurwetenschap

 • sinds 1980
 • gedrag van lezers centraal
 • ontleent methodes aan psychologie en sociologie
24 of 27

Semiotiek

 • 1975-1990
 • idee: de hele menselijke cultuur op systematische wijze in termen van betekenisproductiebeschrijven
 • Saussures tekenleer als inspiratie
25 of 27

Stilistiek

 • houdt zich bezig met de onderscheidenen kenmerken van het taalgebruik van individuele schrijvers
 • benadert individuele stijlkenmerken via een nauwkeurige tekstanalyse
  • ook met behulp van digitale zoekmethodes
 • beïnvloed door formalisme en New Criticism
26 of 27

Receptie-esthetica

 • vanaf 1970, DE
 • vraagt aandacht voor de rol van de lezer
 • teksten worden in relatie met de lezer geïnterpreteerd
 • wat zijn de effecten op de lezer?
 • vergelijk: empirische literatuurwetenschaphistorische receptieonderzoek
27 of 27

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Termen en technieken van de letterkunde resources »