japanese

onamae wa nan desu ka
namae wa frankie desu
1 of 13
nan sai desu ka
juu san sai desu
2 of 13
tanjoubi wa itsu desu ka
juu ichi gatsu desu
3 of 13
nan nin kazoku desu ka
yon nin kazouku desu
4 of 13
mainichi nani wo shimasu ka
mainichi tenisu desu
5 of 13
doyatte gakkou ni ikimasu ka
basu de gakkou ni ikimasu
6 of 13
sukina tabemono wa na desu ka
sukina tabemono wa piza desu
7 of 13
ichiban eiga wa nan desu ka
ichi ban suki eiga wa harru potteru desu
8 of 13
shumi wa nan desu ka
shumi wa tenisu desu
9 of 13
petto ga imasu ka
hai petto ga imasu
10 of 13
ichiban sukina kamouku wa nan desu ka
sukina kamouku wa suugaku desu
11 of 13
suportsu ga suki desu ka
hai saka ga suki desu
12 of 13
ichiban sukina hon wa nan desu ka
sukina hon wa harru potteru desu
13 of 13

Other cards in this set

Card 2

Front

nan sai desu ka

Back

juu san sai desu

Card 3

Front

tanjoubi wa itsu desu ka

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

nan nin kazoku desu ka

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

mainichi nani wo shimasu ka

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar All resources:

See all All resources »See all japanaese resources »