Thyerja e drites neper pllake dhe prizem optik (Albanian language)

HideShow resource information

Thyerja e drites neper pllake dhe prizem optik

Pllake planparalele quhet qdo pllake e tejdukshme e kufizuar me dy faqe paralele.Rrezja e drites e cila kalon neper pllake te tille,thehet dy here.Rrezja e nderron mjedisin e vet gjate hyrjes dhe daljes nga pllaka. 

Prizmi optik eshte i ndertuar prej qelqit apo kristalit dhe ka trajta te ndryshme.

(http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/55412-2319679.jpg)<-Ja nje shembull konkret i prizmit.Kur rrezja e drites bie mbi prizmin optik,dy here thyhet.Nje here kur rrezja kalon prej ajrit ne qelq dhe per here te dyte kur kalon prej qelqit ne ajer duke u larguar normales.Te prizmi ndodh dukuria e reflektimit te plote ose total.Nese rrezja e drites e ka burimin nga brendia e ujit,kr bie mbi siperfaqen qe ndan ujin nga ajri.ajo del ne ajer,por tani me normalen mbyll nje kend me te madh se kendi i renies.Kur kendi i renies zmadhohet akome,rrezja e thyer nuk del ne ajer,por rreshqet ne siperfaqen e ujit.Ky kend i renies qe mjafton qe rrezja renese te mos dal ne mjedisin tjeter quhet kend kufitar ose kritik

.(http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/light/EMframe/refraction.ai.gif)

1 of 2

Thyerja part2

Vlera e kendit kufitar ndryshon ne varesi nga lenda.psh:

  • Ajer-uje | kendi kritik 49o
  • Qelq     | kendi kritik 42o
  • Diamant| kendi kritik 24o

Reflektimi ka filluar te kete rol te madh nje mjekesi,ku perdoren fijet optike.

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all Light and Optics resources »