CA6 Synoptig & Barddoniaeth

?

Synoptig

Mae hyn yn debyg i - This is similar to...

Mae hyn yn wahanol i - This is different from...

Elfen synoptig arall rydw i'n ei gweld ydy rhwng... a ... - I see another synoptic element between .... and ...

Mae'r un syniad gan Mihangel Morgan yn y stori.... - Mihangel Morgan has the same idea in the story...

Hefyd mae elfen synoptig rhwng ... a ... - Also, there is a synoptic element between ... and ...

Gwnaeth hyn i fi feddwl am y berthynaas rhwng... a ... - This made me think about the relationship between... and ...

Hefyd yn ystod y cwrs darllenais i sawl cerdd ar yr un thema - also, during the course I read several poems on the same theme.

1 of 11

Synoptig #1

Mae hyn yn fy atgoffa o - this reminds me of...

Mae hyn yn digwydd hefyd yn - this also happens in...

Mae'r un peth un wir am.. - the same is true about ...

Rydyn ni'n gweld yr un peth un... - we see the same thing in...

Mae'r thema hon yn bwysig achos - this theme is important because...

Rydyn ni'n cael enghraifft arall o hyn yn- we have another example of this in...

Un o brif themau'r yw... - The main theme is

Mae'r thema yma hefyd yn codi yn y stori fer/ gerdd/ ffilm - the theme is seen in the short story/ poems/ ffilms..

Rydyn ni'n gweld yr un thema yn-I see the theme in...

2 of 11

Synoptig #3

Mae Mihangel Morgan yn delio a'r thema yma, er enghraifft- Mihangel Morgan deals with this theme, for example.

Thema, arall sydd yn gyffredin rhwng y gerdd a ... yw- Another common theme which is common between the poem and .... is....

Yr un - the same.

Yn debyg i - is like, similar

Yn gyffredin - is common to...

thema'r sy'n gyffredin - a theme which is common between...

yn trafod - to deal with/ discuss...

Yn wahanol i - is different...

Yn wahanol eto- differently again.

3 of 11

Barddoniaeth

Mae'r bardd yn defnyddio - the poet uses

technegau effeithiol - useful techniques

i gyflwyno neges y gerdd - to present the message of the poem

sy'n delio gyda - which deals with

sy'n creu llun byw/ clir - which creates a lifelike/ clear image.

Hyd - length

Llinellau - lines

Penillion - verses

Yn amrywio - vary

Er enghraifft - for example

4 of 11

Barddoniaeth #1

Mae'r bardd yn pwysleisio - the poet emphasizes

yn awgrymu - suggests

yn cyfleu - conveys

yn disgrifio - describe

Mae'r defnydd o ... - the use of...

Mae'r gair ... yn effeithiol - the word ... is effective

Rydyn ni'n gallu deall - we can understand

Rydyn ni'n gallu teimlo'n flin dros - we can feel sorry for

Rydyn ni'n gallu dychmygu - we can imagine...

Mae'r bardd yn gwneud i ni... ddeall/ gweld/ deimlo'n/ ofyn cwestiynau - the poet makes us... understand/ see/ feel/ ask questions

5 of 11

Barddoniaeth #2

Thema'r gerdd hon ydy... - the theme of this poem is...

Neges y gerdd ydy... -the message of the poem is...

Mae'r gerdd yn agor gyda... - the poem opens with...

Yn y penill cyntaf ... - In the first verse.

Mae'r bardd yn disgrifio/ awgrymu/ cyfleu/ son am/ cyfeirio at... - the poet describes/ suggests/ conveys/ talks about/ refers to...

Yn yr ail bennill - in the second verse

Yn y pennill nesaf - in the next verse

Yn y pennill olaf - in the last verse

Yn y linell yma - in this line...

6 of 11

Synoptig #4

Yn fy marn i, prif thema'r gerdd ydy... - In my opinion, the main theme of the poem is...

Yn ystod y cwrs, astudiais i sawl cerdd ar yr un thema - During the course I studied several poems on the same theme.

Yn ystod y cwrs, rwy wedi darllen sawl cerdd ar y thema hon - During the course I have read several poems on this  theme.

7 of 11

Barddoniaeth #4

Mae'r gerdd yn dechrau gyda... - The poem starts with...

Mae'r bardd yn dechrau gyda... - The poet starts with...

Ym mhenill cyntaf y gerdd, mae'r bardd yn...- In the first verse of the poem, the poet...

Mae'r bardd yn awgrymu bod... - the poet suggests that...

Yn ail bennill [enw'r gerdd] mae'r bardd yn pwysleisio.... -In the second verse [name of the poem] the poet emphasises.

Mae'r bardd yn mynd ymlaen i... - the poet goes on...

Yn y pennill olaf, mae [enw'r bardd] yn dweud... - In the last verse mae [the name of the poet] says...

Uchafbwynt y gerdd ydy.. - the climax of the poem is...

Mae trobwynt y gerdd yn y trydydd penill - the turning point of the poem is in the third verse.

Mae'r bardd yn awgrymu bod... -  the poet suggests that...

Mae'r bardd yn dweud... [dyfyniad] - the poet says... [quote]

8 of 11

Barddoniaeth #3

Mae'r bardd yn dangos ei deimladau yn yr iaith mae e'n ei defnyddio - the poet shows his feelings in the language he uses.

Mae'r bardd yn defnyddio - the poet uses...

Mae hyn yn effeithiol iawn achos - this is very effective because...

Yn fy marn i, mae hyn yn effeithiol achos - in my opinion this is effective because...

Mae'r bardd yn ailadrodd er mwyn pwysleisio - the poet uses repetition in order to emphasise.

Mae delweddau effeithiol yn y gerdd, e.e. ... [dyfyniad] - There are effective images in the poem e.g. .... [quote]

Mae trosiad ardderchog yn y llinell... [dyfyniad] - There is an excellent example of imagery in line... [quote]

Mae llawer o gymariaethau da yn y gerdd e.e ... [dyfyniad] - There are many good comparisons in the poem e.g. .... [quote]

9 of 11

Synoptig #5

Mae  neges y ddau fardd yn debyg achos .... - the message of the two poets is similar because...

Mae neges y beirdd yn wahanol achos mae [enw'r bardd] yn dweud... ond mae [enw'r bardd arall] yn dweud - the poets' message is different because [name of poet] says ... but [name of other poet] says...

Mae'r ddau fardd yn cytuno bod... - The two poets agree that

Mae'r bardd a [author] yn cyfeirio at - the poet and [author] refer to...

Mae'r awduron yn poeni am ... - The poets are worried about...

Mae pwnc y ddau destun yn debyg ond mae'r neges yn wahanol - the topic of the two texts is similar but the message is different.

Mae'r ddau fardd yn defnyddio geiriau caled er mwyn pwysleisio... -The two poets use hard sounding wordss in order to empathise.

Mae [enw'r bardd] yn dangos ei deimladau drwy ddefnyddio ansoddeiriau e.e. ... ond mae [enw'r bardd arall] yn dangos ei dristwch drwy ysgrifennu'n foel iawn heb ddisgrifiadau- [name of poet] shows his emosions through using adjectives e.g. but [name of other poet] shows his sadness through writting in a bare manner without descriptions.

10 of 11

Synoptic #6

Mae... yn thema bwysig yn y cwrs Cymraeg - ... is an important theme in the Welsh course.

Mae llawer o enghreifftiau o ... yn y cwrs Cymraeg ond dw i eisiau canolbwyntio ar... - There are many examples of .... in the Welsh course, but I want to concentrate on...

Mae elfennau o... i'w gweld yn... a ... - There are elements of... to be seen in... and ...

Mae sawl elfen debyg o fewn y thema e.e. - there are several similar elements within the same theme e.g. ...

Yr  elfennau mwyaf tebyg yw ... - The most similar elements are...

Yr elfennau mwyaf gwahanol yw... - the elements that are most different are...

I ddechrau, hoffwn gymharu ... To start I'd like to compare...

Wedyn, hoffwn drafod ... -Then I'd like to discuss...

Hoffwn ystyried  y gwahanol fathau o [cariad/ cyfrifoldeb]... I would like to consider the different types of [love/ responsibilities]

Yn gyntaf, hoffwn ystyreid [cariad/ cyfrifoldeb/ cymru] yn y cerddi ac wedyn hoffwn drafod... - Firstly I'd like to consider [love/ responsibility / Wales] in the poems and then I'd like to discuss

11 of 11

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »