Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
The goddess Athene brings a message in a dream to Nausicaa

¢ d' {nTMmou àj pnoi¤ ÷pTMssuto dTMmnia koÐrhj, 20
st¥ d' ,,r' Ïpsr kefal¥j, ka· min prÈj mÒqon >eipen,
eµdomTMnh koÐr¬ nausikleito¹o DÐmantoj,
¨ o¶ Æmhlik·h msn >hn, kec}risto ds qumî.
t° min ÷eisamTMnh prosTMfh glaukãpij [Aq£nh>
`Nausik}a, t·…

Page 2

Preview of page 2
Nausicaa and her attendants wash the clothes

a¶ d' Ìte d¤ potamo¹o õÇon perikallTM' ½konto, 85
>nq' ª toi pluno¸ ªsan ÷phetano·, polÑ d' Ödwr
kalÈn ÏpekprorTMei m}la per õupÇwnta kaq¥rai,
>nq' a½ g' ¢miÇnouj msn ÏpekproTMlusan {p£nhj.
ka¸ t~j msn seÒan potamÈn p}ra din£enta
trágein ,,grwstin melihdTMa> ta¸ d'…

Page 3

Preview of page 3
m£lwn peir£sonta ka¸ ÷j pukinÈn dÇmon ÷lqe¹n>
çj [OduseÑj koÐr¬sin ÷Úplok}moisin >melle 135
m·xesqai, gumnÇj per ÷án> creiâ g~r ½kane.
smerdalTMoj d' aÎt°si f}nh kekakwmTMnoj lm¬,
trTMssan d' ,,lludij ,,llh ÷p' ¡ÁÇnaj proÎcoÐsaj>
o»h d' [AlkinÇou qug}thr mTMne> t° g~r [Aq£nh
q}rsoj ÷n¸ fres¸ q¥ke ka¸ ÷k dTMoj e½leto gu·wn.…

Page 4

Preview of page 4
so¸ ds qeo¸ tÇsa do¹en Ìsa fres¸ s°si menoinùj, 180
,,ndra te ka¸ o¿kon ka¸ ÆmofrosÐnhn Åp}seian
÷sql£n> oÎ msn g~r toÒ ge kre¹sson ka¸ ,,reion,
§ Ìq' ÆmofronTMonte no£masin o¿kon >chton
{n¤r ¡ds gun£> pÇll' ,,lgea dusmenTMessi,
c}rmata d' eÎmenTMt¬si> m}lista dTM t' >kluon aÎto·.' 185

Comments

No comments have yet been made

Similar Classical Greek resources:

See all Classical Greek resources »