Set Text for Verse Greek GCSE Homer

Selections from the odyssey. The greek set for OCR GCSE Verse.

HideShow resource information
  • Created by: Rachael
  • Created on: 23-05-11 16:10
Preview of Set Text for Verse Greek GCSE Homer

First 536 words of the document:

The goddess Athene brings a message in a dream to Nausicaa
¢ d' {nTMmou àj pnoi¤ ÷pTMssuto dTMmnia koÐrhj, 20
st¥ d' ,,r' Ïpsr kefal¥j, ka· min prÈj mÒqon >eipen,
eµdomTMnh koÐr¬ nausikleito¹o DÐmantoj,
¨ o¶ Æmhlik·h msn >hn, kec}risto ds qumî.
t° min ÷eisamTMnh prosTMfh glaukãpij [Aq£nh>
`Nausik}a, t· nÐ s' éde meq£mona ge·nato m£thr; 25
e½mata mTMn toi ke¹tai {khdTMa sigalÇenta,
so¸ ds g}moj scedÇn ÷stin, ½na cr¤ kal~ msn aÎt¤n
Ynnusqai, t~ ds to¹si parasce¹n o½ kTM s' ,,gwntai.
÷k g}r toi toÐtwn f}tij {nqrápouj {naba·nei
÷sql£, ca·rousin ds pat¤r ka¸ pÇtnia m£thr. 30
{ll' »omen plunTMousai m' ¡o¹ fainomTMnhfi>
ka· toi ÷gâ sunTMriqoj m' Yyomai, Êfra t}cista
÷ntÐneai, ÷pe¸ oÔ toi >ti d¤n parqTMnoj >sseai>
¦dh g}r se mnãntai {rist¥ej kat~ d¥mon
p}ntwn Fai£kwn, Ìqi toi gTMnoj ÷st¸ ka¸ aÎt°. 35
{ll' ,,g' ÷pÇtrunon patTMra klutÈn ¡ãqi prÈ
¢miÇnouj ka¸ ,,maxan ÷fopl·sai, ¨ ken ,,g¬si
zãstr} te ka¸ pTMplouj ka¸ õ£gea sigalÇenta.
ka¸ ds so¸ éd' aÎt° polÑ k}llion ¡s pÇdessin
>rcesqai> pollÈn g~r {pÈ pluno· eµsi pÇlhoj.' 40
Nausicaa and her parents
aÎt·ka d' [Hâj ªlqen ÷Ûqronoj, ¨ min >geire
Nausik}an eÔpeplon> ,,far d' {peqaÐmas' Êneiron,
b¥ d' »menai di~ dámaq', ½n' {gge·leie tokeÒsi, 50
patr¸ f·lê ka¸ mhtr·> kic£sato d' >ndon ÷Çntaj>
¢ msn ÷p' ÷sc}r¬ «sto sÑn {mfipÇloisi gunaix·n,
¡l}kata strwfãs' |lipÇrfura> tî ds qÐraze
÷rcomTMnê xÐmblhto met~ kleitoÑj basil¥aj
÷j boul£n, ½na min k}leon Fa·hkej {gauo·. 55
¢ ds m}l' ,,gci st,sa f·lon patTMra prosTMeipe>
`p}ppa f·l', oÎk ...n d£ moi ÷fopl·sseiaj {p£nhn
Ïyhl¤n eÔkuklon, ½na klut~ e½mat' ,,gwmai
÷j potamÈn plunTMousa, t} moi õerupwmTMna ke¹tai;
ka¸ ds so¸ aÎtî >oike met~ prátoisin ÷Çnta 60
boul~j bouleÐein kaqar~ croà e½mat' >conta.
pTMnte dTM toi f·loi uÀej ÷n¸ meg}roij geg}asin,
o¶ dÐ' Åpu·ontej, tre¹j d' ¡Âqeoi qalTMqontej>
o¶ d' aµe¸ ÷qTMlousi neÇpluta e½mat' >contej
÷j corÈn >rcesqai> t~ d' ÷m° fren¸ p}nta mTMmhlen.' 65
çj >fat'> a»deto g~r qalerÈn g}mon ÷xonom¥nai
patr¸ f·lê> Æ ds p}nta nÇei ka¸ {me·beto mÐqê>
`oÔte toi ¢miÇnwn fqonTMw, tTMkoj, oÔte teu ,,llou.
>rceu> {t}r toi dmãej ÷fopl·ssousin {p£nhn
Ïyhl¤n eÔkuklon, Ïperter·¬ {raru¹an.' 70

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Nausicaa and her attendants wash the clothes
a¶ d' Ìte d¤ potamo¹o õÇon perikallTM' ½konto, 85
>nq' ª toi pluno¸ ªsan ÷phetano·, polÑ d' Ödwr
kalÈn ÏpekprorTMei m}la per õupÇwnta kaq¥rai,
>nq' a½ g' ¢miÇnouj msn ÏpekproTMlusan {p£nhj.
ka¸ t~j msn seÒan potamÈn p}ra din£enta
trágein ,,grwstin melihdTMa> ta¸ d' {p' {p£nhj 90
e½mata cers¸n Ylonto ka¸ ÷sfÇreon mTMlan Ödwr,
ste¹bon d' ÷n bÇqroisi qoãj >rida profTMrousai.…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

£lwn peir£sonta ka¸ ÷j pukinÈn dÇmon ÷lqe¹n>
çj [OduseÑj koÐr¬sin ÷Úplok}moisin >melle 135
m·xesqai, gumnÇj per ÷án> creiâ g~r ½kane.
smerdalTMoj d' aÎt°si f}nh kekakwmTMnoj lm¬,
trTMssan d' ,,lludij ,,llh ÷p' ¡ÁÇnaj proÎcoÐsaj>
o»h d' [AlkinÇou qug}thr mTMne> t° g~r [Aq£nh
q}rsoj ÷n¸ fres¸ q¥ke ka¸ ÷k dTMoj e½leto gu·wn. 140
st¥ d' ,,nta scomTMnh> Æ ds merm£rixen [OdusseÐj,
§ goÐnwn l·ssoito labân eÎápida koÐrhn,
ª aÔtwj ÷pTMessin {postad~ meilic·oisi
l·ssoit', eµ de·xeie pÇlin ka¸ e½mata do·h.…read more

Page 4

Preview of page 4

Here's a taster:

¸ ds qeo¸ tÇsa do¹en Ìsa fres¸ s°si menoinùj, 180
,,ndra te ka¸ o¿kon ka¸ ÆmofrosÐnhn Åp}seian
÷sql£n> oÎ msn g~r toÒ ge kre¹sson ka¸ ,,reion,
§ Ìq' ÆmofronTMonte no£masin o¿kon >chton
{n¤r ¡ds gun£> pÇll' ,,lgea dusmenTMessi,
c}rmata d' eÎmenTMt¬si> m}lista dTM t' >kluon aÎto·.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Classical Greek resources:

See all Classical Greek resources »See all resources »