Nederlandse Geschiedenis

Belangrijke data georganiseerd in een chronologische overzicht.

HideShow resource information
  • Created by: 12chakie
  • Created on: 18-05-14 17:04
Bourgondische Nederlanden
1384-1482
1 of 19
Habsburgse Nederlanden
1482-1581 (Noord) / -1795 Zuid
2 of 19
Spaanse Nederlanden
1556-1715
3 of 19
Tachtigjarige Oorlog
1568-1648
4 of 19
Twaalfjarige Bestand
1609-1621
5 of 19
Republiek der zeven verenigde Nederlanden
1588-1795
6 of 19
Franse Tijd (Frans-Bataafse Tijd)
1795-1813
7 of 19
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1815-1830
8 of 19
Koninkrijk der Nederlanden
1830-heden
9 of 19
begin scheiding Noord en Zuid
1579
10 of 19
oprichting VOC
1602
11 of 19
oprichting WIC
1621
12 of 19
Vrede van Münster
30 januari 1648
13 of 19
'Rampjaar'
1672
14 of 19
onafhankelijkheid Belgie
1830
15 of 19
capitulatie WO2
14 mei 1940
16 of 19
'Hongerwinter'
1944/45
17 of 19
soevereniteit Indonesie
1949
18 of 19
soevereniteit Suriname
1975
19 of 19

Other cards in this set

Card 2

Front

1482-1581 (Noord) / -1795 Zuid

Back

Habsburgse Nederlanden

Card 3

Front

1556-1715

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

1568-1648

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

1609-1621

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Nederlandse Geschiedenis resources »