Bwyta'n Iach

  • Created by: bethlph
  • Created on: 21-03-14 16:57

Bwyta'n Iach.

Pa fwydydd ydych chi'n hoffi? 

Which foods do you like?

Rydw i'n mwynhau bwyta...

I like eating...

Fy hoff fwyd ydy...

My favourite food is...

Rydw i'n dwli ar...

I really enjoy...

  • Sglodion -> Chips
  • Byrger -> Burgers
  • Byr-byr -> Snack
  • Garlleg -> Garlic
  • Mefus -> Strawberries


Wyt ti'n bwyta brecwast?

Do you eat breakfast?

Ydw, dyna pryd pwsicaf y dydd.

Yes, it's the most important meal of the day.

Ydw, fel arfer rydw i'n bwyta tost neu grawnfwydd.

Yes, I usually eat toast or cereal.

Ydw, ond dydw i byth yn bwyta brecwast wedi'r ffrio.

Yes, but I never eat a fried breakfast.

Nac ydw, dydw i ddim yn gallu bwyta yn gynnar yn y bore.

No, I can't eat early in the morning.

Nac ydw, does ddim amser gyda fi achos mae'n rhaid i fi fynd i'r ysgol.

No, I don't…

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Healthy Eating resources »