CIVIL

HideShow resource information

STRONY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

 • Wystepuja dwie stony - jeśli którejś nie ma dochodzi do umorzenia
 • jesli strona zmarła - zawieszenie na 5 lat - jeśli nie zgłoszą się nastepcy - umorzenie
 • umorzenie także jeśli dojdzie do smierci malżonka w sprawie o rozwód lub separacje

zasada dwustronności

 • strona w znaczeniu formalnym - powód i pozwany
 • strona w znaczeniu materialnym - na rzecz której lub przeciw której dochodzone jest roszczenie i której dotyczą skutki wyroku

legitymacja procesowa - prawo do żądania ochrony interesów w procesie

 • czynna
 • bierna
 • brak legitymacji zachodzi jeśli:
  • roszczenie przysługuje osobie trzeciej
  • przekroczenie uprawnień
  • pozbawienie na mocy prawa
  • skutek to oddalenie powództwa
1 of 4

zdolność procesowa i postulacyjna

jeśli strona nie ma zdolności procesowej to skutkuje to nieważnością postępowania.

sąd odrzuca pozew - jeśli przyczyna ta ujawni się dopiero po wszczęciu postępowania -ale wcześniej wyznacza termin do uzupełnienia braku (  w wyjątkowych przypadkach można pozwolić takiej stronie na samodzielne działanie, ale i tak wyznacza się termin do uzupełnienia braków)

ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA - do samodzielnego dokonywania czynności procesowych

 • kiedy jest brak zdolności postulacyjnej?
  • przyczyny natury faktycznej i ułomności fizyczne
  • przyczyny natury prawnej
2 of 4

współuczestnictwo

WSPÓŁUCZESTNICTWO dzielimy na :

 • formalne - wielość roszczeń, ale jest ich jednorodzajowość
 • materialne - przedmiotem sporu jest jedno prawo lub jeden obowiązek wspólny dla wszystkich
  • jednolite - gdy rozstrzygnięcie ma dotyczyć wszystkich niepodzielnie
   • konieczne - np. rozwiązanie umowy spółki cywilnej, sąd ma obowiązek sprawdzenia czy wszyscy są obecni
    • jeśli okazuje się, że są braki - wezwanie do ich uzupełnienia
    • jesli brak jest strony powodowej - następuje zawiadomienie o toczącym sie procesie, do którego można przystąpić w terminie 2 tygodni
   • dowolne
  • niejednolite

czasen wyróżnia się współuczestnictwo konkurencyjne - interwenient główny pozywa obie strony postępowania o rzecz, o którą konkurują one między sobą

3 of 4

PROKURATOR I ORGANIZACJE SPOŁECZNE

udział prokuratora:

 • wszczęcie postępowania - poprzez wytoczenie powództwa - prokuraot jest wówczas stroną w znaczeniu materialnym
 • przystąpienie do tocżącego się postępowania
 • przesłanki: - art. 7 kpc
  • interes społeczny
  • praworządność
  • prawa obywateli
 • w okreslonych przypadkach istnieje obowiązek zawiadamiania o sprawie ( np. sprawy małżeńskie, czy dot. władzy rodzicielskiej)

udział organizacji społecznych

 • poprzez wytoczenie powództwa lub przystąpienie do postępowania
 • tylko w ścisle określonych wypadkach
 • suwerenna decyzja, chyba że konieczna jest zgoda powoda
 • mają także prawo do przedstawiania sądowi poglądów istotnych dla danej spraw
 • dodatkowo: inspektorzy pracy, RPO, OPS i rzecznik konsumentów
4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar Law resources:

See all Law resources »See all Contract resources »