WOS

Karol Monteskiusz, Jean Jacques Rousseau
Perykles, Arystoteles
1 of 26
Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela 1789
demokracja bezposrednia
2 of 26
trojpodzial wladzy
zgromadzenie ludowe
3 of 26
umowa spoleczna
rownosc wobec prawa
4 of 26
suwerennosc ludu
rowny dostep do urzedow
5 of 26
wolnosc, rownosc, braterstwo
wolnosc slowa
6 of 26
prawa czlowieka
Katon Mlodszy, Cyceron
7 of 26
socjalizm, umowa spoleczna Koscioła
respublica
8 of 26
powszechne prawo wyborcze
prawo rzymskie
9 of 26
proporcjonalny system wyborczy
zasada obywatelstwa
10 of 26
system wielopartyjny
ustroj mieszany
11 of 26
Tomasz Hobbes, John Locke
senat
12 of 26
Wielka Karta Swobod z 1215
Petycja Praw, Habeas Corpus Act, Bill of Rights z XVII w.
13 of 26
liberalizm, konserwatyzm
monarchia, system parlamentarny
14 of 26
zasada "krol panuje, ale nie rzadzi"
rzad ograniczony
15 of 26
partie polityczne
wiekszosciowy system parlamentarny
16 of 26
system dwupartyjny
sufrazystki
17 of 26
prawo precedensowe (common law)
przywileje XIV i XV w. (koszycki, nieszawskie, nietykalnosc majatkowa i osobista)
18 of 26
demokracja szlachecka
sejmiki ziemskie i sejm walny
19 of 26
konstytucja Nihil Novi 1505
konfederacja warszawska, artykuly henrykowskie, pacta conventa, wolna elekcja z XVI w.
20 of 26
Konstytucja 3 Maja 1791
Konstytucja Marcowa z 1921
21 of 26
opozycja demokratyczna (KOR, ROPCiO, WZZ, RMP, KPN, NSZZ "Solidarność"
Benjamin Franklin, Tomasz Jefferson
22 of 26
Deklaracja Niepodleglosci z 1776
Konstytucja z 1787
23 of 26
Karta Praw z 1791
republikanizm
24 of 26
federalizm
system prezydencki
25 of 26
system "checks and balance"
Sad Najwyzszy
26 of 26

Other cards in this set

Card 2

Front

demokracja bezposrednia

Back

Deklaracja Praw Czlowieka i Obywatela 1789

Card 3

Front

zgromadzenie ludowe

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

rownosc wobec prawa

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

rowny dostep do urzedow

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar German resources:

See all German resources »See all Demokracja - zasady i procedury resources »