Theme 2 Part 2

?
  • Created by: Marni
  • Created on: 21-02-13 20:31
Do you have any hobbies? Why do you like it? Ni you shen me ai hao? Ni wei shen me xihaun?
wo dui yundong you xingqu paobu he youyong.wo de zui xihuan paobu he youyong danshi wo bu tai xihuan qi zixingche yinwei wo juede bu anquan.
1 of 7
What are your plans for this evening? Ni jin tian wan shang you shen me jihua?
Jintian wanshang wo zuo wode gongke, ranhou wo xiang fuxi. Fuxi yihou wo hui xiuxi dao wanshang jiu dian zhong, wo hui shui jiao.
2 of 7
What do you like to do in your free time? Ni you kong de shihou xihuan zou shen me?
wo you kong de shihou wo xihuan he pengyou chuqu hou zai jia xiuxi
3 of 7
Where do you do it/who do you do it with? Ni zai na er zuo/ he zhu zuo?
Wǒmen jīngcháng qù diànyǐngyuàn hòu gòuwù zhòng xīn. Wǒ zuì xǐhuan qù gòuwù zhòng xīn yīnwèi wǒ ài mǎi dōngxi
4 of 7
In addition...other than that what do you like to do? Chu le.... yi wai ni hai xihuan zuo shen me?
Chúle qù diànyǐngyuàn hòu gòuwù zhòng xīn wǒ hái xǐhuan qù wǎnhuì. Měi yuè liǎng cì wǒmen shēngrì wǎnhuì.
5 of 7
Are you interested in music? Do you play a musical instrument? Ni dui yinyue gan xing qu ma? hui bu hui dan yueqi?
Wǒ duì yīnyuè gǎn xìngqù wǒ xǐhuan tīng gè zhǒng gè yàng de yīnyuè dànshì wǒ bù xǐhuan xuéxí yīnyuè.
6 of 7
Do you like reading? Recently read the book? Ni xihuan kan shu ma? zui jin kan le shen me shu?
Wǒ bù xǐhuan kàn shū yīnwèi wǒ méiyǒu hěnduō shíjiān dànshì zuìjìn wǒ kànle yī běn shū jiào'Mafia Princess'. Wǒ juéde zhè běn shū hěn yǒuyìsi.
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

What are your plans for this evening? Ni jin tian wan shang you shen me jihua?

Back

Jintian wanshang wo zuo wode gongke, ranhou wo xiang fuxi. Fuxi yihou wo hui xiuxi dao wanshang jiu dian zhong, wo hui shui jiao.

Card 3

Front

What do you like to do in your free time? Ni you kong de shihou xihuan zou shen me?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Where do you do it/who do you do it with? Ni zai na er zuo/ he zhu zuo?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

In addition...other than that what do you like to do? Chu le.... yi wai ni hai xihuan zuo shen me?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chinese resources:

See all Chinese resources »