Teplo

HideShow resource information
  • Created by: bmach
  • Created on: 11-01-16 18:25
zn. tepla?
Q
1 of 51
jednotka?
joul
2 of 51
na čem závisí?
na hmotnosti, na změně teploty (delta t), měrná tep kapacita
3 of 51
co udává měrná tep kapacita?
udává kolik tepla je potřeba dodat dané látce o hmotnosti 1kg, aby se ohřálo o 1'C
4 of 51
vzoreček?
Q: m.c.delta t
5 of 51
Jak se vnitřní energie tělesa může měnit?
tepelnou výměnou nebo prací
6 of 51
Co to je tepelná výměna?
teplo z teplejšího tělesa přechází na chladnější, než se se teploty obou těles vyrovnají
7 of 51
Čím je tvořena vnitřní energie tělesa?
součet energií všech částic v tělese
8 of 51
Co jsou to tepelné vodiče?
látky, které dobře vedou teplo /např. kovy
9 of 51
izolanty?
brání šíření tepla
10 of 51
Jaké jsou způsoby šíření tepla?
vedení, proudění, záření
11 of 51
Vysvětli vedení
vedením se teplo šíří v každé látce. Vedením teplo přechází z jednoho tělesa na druhé, které se ho dotýká
12 of 51
vysvětli proudění
prouděním se šíří jen v kapalinách a plynech. Např. teplo z radiátoru nebo z kamen se do celé místnosti dostává prouděním vzduchu.
13 of 51
vysvětli záření
zářením se šíří ve vakuu a v průhledných prostředích. Např. všechno teplo ze Slunce se k nám dostává zářením.
14 of 51
Jak přenášíme teplo z teplárny do bytu?
prouděním: v teplárně ohřejeme vodu a potrubím ji pak horkou čerpáme až do domů
15 of 51
Proč se voda pohybuje?
působí na ni vztlaková síla. V místě nad plamenem se voda ohřívá a roztahuje. Teplá voda má menší hustotu než studená, a proto podle Arch zákona stoupá vzhůru. Na její místo pak po okrajích nádoby sestupuje studená voda.
16 of 51
Voda bude samovolně proudit pokud...
ji budem zahřívat zdola nebo chladit shora
17 of 51
Jaké jsou tři druhy záření?
ultrafialové záření, viditelné světlo, infračervené záření
18 of 51
Vysvětli ultrafialové záření
očima nevidíme, ůčinky cítíme, když se opalujem. Pokožka zhnědne, někdy i poškozuje.
19 of 51
Vysvětli infračervené
nevidíme očima, pociťujeme ho jako teplo, protože ohřívá místo, kam dopadá. Vnímáme pokožkou.
20 of 51
Když má látka hodně vysokou teplotu vydává i...
světelné záření
21 of 51
Nejdříve...pak začne být vlákno... při vyšší teplotě je vlákno, pokud vystoupí nad 1000'C, začne vlákno sví***....
cítíme jen rukou, tmavě červené, jasně červené, žlutě
22 of 51
ruka infračervené záření nejen přijímá ale také...
vysílá. Tím teplo ztrácí.
23 of 51
Co se stane, když je kolem ruky studený led?
vysílá k ruce málo infračerveného záření, proto ji dodává málo energie. Ruka vysílá infrač zář stále stejně jako předtím, proto víc tepla vyzáří, než dostane. Tím se ochlazuje
24 of 51
Jak je to s černými a bílými předměty?
Černé předměty pohlcují infrač zář. Bílé ho odrážejí.
25 of 51
Infrač zář se odráží i od...
povrchu lesklého
26 of 51
proč je ve dne při jasném počasí teplo?
víc tepelného záření přichází, než odchází
27 of 51
Co se děje, když je noc?
Když je jasno, odchází tep zář do vesmíru, ale opačně to nejde. Proto půda stydne a teplota klesá
28 of 51
Co se děje, když je zataženo?
tep zář z půdy dopadá na mraky a ohřívá je. Mraky vysílají tep zář dolů a ohřívají půdu.
29 of 51
Kde se má teplo šířit vedením..
tam nesmějí být vzduchové vrstvičky
30 of 51
Pro snadný přestup tepla z pevné látky do plynu/kapaliny je třeba..
velký povrch, dobré proudění
31 of 51
Proč se oblékáme?
aby teplo z našeho těla neunikalo do okolí. Tepelné izolanty musí obsahovat hodně vzduchu: vzduch špatně vede teplo.
32 of 51
Co musí tepelné izolanty obsahovat?
Tepelné izolanty musí obsahovat hodně vzduchu: vzduch špatně vede teplo. Vzduch se ale nesmí pohybovat, uzavřem ho tedy do malých komůrek.
33 of 51
Jak zabráníme šíření tepla?
Použijeme vakuum. Např termoska, má dvě skleněné stěny, mezi kterými je vyčerpán vzduch, tímto prostorem tedy neprochází teplo. Aby se ztratily ztráty tepla zářením, jsou stěny uvnitř lesklé.
34 of 51
Co jsou krystalické látky a jaké vidíme/nevidíme?
jsou to částice uspořádány do pravidelné mřížky, ve které se opakuje stále jeden vzor. Krystaly např sůl, led, vidíme. Krystalky např kovy, nevidíme.
35 of 51
Co se děje při tání?
při určité teplotě se částice na povrchu krystalu utrhnou od svého původního místa a začnou se volně pohybovat.
36 of 51
Jednoduše:
pevná látka se mění v kapalinu.
37 of 51
Co se děje při tuhnutí?
molekuly, které se v kapalině volně pohybovaly, se při snižování teploty pohybují pomaleji. Až teplota dost klesne, přitáhnou se k sobě a usadí se vedle sebe
38 of 51
Jednoduše:
kapalina se mění v pevnou látku
39 of 51
teplota tání a tuhnutí krystalických látek je:
stejná
40 of 51
Proč se teplota nemění při tání ledu, i když vařič dodává teplo?
Když chceme krystal změnit v kapalinu, musíme částice z povrchu utrhnout, ale rukama to nejde, dodáme místo toho teplo. Rychlé molekuly z teplejšího okolí narážejí na molekuly ledu, tím je utrhnou. Přitom se samy zabrzdí a zpomalí
41 of 51
Co to je skupenské teplo tání?
energie, kterou dodáváme v podobě tepla k roztavení krystalu na kapalinu
42 of 51
Co se děje při vypařování?
Některé z molekul na povrchu kapaliny mají takovou rychlost, že přemohou přitažlivé síly a odletí pryč
43 of 51
Na čem závisí?
Je rychlejší při vyšší teplotě, je rychlejší za větru než za bezvětří (za bezvětří zůstávají molekuly blízko kapaliny, za větru molekuly odletí), je rychlejší při větším povrchu,.
44 of 51
plyn, který vznikne vypařením kapaliny se často nazývá
pára
45 of 51
Co se děje při kondenzaci/kapalnění?
molekuly, které v plynu volně poletovaly, se shlukují a vytvářejí kapičky
46 of 51
Jednoduše:
z plynu se stává kapalina
47 of 51
Kdy se to stane?
molekuly musí být u sebe dostatečně blízko, aby utvořily kapičku. Teplota přitom musí být dostatečne nízká, aby se kapičky hned neodpařily.
48 of 51
Co to je sublimace?
vypařování pevné látky přímo v plyn
49 of 51
Proč voda při mrznutí zvětšuje svůj objem?
Při tuhnutí se molekuly uspořádají těsně vedle sebe, aby zabraly co nejmenší prostor. Ale molekuly vody se v krystalu ledu naskládají neúsporně.
50 of 51
A protože voda při mrznutí svůj objem zmenšuje má led...
menší hustotu než voda
51 of 51

Other cards in this set

Card 2

Front

jednotka?

Back

joul

Card 3

Front

na čem závisí?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

co udává měrná tep kapacita?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

vzoreček?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all teplo resources »