Technoleg

HideShow resource information
  • Created by: bethlph
  • Created on: 23-03-14 20:03
Oes ffon symudol gyda ti?
Have you got a mobile phone?
1 of 22
Oes, mae ffon symudol gyda ti.
Yes, I have a mobile phone.
2 of 22
Nac oes, mae ffon symudol yn beryglus.
No, mobile phones are dangerous.
3 of 22
Beth rywt ti'n gallu wneud gyda dy ffon symudol di?
What can you do on your phone?
4 of 22
Rydw i'n gallu
I can
5 of 22
Rydw i'n gallu anfon negeuson testun
I can send text messages
6 of 22
Rydw i'n gallu tynnu lluniau
I can take pictures
7 of 22
Rydw i'n gallu e-bostio
I can emai;
8 of 22
Sut wyt ti'n talu am ddefnyddio dy ffon?
How do you pay for the phone?
9 of 22
Rydw i'n defnyddio talu wrth arian poced i dalu wrth siarad
I use my pocket money for pay as you go
10 of 22
Beth sy'n bwysig i gael ar ffon symudol?
What is important to have on a phone?
11 of 22
Mae'n bwysig cael
It's important to have
12 of 22
Mae'n rhaid i cael
You must have
13 of 22
Mae'n bwysig i cael y we ac y rhwydwaith da
It's important to have the internet and a good network
14 of 22
Yn dy farn di, p'un ydy'r ffon gorau?
In your opinion, which is the best phone?
15 of 22
Yn fy marn i, Samsung ydy'r gorau achos mae'n tecstio'n gyflym
In my opinion, Samsung is the best because it texts quickly
16 of 22
Pa fec o ffon hoffet ti?
Which make of phone would you like?
17 of 22
Hoffwn i gael iPhone achos mae'n boblogaidd
I'd like an iPhone because they're popular
18 of 22
Pam mae cael ffon symudol yn bwysig?
Why is having a mobile phone important?
19 of 22
Mae ffon symudol yn bwysig er mwyn cadwn mewn cysylltiad gyda mam a dad
A mobile phone is important in order to keep in touch with my mum and dad
20 of 22
Faset ti'n gallu byw heb dy ffon symudol?
Could you live without your mobile phone?
21 of 22
Baswn, baswn i'n gallu byw heb fy ffon symudol achos dydw i ddim yn defnyddio ffon symydol llawer beth bynnag
Yes, I could live without my phone because I don't use it much anyway
22 of 22

Other cards in this set

Card 2

Front

Oes, mae ffon symudol gyda ti.

Back

Yes, I have a mobile phone.

Card 3

Front

Nac oes, mae ffon symudol yn beryglus.

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth rywt ti'n gallu wneud gyda dy ffon symudol di?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Rydw i'n gallu

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Technoleg resources »