Study

HideShow resource information
  • Created by: Aoife1128
  • Created on: 14-03-15 19:08
Dáileadh Daonra
Leagan amach daoine ar fud an domhain
1 of 6
Dlús Daonra
Meánlín daoine atá ina gconaí i km2
2 of 6
Imirce
Gluaiseacht daoine ó réigiún/ tír
3 of 6
Inimirce
Gluaiseacht daoine amach
4 of 6
Deontóra
Fágann daoine na tír seo
5 of 6
Glacadóra
Tagann daoine go dtí an tír
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Dlús Daonra

Back

Meánlín daoine atá ina gconaí i km2

Card 3

Front

Imirce

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Inimirce

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Deontóra

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Daonra resources »