ROL Y FENYW O FEWN IDDEWIAETH

Bth mae Iddewiaeth traddodiadol yn nodi am rol y dyn a'r fenyw?
Mae'r rolau yn wahanol ond yn gyfartal
1 of 64
Pam mae Duw yn dangos cydraddoldeb rhwng y rhywiau?
Oherwydd mae'n cael ei ddisgrifio fel ffigwr (dim dyn neu fenyw)
2 of 64
Beth mae Iddewiaeth traddodiadol yn dweud am binah y fenyw?
uwch na ddynion
3 of 64
Beth yw binah?
lefel o ddoethineb a dealltwriaeth
4 of 64
Enwch rhai o'r mewnyod cryf yn y Torah
Esther, Miriam, Ruth
5 of 64
Enwch y matriarchaid nodweddiadol o fewn y Torah
Sarah, Rebecca, Rachel
6 of 64
Enwch y gwyl am fenywod
Rosh Chodesh
7 of 64
faint o broffwydi'r Beibl sy'n menywod?
7/55
8 of 64
Beth mae'r 10 gorchymyn yn dweud am hafalrwydd y rhywiau?
Mynnu cydraddoldeb a pharch hafal am y dau rhiant. (EXODUS am y dad, LEFITICUS i'r mam)
9 of 64
Pa fath o cymorth ydy dynion yn gofyn i'w gwragedd?
Cymorth am materion cyfreithiol, mislifoedd, kashrut, rol y fenyw.
10 of 64
Enwch gwraig rabbi.
Rebbetzin - pwysig o ran rhoi statws.
11 of 64
Nodwch y 3 mitzvot sy'n gysegredig i'r fenyw?
Nerot, Challah, Niddah
12 of 64
Nodwch barn Iddewiaeth Diwygiedig am rol y fenyw erbyn heddiw.
Nid yw menyw'n ddarostynedig i'w gwr. Cydnabod nad oes pob menyw eisiau priodi a chael plant.
13 of 64
Beth mae menyw Diwygiedig yn gallu gwneud o fel arfer Iddewig?
Darllen y Torah, cale ei cyfri mewn MINYAN, gwisgo siol gweddio.
14 of 64
Nodwch sut mae'r synagog yn dangos cydraddoldeb?
Nid oes oriel yn gwahanu'r menywod a'r dynion.
15 of 64
Nodwch y digwyddiad pwysig yn 1975 ym Mhrydain
Menywod Iddewig yn medru ddod yn Rabbi, neu'n Gantor.
16 of 64
Beth dywed 'Guidlines for a programme of Liberal Judaism' o 1912?
'Mae cyfraniad merched o fewn bywyd crefyddol a chymunedol yn anghepor.'
17 of 64
Enwch ddefodau cerrig milltir sy'n cael ei chynnal o fewn Iddewiaeth Diwygiedig?
Bat Mitzvah a Bat Chayil
18 of 64
Beth nodir Genesis 2:18?
'nid da bod dyn ar ben ei hun'
19 of 64
Beth nodir y Torah llafar am ddyn heb wraig?
Mae dyn heb wraig wedi'i gondemio i fodolaeth heb lawenydd.'
20 of 64
Mae rol y fenyw yn cael ei...
anrhydeddu a'i gwerthfawrogi o fewn Iddewiaeth
21 of 64
Adroddwch y dyfyniad o 'to raise a jewish child'
'It is the extent of the mothers faith, the strength of her values and beliefs that play the dominant role in shaping the spiritual character of the next generation'
22 of 64
Beth sy'n gwneud Iddew yn Iddewig yn ol Iddewiaeth uniongred?
Rhaid fod y plentyn yn dod o linach y fam.
23 of 64
Beth sy'n gwneud Iddew yn Iddewig yn ol Iddewiaeth diwygiedig?
Mae'r baby yn medru ddod o linach y fam neu'r tad i fod yn Iddewig (cyfraddoldeb i'r 2 rhyw)
24 of 64
Beth ddigwyddodd yn 1972?
Menyw cyntaf Diwygiedig yn cael ei hordeinio i fod yn Rabbi
25 of 64
Enwch y seremoni enwi/dathliad o eni i ferch?
Brit Ha-Hayim
26 of 64
Beth yw'r mudiad mewn Prydain i fenywod Diwygiedig?
Rhwydwaith Gwragedd Iddewig.
27 of 64
Beth yw'r Rhwydwaith Gwragedd Iddewig?
Mudiad sy'n cynnal trafodaethau am gwragedd Iddewig, sy'n benferfynnol o newid patriarchiaeth Iddewiaeth.
28 of 64
Beth nodir Hirsch am fenywod?
'Mae gan gwragedd fwy o frwdfrydedd a ffydd na ddynion
29 of 64
Beth yw arwyddocad y KETUBAH?
Sicrhau darpariaeth ac amddiffyniad ariannol o ystad y gwr or digwyddir ysgariad.
30 of 64
Mae rol y fenyw yn...
sacrosanct
31 of 64
Beth dywed y Yevamot?
He shall love her as himself, and honour her even more than himself.'
32 of 64
Beth dywed y Kiddushin am briodas?
Ni ddylai menyw cael ei roi mewn priodas heb ei chaniatad.
33 of 64
Beth cred Iddewon am ypsetio/curo gwraig?
Ni ddylid gwr ypsetio neu churo= dagrau'r fenyw yn agor giatau'r nefoedd a mae Duw yn gweld pechodau'r dyn.
34 of 64
Caiff portreadau negyddol o fewnywod yn y...
Talmud (diogrwydd, cenfigen)
35 of 64
Pam mae dynion yn cael eu cynghori i beisio cymdeithasu gyda menywod?
Oherwydd mae gan menywod duedd o fod yn chwantus.
36 of 64
Beth mae merched ifanc yn cael eu cynghori yn erbyn?
Addysg pellach oherwydd mae'n nhw'n medru droi oddi wrth eu rolau fel mwnyw.
37 of 64
Beth mae menywod Uniongred yn cael eu ddiystyru ohoni?
Y MINYAN
38 of 64
Mae gweddi i ddynion sy'n ddiolch i dduw am ...
'beidio fy ngwneud yn fenyw'
39 of 64
Sut mae synagog uniongred yn dangos gwahaniaeth rhwng dynion a menywod?
Mae oriel neu llen sy'n gwahanu'r rhywiau.
40 of 64
Pam oes yna oriel/llen o fewn synagog Uniongred?
Oherwydd cred bod menywod yn medru tynnu sylw'r ddynion oddi wrth addoli.
41 of 64
Pwy yw'r ffigwr ddieflig o fewn y Talmud a straeon gwerin rabbinaidd?
Lilith- ffigwr dieflig sy'n dueddol o denu dynion ac yn bygwth mamau a babanod yn ystod genedigaeth.
42 of 64
Beth nodir Shernok am Iddewiaeth?
'Judaism is essentially a patriarchal religion'
43 of 64
Beth oedd y sefyllfa cartrefol yn ol Genesis
Roedd y dyn yn pen y teulu a'r gwraig yn gymar iddo.
44 of 64
O fewn cymdeithas y Beibl, nodwch rol y fenyw
dim rol gyhoeddus. Roedd angen cefnogi'r gwr a teulu a chafwyd eu esgusodi o'r mitzvot cadarnhaol.
45 of 64
Nodwch sefyllfa menyw Uniongred heddiw o fewn arfer Iddewig.
Dim yn gallu bod yn rhan o'r MINYAN, methu darllen y Torah, arwain y gweddiau neu phregethu.
46 of 64
Pam oes cymaint o waharddiadau?
Oherwydd cred fod llais ac ymddangosiad fenyw yn tynnu sylw oddi ar weddio ac addoli.
47 of 64
Beth nodir Lucy Robins am ei enedigaeth yn ferch?
'Roedd fy mynediad i'r byd yn siomedigaeth. Nid fachgen oeddwn.'
48 of 64
Pa mor hir ystyrir fenyw yn aflan os caiff bachgen/merch?
bachgen: aflan am 14 dydd, merch: aflan am 21 dydd
49 of 64
yn draddodiadol oedd yna ddefod fel Bar Mitzvah i ferched?
Na.
50 of 64
Beth dywed Sherbok am ufudd-dod y fenyw i'w gwr?
'Crewyd fod y wraig yn gymar i'w gwr.'
51 of 64
Beth oes rhaid i fenywod neud yn fisol? Pam?
Maent angen mynychu'r mikveh oherwydd yn ystod eu mislif, maent yn cael eu ystyried yn aflan.
52 of 64
Nodwch y 2 peth mae Rela Monson yn dweud sy'n dangos is-raddoldeb y fenyw?
a) dim yn gallu bod yn rhan o'r MINYAN b)'The birth of a daughter, when all who had planned to come for the circumcision cancel their reservations'
53 of 64
Sut wahanwyd menywod yn y Deml yn Jerwsalem?
Roeddent angen aros mewn cwrt allanol.
54 of 64
Yn ol Lavinia...
'it's institutionalised sexism.'
55 of 64
Beth yw'r deddfau Uniongred sy'n atal fenywod rhag arwain gweddi?
Deddfau Gwyleidd-dra
56 of 64
O fewn y Beibl, sut mae menyw sy methu cael plant yn cael ei phortreadu?
Mae hi'n cael ei ridiciwleiddio/
57 of 64
Disgrifiwch termau etifeddiaeth y fenyw.
Menyw methu etifeddu'n uniongyrchol o'i thad marw, dim ond os nad oes unrhyw etifedd gwryw.
58 of 64
Disgrifiwch termau ysgariad Uniongred.
Os nad yw'r gwr moyn ysgaru, mae'r menyw yn sownd yn y briodas.
59 of 64
Beth gelwir menyw sy'n gaeth i briodas?
agunot (menyw mewn cadwyni)
60 of 64
Beth nodir Shabbat am fenywod?
'All women are pitchers full of filth, yet all run after her'
61 of 64
Beth nodir Y Nedarim am fenywod?
'women are greedy, eavesdroppers, lazy and envious'
62 of 64
Beth gelwir plentyn agunah? sut caiff ei drin?
Mamzerim. Mae cymuuned Iddewig yn cywileiddio'r plentyn.
63 of 64
Beth yw hawliau'r dyn o fewn priodas ag agunah?
modd ailbriodi a chael plant.
64 of 64

Other cards in this set

Card 2

Front

Pam mae Duw yn dangos cydraddoldeb rhwng y rhywiau?

Back

Oherwydd mae'n cael ei ddisgrifio fel ffigwr (dim dyn neu fenyw)

Card 3

Front

Beth mae Iddewiaeth traddodiadol yn dweud am binah y fenyw?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth yw binah?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Enwch rhai o'r mewnyod cryf yn y Torah

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »