Resbiradaeth

HideShow resource information
Beth yw enw llawn ATP
Adenosin Triffosffad
1 of 28
Pa ensym sy'n catalyddu creu ATP o ADP a Pi
ATPsynthetas
2 of 28
Pa fath o adwaith sy'n cynhyrchu ATP
Endergonig (mae'n defnyddio egni)
3 of 28
Pa term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio ychwanegiad ffosffad i ADP
Ffosfforyleiddiad
4 of 28
Beth yw'r ddau fath o ffosfforyleiddiad?
Ffosfforyleiddiad ocsidiol a Ffotoffosfforyleiddiad
5 of 28
Rhestrwch 3 o fanteision ATP fel ffynhonnell egni
1. Mae'n ffynhonnell gyffredin o egni. 2. Mae'n rhyddhau tipyn bach o egni pan fo angen. 3. Dim ond angen un ensym i rhyddhau egni o ATP.
6 of 28
Beth yw rhai o ddefnyddiau ATP yn y corff?
Cludiant actif, cyfyngiad cyhyrau, biosynthesis a thrawsyriant nerfol
7 of 28
Beth yw enw llawn NAD?
Nicotinamid Adenin Deuniwcleotid
8 of 28
Beth yw pwrpas resbiradaeth?
creu ATP
9 of 28
Beth yw mitocondria?
Pwerdai metabolig y celloedd
10 of 28
Ble lleolir cylchred Krebs
Matrics y mitocondria
11 of 28
Beth yw 4 cam ymddatodiad glwcos?
Glycolysis, adwaith gyswllt, cylchred Krebs, system trosglwyddo electronau
12 of 28
Beth yw glycolysis?
Hollti (neu'r lysis) o glwcos
13 of 28
Ble mae glycolysis yn digwydd?
Cytoplasm y gell
14 of 28
Faint o ATP cynhyrchir yn uniongyrchol yn glycolysis
8 ATP
15 of 28
Beth gelwir cynhyrchiad ATP yn uniongyrchol o gyfansoddion ffosffad?
Ffosfforyleiddiad lefel swbstrad
16 of 28
Beth yw cynnyrch terfynol glycolysis?
2 foleciwl o pyrwfad
17 of 28
Beth yw cynnyrch terfynol yr adwaith gyswllt?
Coensym Asetyl A
18 of 28
Sawl ATP caiff ei gynhyrchu yn cylchred Krebs?
24 ATP
19 of 28
Faint o weithiau mae un moleciwl o glwcos yn mynd trwy cylchred krebs?
2
20 of 28
Ble digwyddir y system trosglwyddo electronau?
Bilen mewnol y mitocondria
21 of 28
Beth gelwir adweithiau lle drosglwyddir electronau?
Rhydwytho ocsidiad
22 of 28
Faint o ATP caiff ei gynhyrchu o resbiradaeth aerobig?
38 ATP
23 of 28
Beth digwyddir yn resbiradaeth anaerobig?
Dim ond glycolysis all digwydd yn ystod resbiradaeth anaerobig.
24 of 28
Beth yw cynnyrch terfynol resbiradaeth anaerobig?
Lactad
25 of 28
Beth yw cynnyrch olaf eplesiad alcoholig?
Ethanol
26 of 28
Enwch organeb lle digwyddir eplesiad alcoholig
Burum
27 of 28
Faint o ATP sy'n gael ei gynhyrchu yn eplesiad alcoholig?
2 ATP
28 of 28

Other cards in this set

Card 2

Front

Pa ensym sy'n catalyddu creu ATP o ADP a Pi

Back

ATPsynthetas

Card 3

Front

Pa fath o adwaith sy'n cynhyrchu ATP

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pa term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio ychwanegiad ffosffad i ADP

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth yw'r ddau fath o ffosfforyleiddiad?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Biological molecules, organic chemistry and biochemistry resources »