Obojživelníci pt.2

HideShow resource information
  • Created by: bmach
  • Created on: 14-03-15 18:08
Čím se živí pulci?
Řasami
1 of 5
Co je pohybový orgán pulců?
Ocas
2 of 5
Jaký mají žábry?
Vnější
3 of 5
Liší se stavba srdce pulců od dospělců?
Ne
4 of 5
Čím se pohybují dospělci?
Končetinami
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Co je pohybový orgán pulců?

Back

Ocas

Card 3

Front

Jaký mají žábry?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Liší se stavba srdce pulců od dospělců?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Čím se pohybují dospělci?

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Obojživelníci resources »