Japanese Speaking sentences

1
kyonen no natsuyasumi ni watashi to kazoku wa dansu tsua de indo ni ikimashita
1 of 11
2
sore was futsuu no tabi dewana kute, kyou iku ryoukou deshita
2 of 11
3
watashitachi wa minami indo no mawari no yumeina machi ni ikimashita
3 of 11
4
watashitachi wa koten tekina dansu kenkyuushuu kai ni sanka shimashita
4 of 11
5
mai asa, go jihan goro okite, nagai jikan dansu renshu o shitari, indo bunka no shuseki shitari shimashita
5 of 11
6
sono ato hiro gohan o tabete ni jikan gurai yasunde o mata, hoteru o dete machi ni ikimashita
6 of 11
7
subarshii otera o houmon shinagara, machi de mezurashii omiyage o kaimashita
7 of 11
8
yuugata made ni totemo tsukarete itsu pomo arukenai hodo deshita
8 of 11
9
kono you ni koshuukan no jikan ga hayaku sugimashita
9 of 11
10
kore wa watashi no saikou no keiken deshita
10 of 11
11
takusan oishii tabemono tabetashi, ryoukou wa yasaishi, totemo tanoshi kute omoshiroi taiken deshita kara, watashi was futabi indo o houmon shitai to omoimasu.
11 of 11

Other cards in this set

Card 2

Front

2

Back

sore was futsuu no tabi dewana kute, kyou iku ryoukou deshita

Card 3

Front

3

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

4

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

5

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Japanese resources:

See all Japanese resources »See all Speaking exam resources »