japanese

namae wa nan desu ka
namae wa emily desu
1 of 13
nan sai desu ka
juu san sai desu
2 of 13
tanjyo bi wa itsu desu ka
tanjou be wa ichi gatsu desu
3 of 13
nan nin kazoko desu ka
roku nin kazoko desu
4 of 13
mainichi nani wo shimasu ka
mainich wa tenisu wo shimasu
5 of 13
dou yatte gakkou ni ikimasu ka
bassu gaku ni ikimasu
6 of 13
sukina tabemono wa nan desu ka
suki na tabemono wa pizza desu
7 of 13
ichi ban suki na eiga wa nan desu kaichibs
ichi ban suki na eiga wa shreku desu
8 of 13
shuma wa nan desu ka
shuma ga tenisu desu
9 of 13
petto ga imasu ka
iie petto ga imasen
10 of 13
ichi ban sukina komoku wa non desu ka
ichi ban sukina kamoku wa rika desu
11 of 13
supootsu go suki desu
iie ga suki desu
12 of 13
ichiban sukina hon wa han desu ka
ichi ban sukina hon wa shreku desu
13 of 13

Other cards in this set

Card 2

Front

nan sai desu ka

Back

juu san sai desu

Card 3

Front

tanjyo bi wa itsu desu ka

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

nan nin kazoko desu ka

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

mainichi nani wo shimasu ka

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Japanese resources:

See all Japanese resources »See all mjmo resources »