hgu

?
doko ni sundimasu ka
edenbrige ni sundimasu
1 of 11
san no ie wa donna ie desu ka
watshi no ie wa pinku desu
2 of 11
ryou ni wa shimasu ka
hai shimasu
3 of 11
ichi ban sukina tabemono wa nandesukaka
ichi ban skina tabomonowa sushi desu
4 of 11
ichiban kiraia na tabemono wa nandesuka
ichiban kirai na tabemono wa pizza desu
5 of 11
goshiyumi ha nan desu ka
shumi wa tenisu desu
6 of 11
gakki ga kikemasu ka
iie
7 of 11
yoro ni nani wo shimasu ka
yoru ni tv desu
8 of 11
ichi ban suki ha hon wa nan desu ka
ichiban suki ha bangumi wa shereku desu
9 of 11
ichi ban suki na hon wa nan desu ka
ichiban suki na hon wa harry potter desu
10 of 11
sai kin eiga wo nemashita ka
saikin shreku wo mimashita
11 of 11

Other cards in this set

Card 2

Front

san no ie wa donna ie desu ka

Back

watshi no ie wa pinku desu

Card 3

Front

ryou ni wa shimasu ka

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

ichi ban sukina tabemono wa nandesukaka

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

ichiban kiraia na tabemono wa nandesuka

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Ancient History resources:

See all Ancient History resources »See all bjmnk resources »