Hanes America 1910-1929

  • Created by: Katie
  • Created on: 03-06-13 08:33
Beth yw polisi drws agored?
Polisi sy'n caniatau i fewnfudwyr ymgartrefu yn yr UDA
1 of 16
Erbyn 1919 faint o bobl oedd wedi cyrraedd yr UDA o dan y bolisi drws agored
Dros 40 miliwn
2 of 16
Beth oedd pwrpas y polisi drws agored?
Poblogi'r cyfandir
3 of 16
Beth yw tawddlestr?
Cymysgedd o wahanol hiliau, diwylliannau, crefyddau a ieithoedd yn byw gyda'i gilydd
4 of 16
Rhowch rhesymau pam oedd pobl eisiau symud i'r UDA
Dianc o dlodi ei wledydd/ ddianc erledigaeth/ cyfle i weithredu ei ffydd yn diogel/ gobaith o berchen tir ac eiddo/ gobaith o greu well fywyd/ antur
5 of 16
Ar pa modd o drafnidiaeth deithiodd rhan fwyaf o'r mewnfudwyr?
Y mor
6 of 16
Ble roedd 70% o'r mewnfudwyr yn glanio?
Ynys Elis, ger Efrog Newydd
7 of 16
Beth oedd yr enw arall a rhoddwyd i Ynys Elis?
Ynys y ddagrau
8 of 16
Beth digwyddodd ar Ynys Elis?
Cynhaliwyd archwiliadau meddygol a chyfreithiol e.e archwiliad am trachoma
9 of 16
Pam dechreuodd rhai Americaniaid wrthwynebu'r polisi drws agored?
Cynyddodd wrthwynebiad i fewnfudwyr gan fod llawer ohonynt yn anllythrennog a methu siarad saesneg, roeddent yn aml yn tlawd ac roedd llawer ohonynt yn catholigion neu'n iddewon ac roedd eu cefndiroedd yn cwbl wahanol
10 of 16
Pa effaith cafodd y rhyfel ar agweddau tuag at mewnfudo?
cynyddodd wrthwynebiad tuag at mewnfudwyr gan fod gelyn newydd i cadw allan sef y cochion
11 of 16
Beth oedd y prawf llythrennedd a dechreuwyd yn 1917
Roedd rhaid i mewnfudwyr basio cyfres o brofion i brofi ei fod yn gallu darllen ac ysgrifennu, roedd hyn wedi gadael allan y mewnfudwyr tlotaf a oedd yn y fwyaf tebygol i fod wedi derbyn ddim addysg
12 of 16
Ym mha flwyddyncyflwynwyd y deddf cwota?
1921
13 of 16
Beth oedd y deddf cwota yn gwneud?
Cyfyngu'r mewnfudwyr i 357,000 y flwyddyn a osodwyd cwota fod dim on 3% o gyfanswm y boblogaeth o unrhyw grwp tramor oedd yn yr UDA yn 1910 byddai'n cael mynediad erbyn 1921
14 of 16
Ym mha flwyddyn pasiwyd y deddf tarddiad cenedlaethol?
1924
15 of 16
Beth oedd y deddf tarddiad cenedlaethol yn gwneud?
Lleihawyd nifer y fewnfudwyr i 150,000 y flwydd a torrwyd y cwota i 2% wedi'i sylfaeni ar boblogaeth yr UDA yn 1890. Cynlluniwyd hwn yn bwrpasol i gosbi mewnfudwyr de a dwyrain ewrop, roedd hi hefyd yn gwahardd mewnfudo o Asia
16 of 16

Other cards in this set

Card 2

Front

Erbyn 1919 faint o bobl oedd wedi cyrraedd yr UDA o dan y bolisi drws agored

Back

Dros 40 miliwn

Card 3

Front

Beth oedd pwrpas y polisi drws agored?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth yw tawddlestr?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Rhowch rhesymau pam oedd pobl eisiau symud i'r UDA

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The USA - twentieth century change resources »