Other questions in this quiz

2. Baski so manjšina v Belgiji.

  • Da
  • Ne

3. Srednjo Evropo bi na splošno lahko razdelili na manj razvit zahod in bolj razvit vzhod.

  • Ne
  • Da

4. Hidroelektrarne Fala, Formin, Zlatoličje in Vuhred so na reli Savi.

  • Ne
  • Da

5. Alpske pokrajine so najgosteje poseljen del Slovenije.

  • Ne
  • Da

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all GEO resources »