Edexcel GCSE Mandarin Vocab

  • Created by: Joe
  • Created on: 15-04-13 20:42
shāng ren
business person
1 of 283
shāng dian
shop
2 of 283
shāng chang
market
3 of 283
shāng xue
business studies
4 of 283
diàn shi
tv
5 of 283
diàn ying
film
6 of 283
diàn nao
computer
7 of 283
diàn deng
lamp
8 of 283
diàn hua
telephone
9 of 283
diàn zi you jian
email
10 of 283
diàn ying yuan
cinema
11 of 283
diàn zi you xi
video game
12 of 283
qián
money
13 of 283
qián bao
wallet; purse
14 of 283
zhuan qián
to earn money
15 of 283
fu qián
to pay money
16 of 283
hua qián
to spend money
17 of 283
ling hua qián
pocket money
18 of 283
dong wù
animal
19 of 283
chong wù
pet
20 of 283
dong wù yuan
zoo
21 of 283
li wù
present; gift
22 of 283
gou wù
to go shopping
23 of 283
wù li
physics
24 of 283
sheng wù
biology
25 of 283
ma lù
road
26 of 283
zou lù
to walk
27 of 283
lù shang
on the road
28 of 283
lù deng
street lamp
29 of 283
nián
year
30 of 283
qu nián
last year
31 of 283
jin nián
this year
32 of 283
ming nián
next year
33 of 283
xin nián
the new year
34 of 283
quo nián
to celebrate the new year
35 of 283
qing nián ren
young people
36 of 283
lao nián ren
old people
37 of 283
yuè
month
38 of 283
yuè liang
moon
39 of 283
yuè bing
moon cake
40 of 283
yi yuè
january
41 of 283
er yuè
february
42 of 283
chun tiān
spring
43 of 283
xia tiān
summer
44 of 283
qiu tiān
autumn
45 of 283
dong tiān
winter
46 of 283
mei tiān
everyday
47 of 283
tiān qi
weather
48 of 283
qing tiān
sunny
49 of 283
yin tiān
overcast
50 of 283
yu tiān
rainy
51 of 283
chun jié
chinese new year
52 of 283
sheng dan jié
christmas
53 of 283
duan wu jié
dragon boat festival
54 of 283
zhong qiu jié
mid autumn festival
55 of 283
huā
flowers
56 of 283
huā yuan
garden
57 of 283
miàn bao
bread
58 of 283
miàn tiao
noodles
59 of 283
miàn shi
interview
60 of 283
fish
61 of 283
diao yú
to go fishing
62 of 283
chi yú
to eat fish
63 of 283
jī rou
chicken
64 of 283
jī dan
eggs
65 of 283
huo jī
turkey
66 of 283
zhu ròu
pork
67 of 283
yang ròu
lamb
68 of 283
niu ròu
beef
69 of 283
mi fàn
cooked rice
70 of 283
zuo fàn
to cook
71 of 283
zao fàn
breakfast
72 of 283
wu fàn
lunch
73 of 283
wan fàn
supper
74 of 283
fàn dian
hotel
75 of 283
fàn guan
restaurant
76 of 283
zhong guo fàn
chinese food
77 of 283
qing cài/ shu cài
vegetables
78 of 283
dian cài
to order food
79 of 283
cài dan
menu
80 of 283
shuǐ guo
fruit
81 of 283
qi shuǐ
soda water
82 of 283
kai shuǐ
boiled water
83 of 283
he kā fēi
to drink coffee
84 of 283
jia rén
family member
85 of 283
da rén
adult
86 of 283
gong rén
worker
87 of 283
xue shēng
student
88 of 283
shēng yi
business
89 of 283
yi shēng
doctor
90 of 283
chu shēng
to be born
91 of 283
shēng ri
birthday
92 of 283
shēng bing
to get ill
93 of 283
shēng qi
to get angry
94 of 283
peng yǒu
friend
95 of 283
bi yǒu
pen pal
96 of 283
yǒu hao
friendly
97 of 283
lao shì/ jiao shì
teacher
98 of 283
chu shì
chef
99 of 283
gong cheng shì
engineer
100 of 283
li fa shì
hairdresser
101 of 283
ming xīng
star
102 of 283
ying xīng
film star
103 of 283
qiu xīng
sports star
104 of 283
ge xīng
singing star
105 of 283
xīng qi
week
106 of 283
gōng zuo
to work
107 of 283
gōng ren
worker
108 of 283
gōng chang
factory
109 of 283
gōng zi
salary
110 of 283
hai zi
child
111 of 283
fang zi
house
112 of 283
zhuo zi
desk
113 of 283
yi zi
chair
114 of 283
kuai zi
chopsticks
115 of 283
mao zi
hat
116 of 283
xie zi
shoes
117 of 283
qun zi
skirt
118 of 283
ku zi
trousers
119 of 283
jiao zi
chinese dumplings
120 of 283
zong zi
rice dumplings
121 of 283
shou jī
mobile phone
122 of 283
zhao xiang jī
camera
123 of 283
shou yin jī
radio
124 of 283
xi yi jī
washing machine
125 of 283
fei jī
plane
126 of 283
fei jī chang
airport
127 of 283
zi xing chē
bicycle
128 of 283
xiao chē
school bus
129 of 283
qi chē
car
130 of 283
gong gong qi chē
bus
131 of 283
chang tu qi chē
coach
132 of 283
chu zu qi chē
taxi
133 of 283
huo chē
train
134 of 283
qi chē
to ride a bicyle
135 of 283
kai chē
to drive a car
136 of 283
zuo chē
to travel by
137 of 283
xia chē
to get off
138 of 283
ting chē
to stop
139 of 283
ting chē chang
car park
140 of 283
wǎng qiu
tennis
141 of 283
wǎng zhi (wǎng zhan)
website
142 of 283
wǎng ye
webpage
143 of 283
wǎng you
e pal
144 of 283
shang wǎng
to surf the internet
145 of 283
wǎng shang gou wu
to shop online
146 of 283
lan qiú
basketball
147 of 283
pai qiú
volleyball
148 of 283
zu qiú
football
149 of 283
yu mao qiú
tennis
150 of 283
ping pang qiú
table tennis
151 of 283
gan lan qiú
rugby
152 of 283
yi fú
clothes
153 of 283
xiao fú
school uniform
154 of 283
fú wu yuan
waiter
155 of 283
gang bǐ
pen
156 of 283
qian bǐ
pencil
157 of 283
yùn dòng
sports
158 of 283
yùn dòng yuan
sportsperson
159 of 283
yùn dòng yi
track suit
160 of 283
yùn dòng xie
trainers
161 of 283
yùn dòng chang
sports ground
162 of 283
yùn dòng guan
sports hall
163 of 283
piào
ticket
164 of 283
yin yue hui piào
concert ticket
165 of 283
fei ji piào
plane ticket
166 of 283
ding piào
to book a ticket
167 of 283
mai piào
to buy a ticket
168 of 283
shǒu biao
watch
169 of 283
shǒu tao
gloves
170 of 283
zuò zuo ye
to do homework
171 of 283
zuò jia wu
to do housework
172 of 283
kàn dian shi
to watch tv
173 of 283
kàn dian ying
to see a film
174 of 283
kàn bao zhi
to read a newspaper
175 of 283
kàn za zhi
to read a magazine
176 of 283
kàn bing
to see a doctor
177 of 283
huá bing
ice skating
178 of 283
huá xue
skiing
179 of 283
huá ban
skateboarding
180 of 283
fàng xue
to finish school
181 of 283
chuán
boat
182 of 283
qí ma
to ride a horse
183 of 283
yóu yong
swimming
184 of 283
yóu xi
game
185 of 283
lu yóu
tourism
186 of 283
xià ke
to finish class
187 of 283
xià ban
to finish work
188 of 283
xià yu
to rain
189 of 283
xià xue
to snow
190 of 283
xià wu
afternoon
191 of 283
shū bao
schoolbag
192 of 283
shū fang
study
193 of 283
shū dian
bookshop
194 of 283
tu shū guan
library
195 of 283
kan shū
to read a book
196 of 283
shū fa
calligraphy
197 of 283
zhōng xue
secondary school
198 of 283
zhōng xue sheng
secondary school student
199 of 283
zhōng wu
midday
200 of 283
zhōng fan
lunch
201 of 283
shu xué
maths
202 of 283
ke xué
science
203 of 283
ke xué jia
scientist
204 of 283
ke mù
subject
205 of 283
jie mù
programme
206 of 283
yǎn jing
eyes
207 of 283
shui jiào
to sleep
208 of 283
fan diàn
hotel
209 of 283
kuai can diàn
fast food restaurant
210 of 283
wai mai diàn
takeaway shop
211 of 283
shou ji diàn
mobile phone shop
212 of 283
yan jing diàn
opticians
213 of 283
yao diàn
pharmacy
214 of 283
hua diàn
florists
215 of 283
rou diàn
butchers
216 of 283
chao ji shi chang
supermarket
217 of 283
tian an men quang chang
tian anmen square
218 of 283
can guan
restaurant
219 of 283
bo wu guan
library
220 of 283
zu qiu guan
football stadium
221 of 283
ti yu guan
gym
222 of 283
jiao tang
church
223 of 283
ke ting
sitting room
224 of 283
fan ting
dining room
225 of 283
yu shi
bathroom
226 of 283
wo shi
bedroom
227 of 283
hua yuan
garden
228 of 283
gong yuan
park
229 of 283
dian ying yuan
cinema
230 of 283
yi yuan
hospital
231 of 283
you ju
post office
232 of 283
jing cha ju
police station
233 of 283
you ming
famous
234 of 283
you qian
rich
235 of 283
you shi hou
sometimes
236 of 283
sha fa
sofa
237 of 283
rong yi
easy
238 of 283
gao
tall
239 of 283
pang
fat
240 of 283
bao
thin
241 of 283
yan se
colour
242 of 283
hong se
red
243 of 283
huang se
yellow
244 of 283
lan se
blue
245 of 283
lu se
green
246 of 283
bai se
white
247 of 283
hei se
black
248 of 283
zao
early
249 of 283
wan
late
250 of 283
zhong guo
china
251 of 283
mei guo
america
252 of 283
ying guo
england
253 of 283
fa guo
france
254 of 283
de guo
germany
255 of 283
ya zhou
asia
256 of 283
ou zhou
europe
257 of 283
li bian
in
258 of 283
wai bian
outside
259 of 283
qian bian
in front
260 of 283
hou bian
behind
261 of 283
shang
up
262 of 283
xia
down
263 of 283
hu zhao
passport
264 of 283
feng jing
scenery
265 of 283
shan
mountain
266 of 283
he
river
267 of 283
da hai
sea
268 of 283
hai tian
beach
269 of 283
hai bian
seaside
270 of 283
dong bian
east
271 of 283
bei bian
north
272 of 283
nan bian
south
273 of 283
xi bian
west
274 of 283
kong tiao
air conditioning
275 of 283
chang cheng
the great wall
276 of 283
xiong mao
panda
277 of 283
pang
fat
278 of 283
bao
thin
279 of 283
ji zhe
journalist
280 of 283
gou
dog
281 of 283
mao
cat
282 of 283
niao
bird
283 of 283

Other cards in this set

Card 2

Front

shop

Back

shāng dian

Card 3

Front

market

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

business studies

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

tv

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

roscumber

Report

soo helpful tyy :)

Similar Chinese resources:

See all Chinese resources »