Chinese theme 2 part 1

?
  • Created by: Marni
  • Created on: 19-02-13 16:54
Do you have a part time? ni you guo jian zhi ma?
wo you guo jian zhi, wo shi youyong lao shi.
1 of 6
What are your future plans? ni jiang lai you shen me ji hua?
wo jihua shang da xue.
2 of 6
Do you want to go uni?What do you want to do?ni xiang bu xiang shang da xue?Xiang xue shen me?
Wo xiang shang da xue. Wo xiang xuexi waiguo shengyi danshi wo xiang qu mei guo yidali huo zhong guo de da xue.
3 of 6
What do you think the best job is?Why? ni jue de zui li xiang de gong zuo shi shen me? wei shen me?
wo jue de sui li xiang de gong zuo shi dang wai guo shengyiren yinwei tamen luxing dejihui hen duo her tamen ye xuexi hen duo yuyan.
4 of 6
Are wages important for you? dui ni lai shou gongci zhong yao bu zhong yao?
wo juede gongci zhong yao yinwei wo neng quqi guo jia luyou
5 of 6
Do you like to work independently or work with others? ni xihuan duili gongzuo hai shi gen bieren gongzuo?
You shihou, wo xihuan duli gongzuo, dan you shihou wo xihuan gen bieren gongzuo.
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

What are your future plans? ni jiang lai you shen me ji hua?

Back

wo jihua shang da xue.

Card 3

Front

Do you want to go uni?What do you want to do?ni xiang bu xiang shang da xue?Xiang xue shen me?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

What do you think the best job is?Why? ni jue de zui li xiang de gong zuo shi shen me? wei shen me?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Are wages important for you? dui ni lai shou gongci zhong yao bu zhong yao?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chinese resources:

See all Chinese resources »