Chinese test revision - currency and food

HideShow resource information
中 餐 - Zhōng cān
Chinese food
1 of 35
早 饭 - Zǎo Fàn
Breakfast
2 of 35
点 心 - Diǎn xīn
Light refreshments; pastry
3 of 35
包 括 - Bāo kuò
Include
4 of 35
粥 - Zhōu
Porridge; congee
5 of 35
包子 - Bāo zi
Stuffed steamed bun
6 of 35
饺子 - Jiǎo zi
Dumplings
7 of 35
面条 - Miàn Tiáo
Noddles
8 of 35
小笼包 - Xiǎo Lóng Bāo
Thinner stuffed steamed bun
9 of 35
馒 头 - Mán tou
Steamed bun
10 of 35
油条 - Yóu tiáo
Deep fried twisted dough sticks
11 of 35
春 卷 - Chūn juǎn
Spring roll
12 of 35
豆浆 - Dòu jiāng
Soya bean milk
13 of 35
中饭 - Zhōng Fàn
Lunch
14 of 35
豆 腐 - Dòu fǔ
Bean curd
15 of 35
汤 - Tāng
Soup
16 of 35
炒饭 - Chǎo Fàn
Fried rice
17 of 35
炒面 - Chǎo miàn
Fried noodles
18 of 35
晚 饭 - Wǎn Fàn
Dinner
19 of 35
鸡蛋 - Jī dàn
Eggs
20 of 35
鸡肉 - Jī ròu
Chicken
21 of 35
烤 鸭 - Kǎo yā
Roast duck
22 of 35
牛肉 - Níu ròu
Beef
23 of 35
排骨 - Pái gǔ
Spare-ribs
24 of 35
西 餐 - Xī cān
Western food
25 of 35
面包 - miàn Bāo
Bread
26 of 35
果 酱 - Guǒ jiàng
Jam
27 of 35
奶 酪 - Nǎi lào
Cheese
28 of 35
麦 片 - Mài piàn
Cereal
29 of 35
汉堡包 - Hàn bǎo Bāo
Hamburger
30 of 35
咖啡 - Kā fēi
Coffee
31 of 35
牛 奶 - Níu nǎi
Milk
32 of 35
果 汁 - Guǒ zhī
Juice
33 of 35
酸奶 - Suān nǎi
Yoghurt
34 of 35
桔子汁 - Jú zi zhī
Orange juice
35 of 35

Other cards in this set

Card 2

Front

Breakfast

Back

早 饭 - Zǎo Fàn

Card 3

Front

Light refreshments; pastry

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Include

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Porridge; congee

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Fun resources:

See all Fun resources »