Other questions in this quiz

2. Die toets vir Proteiene

 • Biuret toets
 • Stysel toets
 • Benedict oplossing
 • Ethanol

3. Glukose + Glukose

 • Glikogeen
 • Maltose
 • Galaktose
 • Laktose

4. Watter een van die volgende is nie 'n eienskap van ensieme nie?

 • Dit denatureer by hooe temperature
 • Dit is onomkeerbaar
 • Dit is proteiene
 • Dit is spesifiek

5. Monomere van lipiede?

 • 2 molekules gliserol, 3 molekules vetsure
 • 1 molekule gliserol, 3 molekules vetsure
 • estherbindings
 • 3 molekules gliserol, 1 molekule vetsure

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Enzymes and digestion resources »