Other questions in this quiz

2. Watter een van die volgende is nie 'n eienskap van ensieme nie?

 • Dit is onomkeerbaar
 • Dit is spesifiek
 • Dit is proteiene
 • Dit denatureer by hooe temperature

3. Goiter is as gevolg van 'n __________ tekort

 • Vitamiene D
 • Jodium
 • Magnesium
 • Vitamiene A

4. Die proses waar water bygevoeg word om chemiese bindings op te breek in kleiner deeltjies

 • Kondensasiereaksie
 • Ensiem-substraat-kompleks
 • Hidrolise
 • Dehidrasie

5. Glukose + Glukose

 • Maltose
 • Galaktose
 • Glikogeen
 • Laktose

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Enzymes and digestion resources »