Bwyta'n Iach

HideShow resource information
  • Created by: bethlph
  • Created on: 21-03-14 17:07
Wyt ti'n bywta brecwast?
Do you eat breakfast?
1 of 11
Ydw, dyna pryd pwysicaf y dydd
Yes it's the most important meal of the day
2 of 11
Nac ydw, does dim amser gyda fi achos mae'n rhaid i fi fynd i'r ysgol
No, I don't have time because I must go to school
3 of 11
Pam mae bwyta'n iach yn bwysig?
Why is eating healthily important?
4 of 11
Yng Nghymru, mae gormod o bobl dew ac afiach.
In Wales, there are too many fat and unfit people.
5 of 11
Mae tewdra yn broblem difridol.
Obesity is a serious problem.
6 of 11
Oeddech chi'n gwybod bod traean o bobl ifanc Cymru yn dew?
Did you know that a third of young people living in Wales are fat?
7 of 11
Er mwyn osgoi cael clefyd y galon neu clefyd y sigwr, mae'n rhaid i ni ofalu am ein hiechyd
In order to avoid heart disease and diabetes, we must look after our health
8 of 11
Mae rhaid i'r corff gael bwyd neu fe fydden ni'n marw
The body must have food or we will die
9 of 11
Dylen ni fwyta deiet cytbwys, deiet sy'n cynnwys ddigon o ffeibr, llai o fraster a halen a llawer o ffrwythau a llysiau ffres.
We should eat a balanced diet, a diet that contains enough fibre less fat and salt and lots of fresh fruit and veg.
10 of 11
Mae ffeibr yn bwysig iawn ac mae ar gael mewn bwydydd fel serial, bara brown, resi brown, pyslau, canu, ffrwythau a llysiau.
Fibre is very important and is available in foods like cereal, brown bread, brown rice, pulses, nuts, fruit and veg
11 of 11

Other cards in this set

Card 2

Front

Yes it's the most important meal of the day

Back

Ydw, dyna pryd pwysicaf y dydd

Card 3

Front

No, I don't have time because I must go to school

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Why is eating healthily important?

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

In Wales, there are too many fat and unfit people.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Bwyta'n Iach resources »