Botanics

HideShow resource information
Rastlinske snovi
Rastlinske snovi so lahko cele, razdrobljene ali razrezane rastline, deli rastlin, alge, glive, lišaji v neobdelanem stanju, običajno so posušene, včasih tudi sveže. Rastlinske snovi so tudi nekateri rastlinski izločki, ki niso posebej obdelani. Izra
1 of 5
Pripravki rastlinskega izvora
Pripravki rastlinskega izvora so pridobljeni z obdelavo rastlinskih snovi, kot so ekstrakcija, destilacija, stiskanje, frakcioniranje, prečiščevanje, koncentriranje ali fermentacija. To so zdrobljene ali uprašene rastlinske snovi, tinkture, ekstrakti
2 of 5
Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora
Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora morajo poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014), ustrezati naslednjim zahtevam: – imeti smejo izključno terapevtske indikacije, primerne za tradicionalna zdravi
3 of 5
Farmakovigilanca
Farmakovigilanca pomeni spremljanje varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja za promet in vključuje vse dejavnosti, ki so povezane z odkrivanjem, ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih učinkov zdravil in drugih, z zdravili morda pove
4 of 5
Dejavnosti s področja farmakovigilance:
zbiranje in ocenjevanje poročil o neželenih učinkih zdravil ter poročanje v sistemu farmakovigilance vrednotenje rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravil (PSUR) vrednotenje drugih podatkov povezanih z varnostjo zdravil ocena tv
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Pripravki rastlinskega izvora

Back

Pripravki rastlinskega izvora so pridobljeni z obdelavo rastlinskih snovi, kot so ekstrakcija, destilacija, stiskanje, frakcioniranje, prečiščevanje, koncentriranje ali fermentacija. To so zdrobljene ali uprašene rastlinske snovi, tinkture, ekstrakti

Card 3

Front

Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Farmakovigilanca

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Dejavnosti s področja farmakovigilance:

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »See all RDN revising resources »